fast-user-switch-applet : /

Informace o projektu
Jméno a verze projektu:fast-user-switch-applet
Jazyk:
Země:
Tým:Czech
Emailová adresa týmu:gnome-cs-list@gnome.org
Znaková sada:UTF-8
99 řetězců (0 nepřesných, 0 špatných, 0 nepřeloženo)
Originální řetězec Překlad Poznámky
A menu to quickly switch between users Nabídka rychlého přepínání mezi uživateli  
User Switcher Přepínání uživatelů  
User Switcher Applet Factory Generátor appletu přepínaní uživatelů  
Edit Personal _Information Upravit osobní _informace  
_About O _aplikaci  
_Edit Users and Groups Upravit _uživatele a skupiny  
_Help _Nápověda  
_Preferences Na_stavení  
_Setup Login Screen Nastavit při_hlašovací obrazovku  
Display Style Styl zobrazení  
Lock Screen After Switch Uzamknout obrazovku po přepnutí  
Show \"Login Window\" Menuitem Zobrazit v nabídce položku \"Přihlašovací okno\"  
Show \"Other\" Menuitem Zobrazit v nabídce položku \"Ostatní\"  
Show Active Users Only Zobrazit pouze aktivní uživatele  
Specifies how to display the applet in the panel. Use \"username\" to display the current user's name, \"icon\" to show the people icon, or \"text\" to use the word `Users.' Upřesňuje způsob, jakým zobrazit applet v panelu. Použitím \"username\" zobrazíte jméno právě přihlášeného uživatele, použitím \"icon\" zobrazíte ikony uživatelů, použitím \"text\" zobrazíte slovo \"Uživatelé\".  
Use Xnest Použít Xnest  
When to show the \"Login Window\" item. Possible values include: \"always\" to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the default) to show the item when the applet is in Xnest mode. Kdy zobrazovat položku \"Přihlašovací okno\". Možné hodnoty jsou: \"always\", která položku zobrazí vždy, \"never\" položku nezobrazí nikdy a \"auto\" (výchozí) položku zobrazí v okamžiku, kdy je applet v režimu Xnest.  
When to show the \"Other\" item. Possible values include: \"always\" to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the default) to show the item when the applet is in console (not Xnest) mode. Kdy zobrazovat položku \"Ostatní\". Možné hodnoty jsou: \"always\" položku zobrazí vždy, \"never\" položku nezobrazí nikdy a \"auto\" (výchozí) zobrazí položku v okamžiku, kdy je applet v konzolovém režimu (nikoliv v režimu Xnest).  
Whether or not to create new Xnest windows instead of spawning new consoles when switching users. Jestli při přepínání uživatelů vytvářet nebo nevytvářet nová okna Xnest namísto vytváření nových konzol.  
Whether or not to lock the screen after switching to a different console. Jestli zamykat nebo nezamykat obrazovku po přepnutí do jiné konzoly.  
Whether to show only users who are currently logged in, or all users. Jestli zobrazovat pouze právě přihlášeného uživatele nebo všechny uživatele.  
Multiple Logins Found Nalezeno vícenásobné přihlášení  
Appearance Vzhled  
Continue Pokračovat  
Create new logins in _nested windows Vytvářet nová při_hlášení ve vnořených oknech  
Details Podrobnosti  
Multiple Logins Found - User Switcher Nalezeno vícenásobné přihlášení - přepnutí uživatele  
Options Možnosti  
Some preferences have been locked by the system adminstrator. Některá nastavení byla uzamčena správcem systému.  
The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. Which login do you want to switch to? Uživatel, na kterého se chcete přepnout, je na tomto počítači přihlášen vícekrát. Na které přihlášení se chcete přepnout?  
Use the `people' icon for the menu title V záhlaví nabídky použije ikonu \"uživatelé\"  
Use the current user's name for the menu title V záhlaví nabídky použije jméno aktuálního uživatele  
Use the word `Users' as the menu title Jako záhlaví nabídky použije slovo \"Uživatelé\"  
User Switcher Error Chyba přepínání uživatelů  
User Switcher Preferences Nastavení přepínání uživatelů  
Users Uživatelé  
When a new login must be created to switch users, create it in a window instead of on a new screen V případě potřeby vytvoření nového přihlášení (kvůli přepínání uživatelů) vytvoří toto přihlášení v okně namísto nové obrazovky  
When changing to a different display, activate the screensaver for this display. Po přepnutí na displej na něm aktivuje šetřič obrazovky.  
_Lock the screen after switching users Zamykat obrazovku _po přepnutí uživatelů  
Other Ostatní  
Login Window Přihlašovací okno  
The Fast User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Applet rychlého přepínaní uživatelů je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení GNU General Public License, vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle vlastního uvážení) kterékoliv pozdější verze.  
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v GNU General Public License.  
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA Kopii GNU General Public License jste měl(a) obdržet spolu s tímto programem; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.  
Fast User Switch Applet Applet rychlého přepínání uživatelů  
A menu to quickly switch between users. Nabídka rychlého přepínání mezi uživateli.  
translator-credits Lukáš Novotný \nPetr Tomeš \nJakub Friedl \nPetr Kovář  
Multiple Logins Found - Fast User-Switch Nalezeno vícenásobné přihlášení - rychlé přepnutí uživatele  
Multiple Logins Found Nalezeno vícenásobné přihlášení  
%s in a nested window on console %d %s ve vnořeném okně na konzole %d  
%s on console %d %s na konzole %d  
Display Manager Unavailable Správce obrazovky je nedostupný  
In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display Manager must be running, but it is not. Správce obrazovky GNOME musí běžet, aby výběr uživatelů pracoval správně, ale není tomu tak.  
Multiple Consoles Not Supported Vícenásobné konzoly nejsou podporovány  
This system does not support multiple graphical login screens. Tento systém nepodporuje více grafických přihlašovacích obrazovek.  
Too Many Sessions Příliš velký počet sezení  
There are currently too many sessions running to create a new one. Someone must log out, or the system configuration must be changed to allow for more. Aktuálně existuje příliš mnoho sezení na to, aby mohlo být vytvořeno nové. Je zapotřebí, aby se některý uživatel odhlásil, nebo aby došlo ke změně nastavení systému.  
Graphical System Error Chyba grafického systému  
The graphical interface did not properly start, which is needed for graphical logins. It is likely that the X Window System or GDM is not properly configured. Grafické rozhraní, které je zapotřebí ke grafickému přihlášení, nebylo spuštěno správně. Je pravděpodobné, že X Window System nebo GDM není správně nastaven.  
Permissions Error Chyba oprávnění  
Your user does not have permissions to create additional logins. Check your ~/.Xauthority setup. Uživatel nemá oprávnění k vytvoření dalšího přihlášení do systému. Zkontrolujte své nastavení v souboru ~/.Xauthority.  
Missing Required File Chybí požadovaný soubor  
The User Selector's interfaces file, `%s', could not be opened. It is likely that this application was not properly installed or configured. Soubor rozhraní přepínaní uživatelů, \"%s\", nemohl být otevřen. Tato aplikace pravděpodobně nebyla správně nainstalována nebo nastavena.  
Can't lock screen: %s Nelze uzamknout šetřič obrazovky: %s  
Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s Šetřič obrazovky nelze dočasně nastavit na prázdnou obrazovku: %s  
Manager Správce  
The manager which owns this object. Správce vlastnící tento objekt.  
Name Název  
The name of the X11 display this object refers to. Název displeje X11, na který tento objekt odkazuje.  
User Uživatel  
The user currently logged in on this virtual terminal. Uživatel je právě přihlášen na tomto virtuálním terminálu.  
Console Konzola  
The number of the virtual console this display can be found on, or %-1. Číslo virtuální konzoly, na kterém lze najít tento displej, nebo %-1.  
Nested Vnořený  
Whether or not this display is a windowed (Xnest) display. Jestli se tento displej nachází nebo nenachází v okně (Xnest).  
The display manager could not be contacted for unknown reasons. Správce obrazovky nemohl být z neznámých důvodů kontaktován.  
The display manager is not running or too old. Správce obrazovky není spuštěný nebo je příliš starý.  
The configured limit of flexible servers has been reached. Byl dosažen nastavený limit flexibilních serverů.  
There was an unknown error starting X. Při startu X došlo k neznámé chybě.  
The X server failed to finish starting. Serveru X se nezdařilo dokončit startování.  
There are too many X sessions running. Je spuštěno příliš mnoho grafických sezení.  
The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server. Vnořený server X (Xnest) nemůže kontaktovat váš aktuální server X.  
The X server in the GDM configuration could not be found. V nastavení GDM nemohl být nalezen server X.  
Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action which is not available. Pokus o nastavení neznámé přihlašovací činnosti, nebo pokus o nastavení nedostupné činnosti.  
Virtual terminals not supported. Virtuální terminály nejsou podporovány.  
Invalid virtual terminal number. Neplatné číslo virtuálního terminálu.  
Trying to update an unsupported configuration key. Pokus o aktualizaci nepodporovaného klíče nastavení.  
~/.Xauthority file badly configured or missing. Soubor ~/.Xauthority je špatně nastaven nebo neexistuje.  
Too many messages were sent to the display manager, and it hung up. Správci obrazovky bylo odesláno příliš mnoho zpráv a on ukončil spojení.  
The display manager sent an unknown error message. Správce obrazovky odeslal neznámou chybovou zprávu.  
The user this menu item represents. Uživatel, kterého představuje tato položka nabídky.  
Icon Size Velikost ikony  
The size of the icon to use. Velikost ikony, která má být použita.  
Indicator Size Velikost ukazatele  
Size of check indicator Velikost kontrolního ukazatele  
Indicator Spacing Mezera okolo ukazatele  
Space between the username and the indicator Místo mezi uživatelským jménem a ukazatelem  
The user manager object this user is controlled by. Objekt správce uživatele, kterým je tento uživatel ovládán.  
Show Details Zobrazit podrobnosti