glib : /

Informace o projektu
Jméno a verze projektu:glib
Jazyk:
Země:
Tým:Czech
Emailová adresa týmu:gnome-cs-list@gnome.org
Znaková sada:UTF-8
333 řetězců (0 nepřesných, 0 špatných, 0 nepřeloženo)
Originální řetězec Překlad Poznámky
Unexpected attribute '%s' for element '%s' Neočekávaný atribut \"%s\" prvku \"%s\"  
Attribute '%s' of element '%s' not found Atribut \"%s\" prvku \"%s\" nenalezen  
Unexpected tag '%s', tag '%s' expected Neočekávaná značka \"%s\", byla očekávána značka \"%s\"  
Unexpected tag '%s' inside '%s' Neočekávaná značka \"%s\" v \"%s\"  
No valid bookmark file found in data dirs V datových adresářích nebyl nalezen platný soubor záložek  
A bookmark for URI '%s' already exists Záložka URI \"%s\" již existuje  
No bookmark found for URI '%s' Nebyla nalezena záložka URI \"%s\"  
No MIME type defined in the bookmark for URI '%s' V záložce URI \"%s\" není definován žádný typ MIME  
No private flag has been defined in bookmark for URI '%s' V záložce URI \"%s\" definován žádný soukromý příznak  
No groups set in bookmark for URI '%s' Žádné skupiny nenastaveny v záložce URI \"%s\"  
No application with name '%s' registered a bookmark for '%s' Žádná aplikace s názvem \"%s\" nezaregistrovala záložku \"%s\"  
Failed to expand exec line '%s' with URI '%s' Nelze rozšířit řádek exec \"%s\" pomocí URI \"%s\"  
Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported Převod ze znakové sady \"%s\" do \"%s\" není podporován  
Could not open converter from '%s' to '%s' Nelze otevřít převaděč z \"%s\" do \"%s\"  
Invalid byte sequence in conversion input Neplatná posloupnost bajtů na vstupu převodu  
Error during conversion: %s Chyba při převodu: %s  
Partial character sequence at end of input Částečná posloupnost znaků na konci vstupu  
Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s' Nelze převést ukončení \"%s\" do znakové sady \"%s\"  
The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme URI \"%s\" není absolutní URI používající schéma \"file\"  
The local file URI '%s' may not include a '#' URI \"%s\" místního souboru nesmí obsahovat \"#\"  
The URI '%s' is invalid URI \"%s\" je neplatné  
The hostname of the URI '%s' is invalid Název počítače v URI \"%s\" je neplatný  
The URI '%s' contains invalidly escaped characters URI \"%s\" obsahuje nesprávně změněné znaky  
The pathname '%s' is not an absolute path \"%s\" není absolutní cestou  
Invalid hostname Neplatný název počítače  
Error opening directory '%s': %s Chyba při otevírání adresáře \"%s\": %s  
Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\" Nelze alokovat %lu bajtů k přečtení souboru \"%s\"  
Error reading file '%s': %s Chyba čtení souboru \"%s\": %s  
Failed to read from file '%s': %s Chyba při čtení ze souboru \"%s\": %s  
Failed to open file '%s': %s Nelze otevřít soubor \"%s\": %s  
Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s Nelze získat atributy souboru \"%s\": fstat() selhalo: %s  
Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s Nelze otevřít soubor \"%s\": fdopen() selhalo: %s  
Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s Nelze přejmenovat soubor \"%s\" na \"%s\": g_rename() selhalo: %s  
Failed to create file '%s': %s Nelze vytvořit soubor \"%s\": %s  
Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s Nelze otevřít soubor \"%s\" k zápisu: fdopen() selhalo: %s  
Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s Nelze zapisovat do souboru \"%s\": fwrite() selhalo: %s  
Failed to close file '%s': fclose() failed: %s Nelze zavřít soubor \"%s\": fclose() selhalo: %s  
Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s Existující soubor \"%s\" nelze odstranit: g_unlink() selhalo: %s  
Template '%s' invalid, should not contain a '%s' Šablona \"%s\" je neplatná, neměla by obsahovat \"%s\"  
Template '%s' doesn't contain XXXXXX Šablona \"%s\" neobsahuje XXXXXX  
%u byte %u bajt  
%.1f KB %.1f KB  
%.1f MB %.1f MB  
%.1f GB %.1f GB  
Failed to read the symbolic link '%s': %s Nelze přečíst symbolický odkaz \"%s\": %s  
Symbolic links not supported Symbolické odkazy nejsou podporovány  
Could not open converter from '%s' to '%s': %s Nelze otevřít převodník z \"%s\" do \"%s\": %s  
Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string Nelze přímo číst v g_io_channel_read_line_string  
Leftover unconverted data in read buffer Ve vstupní vyrovnávací paměti zbyla nepřevedená data  
Channel terminates in a partial character Kanál ukončen částí znaku  
Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end Nelze přímo číst v g_io_channel_read_to_end  
Failed to open file '%s': open() failed: %s Nelze otevřít soubor \"%s\": open() selhalo: %s  
Failed to map file '%s': mmap() failed: %s Nelze otevřít soubor \"%s\": mmap() selhalo: %s  
Error on line %d char %d: Chyba na řádku %d, znak %d:  
Error on line %d: %s Chyba na řádku %d: %s  
Empty entity '&;' seen; valid entities are: & " < > ' Nalezena prázdná entita \"&;\", platnými entitami jsou: & " < > '  
Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape it as & Znak \"%s\" není platný na začátku názvu entity; počátečním znakem entity je &; v případě, že nemá být entitou, je zapotřebí ho napsat jako &  
Character '%s' is not valid inside an entity name Znak \"%s\" je v názvu entity neplatný  
Entity name '%s' is not known Název entity \"%s\" není znám  
Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand as & Entita nekončí středníkem; pravděpodobně jste použili znak & bez úmyslu začít entitu - zapište prosím ligaturu et jako &  
Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character reference (ê for example) - perhaps the digit is too large Nelze zpracovat \"%-.*s\", což by mělo být číslo v odkazu na znak (například ê) - číslo je možná příliš velké  
Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character Odkaz na znak \"%-.*s\" nekóduje povolený znak  
Empty character reference; should include a digit such as dž Prázdný odkaz na znak. Odkaz by měl obsahovat číslice, například dž  
Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand as & Odkaz na znak nekončí středníkem; pravděpodobně jste použili znak & bez úmyslu začít entitu - zapište prosím ligaturu et jako &  
Unfinished entity reference Neukončený odkaz na entitu  
Unfinished character reference Neukončený odkaz na znak  
Invalid UTF-8 encoded text - overlong sequence Neplatný text v kódování UTF-8 - příliš dlouhá posloupnost  
Invalid UTF-8 encoded text - not a start char Neplatný text v kódování UTF-8 - není počátečním znakem  
Invalid UTF-8 encoded text - not valid '%s' Neplatný text v kódování UTF-8 - není platné \"%s\"  
Document must begin with an element (e.g. ) Dokument musí začínat prvkem (například: )  
'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an element name \"%s\" není platný znak po znaku \"<\"; nesmí s ním začínat název prvku  
Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element '%s' Zvláštní znak \"%s\", byl očekáván znak \">\" k ukončení počáteční značky prvku \"%s\"  
Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s' Zvláštní znak \"%s\", po názvu atributu \"%s\" prvku \"%s\" bylo očekáváno \"=\"  
Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid character in an attribute name Zvláštní znak \"%s\", bylo očekáváno \">\" nebo \"/\" k ukončení počáteční značky prvku \"%s\", nebo případně atribut; pravděpodobně jste použili neplatný znak v názvu atributu  
Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when giving value for attribute '%s' of element '%s' Zvláštní znak \"%s\", po znaku rovnítka při udávání hodnoty atributu \"%s\" prvku \"%s\" byly očekávány uvozovky  
'%s' is not a valid character following the characters ' \"%s\" není platný znak po znacích \"  
'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the allowed character is '>' \"%s\" není povoleným znakem po ukončovacím názvu prvku \"%s\"; povoleným znakem je \">\"  
Element '%s' was closed, no element is currently open Prvek \"%s\" byl uzavřen, žádný prvek není momentálně otevřen  
Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s' Byl uzavřen prvek \"%s\", ale aktuálně je otevřen prvek \"%s\"  
Document was empty or contained only whitespace Dokument je prázdný nebo obsahuje pouze mezery  
Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<' Dokument neočekávaně skončil ihned po otevírací značce \"<\"  
Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last element opened Dokument neočekávaně skončil, prvky jsou stále otevřeny - poslední otevřený prvek byl \"%s\"  
Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending the tag <%s/> Dokument neočekávaně skončil, byla očekávána uzavírací závorka značky <%s/>  
Document ended unexpectedly inside an element name Dokument neočekávaně skončil uvnitř názvu prvku  
Document ended unexpectedly inside an attribute name Dokument neočekávaně skončil uvnitř názvu atributu  
Document ended unexpectedly inside an element-opening tag. Dokument neočekávaně skončil ve značce otevírající prvek.  
Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute name; no attribute value Dokument neočekávaně skončil po znaku přiřazení následujícím za názvem atributu; chybí hodnota atributu  
Document ended unexpectedly while inside an attribute value Dokument neočekávaně skončil uvnitř hodnoty atributu  
Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s' Dokument neočekávaně skončil uvnitř uzavírací značky prvku \"%s\"  
Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction Dokument neočekávaně skončil uvnitř komentáře nebo instrukce pro zpracování  
corrupted object poškozený objekt  
internal error or corrupted object vnitřní chyba nebo poškozený objekt  
out of memory nedostatek paměti  
backtracking limit reached dosažen limit zpětného vyhledávání  
the pattern contains items not supported for partial matching vzorek obsahuje položky nepodporované u částečného porovnávání  
internal error vnitřní chyba  
back references as conditions are not supported for partial matching zpětné odkazy coby podmínky nejsou podporované u částečného porovnávání  
recursion limit reached dosažen limit rekurze  
workspace limit for empty substrings reached dosažen limit pracovního prostoru prázdných dílčích řetězců  
invalid combination of newline flags neplatná kombinace příznaků nového řádku  
unknown error neznámá chyba  
\\ at end of pattern \\ na konci vzorku  
\\c at end of pattern \\c na konci vzorku  
unrecognized character follows \\ nerozpoznaný znak následuje po \\  
case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here změny velikosti písmen (\\l, \\L, \\u, \\U) zde nejsou povoleny  
numbers out of order in {} quantifier čísla v {} quantifier nejsou v pořádku  
number too big in {} quantifier číslo v {} quantifier je příliš vysoké  
missing terminating ] for character class schází koncový znak ] znakové třídy  
invalid escape sequence in character class neplatná posloupnost pro změnu ve znakové třídě  
range out of order in character class rozsah ve znakové třídě není v pořádku  
nothing to repeat nic k opakování  
unrecognized character after (? nerozpoznaný znak po (?  
unrecognized character after (?< nerozpoznaný znak před (?<  
unrecognized character after (?P nerozpoznaný znak pře (?P  
POSIX named classes are supported only within a class třídy nazvané po POSIX nejsou uvnitř třídy podporovány  
missing terminating ) schází koncový znak )  
) without opening ( znak ) bez počátečního znaku (  
(?R or (?[+-]digits must be followed by ) (?R či (?[+-]číslice musí být následovány znakem )  
reference to non-existent subpattern odkaz na neexistující podřazený vzorek  
missing ) after comment po komentáři schází znak )  
regular expression too large regulární výraz je příliš dlouhý  
failed to get memory nelze získat paměť  
lookbehind assertion is not fixed length zpětný výrok není pevné délky  
malformed number or name after (?( nesprávně utvořené číslo nebo název po (?(  
conditional group contains more than two branches podmínková skupina obsahuje více než dvě větve  
assertion expected after (?( po (?( očekáván výrok  
unknown POSIX class name neplatný název třídy POSIX  
POSIX collating elements are not supported Porovnávací prvky POSIX nejsou podporovány  
character value in \\x{...} sequence is too large znaková hodnota v posloupnosti \\x{...} je příliš vysoká  
invalid condition (?(0) neplatná podmínka (?(0)  
\\C not allowed in lookbehind assertion \\C není dovoleno ve zpětném výroku  
recursive call could loop indefinitely rekurzivní volání by se mohlo dostat do nekonečné smyčky  
missing terminator in subpattern name schází ukončovací člen v názvu podřazeného vzorku  
two named subpatterns have the same name dva nazvané podřazené vzorky mají stejný název  
malformed \\P or \\p sequence chybně utvořená posloupnost \\P nebo \\p  
unknown property name after \\P or \\p neznámý název vlastnosti po \\P či \\p  
subpattern name is too long (maximum 32 characters) název podřazeného vzorku je příliš dlouhý (maximem je 32 znaků)  
too many named subpatterns (maximum 10,000) příliš mnoho nazvaných podřazených vzorků (maximem je 10 000)  
octal value is greater than \\377 osmičková hodnota je větší než \\377  
DEFINE group contains more than one branch skupina DEFINE obsahuje více než jednu větev  
repeating a DEFINE group is not allowed opakování skupiny DEFINE není povoleno  
inconsistent NEWLINE options neslučitelné volby NEWLINE  
\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number po \\g nenásleduje název ve složené závorce nebo nenulové číslo volitelně ve složené závorce  
unexpected repeat nepředpokládané opakování  
code overflow přetečení kódu  
overran compiling workspace přetečení přijímaných informací překládaného pracovního prostoru  
previously-checked referenced subpattern not found v předchozím kroku kontrolovaný odkazovaný podřazený vzorek nenalezen  
Error while matching regular expression %s: %s Chyba při porovnávání regulárního výrazu %s: %s  
PCRE library is compiled without UTF8 support Knihovna PCRE byla přeložena bez podpory UTF-8  
PCRE library is compiled without UTF8 properties support Knihovna PCRE byla přeložena bez podpory vlastností UTF-8  
Error while compiling regular expression %s at char %d: %s Chyba při kompilaci regulárního výrazu %s na znaku %d: %s  
Error while optimizing regular expression %s: %s Chyba při optimalizaci regulárního výrazu %s: %s  
hexadecimal digit or '}' expected očekáváno číslo nebo \"}\"  
hexadecimal digit expected očekáváno šestnáctkové číslo  
missing '<' in symbolic reference v symbolickém odkazu chybí \"<\"  
unfinished symbolic reference neukončený symbolický odkaz  
zero-length symbolic reference symbolický odkaz o nulové délce  
digit expected očekáváno číslo  
illegal symbolic reference nedovolený symbolický odkaz  
stray final '\\' osamocené koncové \"\\\"  
unknown escape sequence neznámá posloupnost pro změnu  
Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s Chyba při analyzování náhradního textu \"%s\" na znaku %lu: %s  
Quoted text doesn't begin with a quotation mark Text v uvozovkách nezačíná uvozovkami  
Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text Nenalezena uzavírací uvozovka v příkazovém řádku nebo jiném uvozeném textu  
Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s') Text skončil právě za znakem \"\\\". (Text zněl \"%s\")  
Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s') Text skončil před nalezením odpovídajících uvozovek znakem %c. (Text zněl \"%s\")  
Text was empty (or contained only whitespace) Text je prázdný (nebo obsahuje pouze mezery)  
Failed to read data from child process Nelze číst data z procesu potomka  
Failed to create pipe for communicating with child process (%s) Nelze vytvořit rouru ke komunikaci s procesem potomka (%s)  
Failed to read from child pipe (%s) Nelze číst z roury potomka (%s)  
Failed to change to directory '%s' (%s) Nelze přejít do adresáře \"%s\" (%s)  
Failed to execute child process (%s) Nelze spustit proces potomka (%s)  
Invalid program name: %s Neplatný název programu: %s  
Invalid string in argument vector at %d: %s Neplatný řetězec v poli argumentů v %d: %s  
Invalid string in environment: %s Neplatný řetězec v prostředí: %s  
Invalid working directory: %s Neplatný aktuální adresář: %s  
Failed to execute helper program (%s) Nelze spustit pomocný program (%s)  
Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child process Neočekávaná chyba v g_io_channel_win32_poll() při čtení dat z procesu potomka  
Failed to read data from child process (%s) Nelze číst data z procesu potomka (%s)  
Unexpected error in select() reading data from a child process (%s) Neočekávaná chyba v select() při čtení dat z procesu potomka (%s)  
Unexpected error in waitpid() (%s) Neočekávaná chyba v waitpid() (%s)  
Failed to fork (%s) Nelze rozvětvit (%s)  
Failed to execute child process \"%s\" (%s) Nelze spustit proces potomka \"%s\" (%s)  
Failed to redirect output or input of child process (%s) Nelze přesměrovat vstup nebo výstup procesu potomka (%s)  
Failed to fork child process (%s) Nelze rozvětvit proces potomka (%s)  
Unknown error executing child process \"%s\" Neznámá chyba při běhu procesu potomka \"%s\"  
Failed to read enough data from child pid pipe (%s) Nelze přečíst dostatek dat z roury pid potomka (%s)  
Character out of range for UTF-8 Znak je mimo rozsah UTF-8  
Invalid sequence in conversion input Neplatná posloupnost na vstupu převodu  
Character out of range for UTF-16 Znak je mimo rozsah UTF-16  
Usage: Použití:  
[OPTION...] [PŘEPÍNAČ...]  
Help Options: Přepínače nápovědy:  
Show help options Zobrazí přepínače nápovědy  
Show all help options Zobrazí všechny přepínače nápovědy  
Application Options: Přepínače aplikace:  
Cannot parse integer value '%s' for %s Nelze zpracovat celočíselnou hodnotu \"%s\" u %s  
Integer value '%s' for %s out of range Celočíselná hodnota \"%s\" u %s mimo rozsah  
Cannot parse double value '%s' for %s Nelze zpracovat celočíselnou (double) hodnotu \"%s\" u %s  
Double value '%s' for %s out of range Celočíselná (double) hodnota \"%s\" u %s mimo rozsah  
Error parsing option %s Chyba volby %s při syntaktické analýze  
Missing argument for %s Chybí parametr %s  
Unknown option %s Neznámý přepínač %s  
Valid key file could not be found in search dirs V adresářích hledání nelze najít platný soubor klíče  
Not a regular file Není obyčejným souborem  
File is empty Soubor je prázdný  
Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment Soubor klíče obsahuje \"%s\", což není dvojice klíč-hodnota, skupina ani komentář  
Invalid group name: %s Neplatný název skupiny: %s  
Key file does not start with a group Soubor klíče nezačíná skupinou  
Invalid key name: %s Neplatný název klíče: %s  
Key file contains unsupported encoding '%s' Soubor klíče obsahuje nepodporované kódování \"%s\"  
Key file does not have group '%s' Soubor klíče nemá skupinu \"%s\"  
Key file does not have key '%s' Soubor klíče nemá klíč \"%s\"  
Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8 Soubor klíče obsahuje klíč \"%s\" s hodnotou \"%s\", která není v UTF-8  
Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted. Soubor klíče obsahuje klíč \"%s\", který má neinterpretovatelnou hodnotu.  
Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be interpreted. Soubor klíče obsahuje klíč \"%s\" ve skupině \"%s\", který má neinterpretovatelnou hodnotu.  
Key file does not have key '%s' in group '%s' Soubor klíče nemá klíč \"%s\" ve skupině \"%s\"  
Key file contains escape character at end of line Soubor klíče obsahuje na konci řádku znak změny  
Key file contains invalid escape sequence '%s' Soubor klíče obsahuje neplatnou posloupnost pro změnu \"%s\"  
Value '%s' cannot be interpreted as a number. Hodnotu \"%s\" nelze interpretovat jako číslo.  
Integer value '%s' out of range Celočíselná hodnota \"%s\" mimo rozsah  
Value '%s' cannot be interpreted as a float number. Hodnotu \"%s\" nelze interpretovat jako reálné (float) číslo.  
Value '%s' cannot be interpreted as a boolean. Hodnotu \"%s\" nelze interpretovat jako booleovskou hodnotu.  
Too large count value passed to g_input_stream_read_async g_input_stream_read_async poskytnuta hodnota s příliš vysokým počtem  
Stream is already closed Proud je již uzavřen  
Operation was cancelled Operace byla zrušena  
Unknown type Neznámý typ  
%s filetype typ souboru %s  
%s type typ %s  
Unexpected early end-of-stream Neočekávaný časný konec proudu  
Unnamed Bez názvu  
Desktop file didn't specify Exec field V souboru desktop nezadáno pole Exec  
Unable to find terminal required for application Nelze nalézt terminál vyžadovaný pro aplikaci  
Can't create user application configuration folder %s: %s Nelze vytvořit uživatelskou konfigurační složku aplikace %s: %s  
Can't create user MIME configuration folder %s: %s Nelze vytvořit uživatelskou konfigurační složku MIME %s: %s  
Custom definition for %s Vlastní definice %s  
Can't create user desktop file %s Nelze vytvořit uživatelský soubor desktop %s  
Can't load just created desktop file Nelze načíst právě vytvořený soubor desktop  
drive doesn't implement eject mechanika neprovádí vysouvání  
drive doesn't implement polling for media mechanika neprovádí dotazování na média  
Operation not supported Operace není podporována  
Containing mount does not exist Obsahující připojené neexistuje  
Can't copy over directory Nelze kopírovat nad adresář  
Can't copy directory over directory Nelze kopírovat adresář nad adresář  
Target file exists Cílový soubor existuje  
Can't recursively copy directory Adresář nelze kopírovat rekurzivně  
Invalid symlink value given Zadaný symbolický odkaz je neplatný  
Trash not supported Zahozené není podporováno  
File names cannot contain '%c' Názvy souborů nemohou obsahovat \"%c\"  
volume doesn't implement mount svazek neprovádí připojení  
Enumerator is closed Enumerator je uzavřen  
File enumerator has outstanding operation Souborový enumerator má nevykonanou operaci  
File enumerator is already closed Souborový enumerator je již uzavřen.  
Stream doesn't support query_info Proud nepodporuje query_info  
Seek not supported on stream Hledání není v proudu podporováno  
Truncate not allowed on input stream Zkrácení nepodporováno ve vstupním proudu  
Truncate not supported on stream Zkrácení není v proudu podporováno  
Too large count value passed to g_input_stream_read g_input_stream_read poskytnuta příliš vysoká hodnota počtu  
Input stream doesn't implement read Vstupní proud neprovádí čtení  
Too large count value passed to g_input_stream_skip g_input_stream_skip poskytnuta příliš vysoká hodnota počtu  
Too large count value passed to g_input_stream_skip_async g_input_stream_skip_async poskytnuta příliš vysoká hodnota počtu  
Stream has outstanding operation Proud má otevřenou operaci  
Invalid filename %s Neplatný název souboru %s  
Error getting filesystem info: %s Chyba při získávání informace o systému souborů: %s  
Can't rename root directory Nelze přejmenovat kořenový adresář  
Can't rename file, filename already exist Soubor nelze přejmenovat, název souboru již existuje  
Invalid filename Neplatný název souboru  
Error renaming file: %s Chyba při přejmenovávání souboru: %s  
Error opening file: %s Chyba při otevírání souboru: %s  
Can't open directory Nelze otevřít adresář  
Error removing file: %s Chyba při odstraňování souboru: %s  
Error trashing file: %s Chyba při zahazování souboru: %s  
Unable to create trash dir %s: %s Nelze vytvořit adresář koše %s: %s  
Unable to find toplevel directory for trash Ke koši nelze nalézt adresář nejvyšší úrovně  
Unable to find or create trash directory Nelze nalézt nebo vytvořit adresář koše  
Unable to create trashed file: %s Nelze vytvořit zahozený soubor: %s  
Unable to trash file: %s Nelze zahodit soubor: %s  
Error making symbolic link: %s Chyba při vytváření symbolického odkazu: %s  
Error moving file: %s Chyba při přesunování souboru: %s  
Can't move directory over directory Adresář nelze přesunout nad adresář  
Target file already exists Cílový soubor již existuje  
Backup file creation failed Vytvoření záložního souboru selhalo  
Error removing target file: %s Chyba při odstraňování cílového souboru: %s  
Move between mounts not supported Přesunování mezi připojeními není podporováno  
Attribute value must be non-NULL Hodnota atributu nesmí být prázdná  
Invalid attribute type (string expected) Neplatný typ atributu (očekáván řetězec)  
Invalid extended attribute name Neplatný název rozšířeného atributu  
Error setting extended attribute '%s': %s Chyba při nastavování rozšířeného atributu \"%s\": %s  
Error stating file '%s': %s Chyba při prohledávání souboru \"%s\" s fstat(): %s  
(invalid encoding) (neplatné kódování)  
Error stating file descriptor: %s Chyba při prohledávání popisovače souboru s fstat(): %s  
Invalid attribute type (uint32 expected) Neplatný typ atributu (očekáván uint32)  
Invalid attribute type (uint64 expected) Neplatný typ atributu (očekáván uint64)  
Invalid attribute type (byte string expected) Neplatný typ atributu (očekáván bajtový řetězec)  
Error setting permissions: %s Chyba při nastavování oprávnění: %s  
Error setting owner: %s Chyba při nastavování vlastníka: %s  
symlink must be non-NULL symbolický odkaz nesmí být prázdný  
Error setting symlink: %s Chyba při nastavování symbolického odkazu: %s  
Error setting symlink: file is not a symlink Chyba při nastavování symbolického odkazu: soubor není symbolickým odkazem  
Setting attribute %s not supported Nastavení atributu %s není podporováno  
Error reading from file: %s Chyba při čtení ze souboru: %s  
Error seeking in file: %s Chyba při hledání v souboru: %s  
Error closing file: %s Chyba při zavírání souboru: %s  
Error writing to file: %s Chyba při zápisu do souboru: %s  
Error removing old backup link: %s Chyba při odstraňování starého záložního odkazu: %s  
Error creating backup link: %s Chyba při vytváření starého záložního odkazu: %s  
Error creating backup copy: %s Chyba při vytváření záložní kopie: %s  
Error renaming temporary file: %s Chyba při přejmenovávání dočasného souboru: %s  
Error truncating file: %s Chyba při zkracování souboru: %s  
Error opening file '%s': %s Chyba při otevírání souboru \"%s\": %s  
Target file is a directory Cílový soubor je adresářem  
Target file is not a regular file Cílový soubor není obyčejným souborem  
The file was externally modified Soubor byl externě pozměněn  
mount doesn't implement unmount připojené neprovádí odpojení  
mount doesn't implement eject připojené neprovádí vysouvání  
mount doesn't implement remount připojené neprovádí opakované připojení  
Too large count value passed to g_output_stream_write g_output_stream_write poskytnuta příliš vysoká hodnota počtu  
Output stream doesn't implement write Výstupní proud neprovádí zápis  
Source stream is already closed Zdrojový proud je již ukončen  
Too large count value passed to g_output_stream_write_async g_output_stream_write_async poskytnuta příliš vysoká hodnota počtu  
Error reading from unix: %s Chyba při čtení z datového proudu Unix: %s  
Error closing unix: %s Chyba při zavírání datového proudu Unix: %s  
Filesystem root Kořen systému souborů  
Error writing to unix: %s Chyba při zápisu do datového proudu Unix: %s  
volume doesn't implement eject svazek neprovádí vysouvání  
Can't find application Nelze nalézt aplikaci  
Error launching application: %s Chyba při spouštění aplikace: %s  
URIs not supported URI nejsou podporovány  
association changes not supported on win32 změny asociací nepodporovány na Win32  
Association creation not supported on win32 Vytváření asociací nepodporováno na Win32  
do not hide entries neskrývat položky  
use a long listing format použít dlouhý formát výpisu  
[FILE...] [SOUBOR...]