gnome-applets : /

Informace o projektu
Jméno a verze projektu:gnome-applets
Jazyk:
Země:
Tým:Czech
Emailová adresa týmu:gnome-cs-list@gnome.org
Znaková sada:UTF-8
944 řetězců (0 nepřesných, 0 špatných, 0 nepřeloženo)
Originální řetězec Překlad Poznámky
_About O aplika_ci  
_Help Nápo_věda  
_Keyboard Accessibility Preferences Nastavení zpřístupnění _klávesnice  
AccessX Status Applet Factory Generátor stavového appletu AccessX  
Keyboard Accessibility Status Stav zpřístupnění klávesnice  
Keyboard Accessibility Status Applet Factory Generátor appletu stavu zpřístupnění klávesnice  
Shows the status of keyboard accessibility features Zobrazí stav vlastností zpřístupnění klávesnice  
Shows the state of AccessX features such as latched modifiers Zobrazí stav vlastností AccessX, například zablokovaných modifikátorů  
translator-credits David Šauer \nGIS \nGeorge Lebl \nStanislav Brabec \nMichal Bukovjan \nMiloslav Trmač \nPetr Tomeš \nJakub Friedl \nPetr Kovář  
There was an error launching the help viewer: %s Při spouštění prohlížeče nápovědy došlo k chybě: %s  
There was an error launching the keyboard preferences dialog: %s Při spouštění dialogu nastavení klávesnice došlo k chybě: %s  
a a  
AccessX Status Stav AccessX  
Shows keyboard status when accessibility features are used. Zobrazuje stav klávesnice při použití funkcí zpřístupnění.  
XKB Extension is not enabled Rozšíření XKB není povoleno  
Unknown error Neznámá chyba  
Error: %s Chyba: %s  
Displays current state of keyboard accessibility features Zobrazí aktuální stav funkcí zpřístupnění klávesnice  
Battery Charge Monitor Sledování stavu baterie  
Battstat Factory Generátor stavu baterie  
Monitor a laptop's remaining power Sleduje zbývající energii notebooku  
_Preferences _Nastavení  
HAL error Chyba související s HAL  
Could not create libhal_ctx Nelze vytvořit libhal_ctx  
No batteries found Nebyly nalezeny žádné baterie  
Unable to initialise HAL: %s: %s Nelze spustit HAL: %s: %s  
0 for no label, 1 for percentage and 2 for time remaining 0 značí žádný popisek, 1 značí procenta a 2 značí zbývající čas  
Beep for warnings Pípnout při varování  
Beep when displaying a warning Pípnout při zobrazování varování  
Drain from top Vybíjet shora  
Full Battery Notification Upozornění na nabitou baterii  
Low Battery Notification Upozornění na málo nabitou baterii  
Notify user when the battery is full Upozornit uživatele, když je baterie nabitá  
Notify user when the battery is low Upozornit uživatele, když je nabití baterie nízké  
Red value level Úroveň červené  
Show the battery meter draining from the top of the battery. Only implemented for traditional battery view. Zobrazovat ve sledování baterie vybíjení z horní strany baterie. Implementováno jen pro tradiční zobrazení baterie.  
Show the horizontal battery Zobrazovat vodorovnou baterii  
Show the time/percent label Zobrazovat popisek s časem/procenty  
Show the traditional, horizontal battery on the panel Zobrazovat na panelu tradiční, vodorovnou baterii  
Show the upright, smaller battery on the panel Zobrazovat na panelu svislou, menší baterii  
The battery level below which the battery is displayed as red. Also the value at which the low battery warning is displayed. Úroveň nabití baterie, pod kterou je baterie zobrazována červeně. Také hodnota, při které se zobrazuje varování o vybité baterii.  
Upright (small) battery Svislá (menší) baterie  
Use the value defined in red_value as a time remaining to show the warning dialog rather than a percentage Používat hodnotu definovanou v \"red_value\" jako zbývající čas do zobrazení varovného dialogu - namísto procent  
Warn on low time rather than low percentage Varovat při malém množství času, nikoliv při nízkých procentuálních hodnotách  
System is running on AC power Systém je napájen el. sítí  
System is running on battery power Systém je napájen bateriemi  
Battery charged (%d%%) Baterie nabita (%d%%)  
Unknown time (%d%%) remaining Zbývá neznámý čas (%d%%)  
Unknown time (%d%%) until charged Neznámý čas (%d%%) do dobití  
%d minute (%d%%) remaining zbývá %d minuta (%d%%)  
%d minute until charged (%d%%) %d minuta do dobití (%d%%)  
%d hour (%d%%) remaining zbývá %d hodina (%d%%)  
%d hour until charged (%d%%) %d hodina do dobití (%d%%)  
%d %s %d %s (%d%%) remaining Zbývá %d %s %d %s (%d%%)  
hour hodina  
minute minuta  
%d %s %d %s until charged (%d%%) %d %s %d %s do dobití (%d%%)  
Battery Monitor Sledování baterie  
Your battery is now fully recharged Vaše baterie je nyní zcela dobita  
Battery Notice Upozornění o baterii  
You have %d%% of your total battery capacity remaining. Zbývá vám %d%% celkové kapacity baterie.  
You have %d minute of battery power remaining (%d%% of the total capacity). Zbývá %d minuta kapacity baterií (%d%% celkové kapacity).  
To avoid losing your work:\n • plug your laptop into external power, or\n • save open documents and shut your laptop down. Abyste nepřišli o práci:\n • připojte notebook k externímu zdroji, nebo\n • uložte otevřené dokumenty a vypněte notebook.  
To avoid losing your work:\n • suspend your laptop to save power,\n • plug your laptop into external power, or\n • save open documents and shut your laptop down. Abyste nepřišli o práci:\n • uspěte váš notebook k uspoření energie,\n • připojte notebook k externímu zdroji, nebo\n • uložte otevřené dokumenty a vypněte notebook.  
Your battery is running low Vaše baterie je téměř vybitá  
No battery present Baterie není přítomna  
Battery status unknown Stav baterie není znám  
N/A Nic  
There was an error displaying help: %s Při zobrazování nápovědy došlo k chybě: %s  
This utility shows the status of your laptop battery. Tento nástroj zobrazuje stav baterie vašeho notebooku.  
HAL backend enabled. Povolena podpůrná vrstva HAL.  
Legacy (non-HAL) backend enabled. Povolena zděděná podpůrná vrstva (bez HAL).  
Appearance Vzhled  
Notifications Upozornění  
(shows single image for status and charge) (zobrazuje jeden obrázek pro stav i nabíjení)  
(two images: one for status, one for charge) (dva obrázky: jeden pro stav, jeden pro nabíjení)  
Battery Charge Monitor Preferences Nastavení sledování stavu baterie  
Show _percentage remaining Zobrazovat zbývající _procenta  
Show _time remaining Zobrazovat zbýva_jící čas  
_Compact view _Kompaktní vzhled  
_Expanded view _Rozšířený vzhled  
_Notify when battery is fully recharged _Upozornit, když je baterie zcela dobita  
_Show time/percentage: Zo_brazovat čas/procenta:  
_Warn when battery charge drops to: _Varovat, když nabití baterie klesne na:  
Percent procent  
Minutes Remaining zbývajících minut  
Battery Status Utility Nástroj stavu baterie  
Battery fully re-charged Baterie jsou plně nabity  
Battery power low Téměř vybité baterie  
Character Palette Paleta znaků  
Charpicker Applet Factory Generátor palety znaků  
Insert characters Vkládání znaků  
Available palettes Dostupné palety  
Insert \"%s\" Vložit \"%s\"  
Insert special character Vložit speciální znak  
insert special character %s vložit speciální znak %s  
Gnome Panel applet for selecting strange characters that are not on my keyboard. Released under GNU General Public Licence. Applet pro panel GNOME sloužící k výběru znaků, které není možno zadat z klávesnice. Distribuováno pod podmínkami GNU General Public License.  
Characters shown on applet startup Znaky zobrazované při spuštění appletu  
DEPRECATED - Characters shown on applet startup ZASTARALÉ - Znaky zobrazované při spuštění appletu  
List of available palettes Seznam dostupných palet  
List of strings containing the available palettes Seznam řetězců obsahujících dostupné palety  
The string that the user had selected when the applet was last used. This string will be displayed when the user starts the applet. Řetězec, který uživatel vybral při posledním použití appletu. Tento řetězec bude zobrazen, když uživatel spustí applet.  
_Edit _Upravit  
_Palette: _Paleta:  
Palette entry Položka palety  
Modify a palette by adding or removing characters Paletu lze upravit přidáním nebo odstraněním znaků  
Add Palette Přidat paletu  
Edit Palette Upravit paletu  
Palettes list Seznam palet  
_Palettes: P_alety:  
Add button Přidat tlačítko  
Click to add a new palette Kliknutím přidáte novou paletu  
Edit button Upravit tlačítko  
Click to edit the selected palette Kliknutím upravíte vybranou paletu  
Delete button Smazat tlačítko  
Click to delete the selected palette Kliknutím smažete vybranou paletu  
Character Palette Preferences Nastavení palety znaků  
CPU Frequency Scaling Monitor Sledování změny frekvence CPU  
Monitor the CPU Frequency Scaling Sleduje změny frekvence CPU  
A 0 value means to show cpu frequency, 1 to show frequency and units, and 2 to show percentage instead of frequency. Hodnota \"0\" znamená zobrazovat frekvenci CPU, hodnota \"1\" zobrazovat frekvenci a jednotky a hodnota \"2\" zobrazovat procenta místo frekvence.  
A 0 value means to show the applet in graphic mode (pixmap only), 1 to show the applet in text mode (not to show the pixmap) and 2 to show the applet in graphic and text mode. Hodnota \"0\" znamená zobrazovat applet v grafickém režimu (jen obrázek), hodnota \"1\" zobrazovat applet v textovém režimu (nezobrazovat obrázek) a hodnota \"2\" zobrazovat applet v grafickém a textovém režimu.  
CPU to Monitor CPU určené ke sledování  
Mode to show cpu usage Režim zobrazování využití CPU  
Set the CPU to monitor. In a single processor system you don't have to change it. Nastavit CPU, kterou sledovat. V jednoprocesorovém systému není nutné měnit.  
The type of text to display (if the text is enabled). Typ textu určený k zobrazení (pokud je text povolen).  
 
Display Settings Nastavení zobrazení  
Monitor Settings Nastavení sledování  
CPU Frequency Monitor Preferences Nastavení sledování frekvence CPU  
Show CPU frequency as _frequency Zobrazovat frekvenci CPU jako _frekvenci  
Show CPU frequency as _percentage Zobrazovat frekvenci CPU jako _procenta  
Show frequency _units Zobrazovat _jednotky frekvence  
_Appearance: _Vzhled:  
_Monitored CPU: _Sledovaná CPU:  
Could not open help document Nelze otevřít dokument nápovědy  
This utility shows the current CPU Frequency Scaling. Tento nástroj zobrazuje aktuální změny frekvence CPU.  
This utility shows the current CPU Frequency Tento nástroj zobrazuje aktuální frekvenci CPU  
Graphic Grafika  
Text Text  
Graphic and Text Grafika a text  
Frequency Scaling Unsupported Změna frekvence nepodporována  
CPU frequency scaling unsupported Změna frekvence CPU nepodporována  
You will not be able to modify the frequency of your machine. Your machine may be misconfigured or not have hardware support for CPU frequency scaling. Nebudete moci změnit frekvenci svého počítače. Váš počítač je možná špatně nastaven nebo nemá hardwarovou podporu změny frekvence CPU.  
Disk Mounter Připojování disků  
Drive Mount Applet Factory Generátor appletu připojování disků  
Factory for drive mount applet Generátor appletu připojování disků  
Mount local disks and devices Připojování lokálních disků a zařízení  
(mounted) (připojen)  
(not mounted) (odpojen)  
(not connected) (nepřipojen)  
Cannot execute '%s' Nelze spustit \"%s\"  
Mount Error Chyba při připojování  
Unmount Error Chyba při odpojování  
Eject Error Chyb při vysouvání  
Error Chyba  
_Play DVD _Přehrát DVD  
_Play CD _Přehrát CD  
_Open %s _Otevřít %s  
_Mount %s _Připojit %s  
Un_mount %s Od_pojit %s  
_Eject %s _Vysunout zařízení %s  
Applet for mounting and unmounting block volumes. Applet připojování a odpojování blokových zařízení.  
Interval timeout to check mount point status Interval mezi kontrolami stavu míst připojení  
Time in seconds between status updates Čas v sekundách mezi aktualizacemi stavu  
A set of eyeballs for your panel Pár očí pro váš panel  
Eyes Oči  
Geyes Applet Factory Generátor appletu Geyes  
A goofy set of eyes for the GNOME panel. They follow your mouse. Legrační pár očí pro panel GNOME. Oči sledují vaši myš.  
The eyes look in the direction of the mouse pointer Oči pokukují po kurzoru myši  
Directory in which the theme is located Adresář, ve kterém je motiv umístěn  
Can not launch the eyes applet. Nelze spustit applet očí.  
There was a fatal error while trying to load the theme. Při pokusu načíst motiv došlo ke kritické chybě.  
Geyes Preferences Nastavení Geyes  
Themes Motivy  
_Select a theme: _Vybrat motiv:  
Alt+Control changes layout. Alt+Ctrl mění rozložení.  
Alt+Shift changes layout. Alt+Shift mění rozložení.  
Arabic keymap Arabská mapa kláves  
Armenian Arménská  
Basque Baskická  
Belgian Belgická  
Both Alt keys together change layout. Obě klávesy Alt zároveň mění rozložení.  
Both Ctrl keys together change layout. Obě klávesy Ctrl zároveň mění rozložení.  
Both Shift keys together change layout. Obě klávesy Shift zároveň mění rozložení.  
Brazil Portuguese keymap Brazilsko-portugalská mapa kláves  
Bulgarian Cyrillic Bulharská cyrilice  
Bulgarian keymap Bulharská mapa kláves  
CapsLock key changes layout. Klávesa Caps Lock mění rozložení.  
Control+Shift changes layout. Control+Shift mění rozložení.  
Czech keymap Česká mapa kláves  
Danish keymap Dánská mapa kláves  
Dutch keymap Nizozemská mapa kláves  
English keymap Anglická mapa kláves  
Estonian keymap Estonská mapa kláves  
Finnish keymap Finská mapa kláves  
French Swiss Švýcarsko-francouzská  
French Swiss keymap Švýcarsko-francouzská mapa kláves  
French keymap Francouzská mapa kláves  
French-Canadian 105-key Francouzsko-kanadská 105klávesová  
GB 102-key GB 102klávesová  
GB 105-key GB 105klávesová  
Generic Keyboard Obecná klávesnice  
Georgian Latin Gruzínská latinka  
Georgian Russian layout Rusko-gruzínské rozložení  
Georgian keymap Gruzínská mapa kláves  
German Německá  
German Swiss with Euro Švýcarsko-německá s eurem  
German keymap Německá mapa kláves  
Greek keymap Řecká mapa kláves  
Hebrew keymap Hebrejská mapa kláves  
Hungarian 101-key latin 1 Maďarská 101klávesová Latin-1  
Hungarian 101-key latin 2 Maďarská 101klávesová Latin-2  
Hungarian 105-key latin 1 Maďarská 105klávesová Latin-1  
Hungarian 105-key latin 2 Maďarská 105klávesová Latin-2  
Hungarian PC/AT 101 keyboard Maďarská klávesnice PC/AT 101  
Hungarian latin1 Maďarská Latin-1  
Icelandic keymap Islandská mapa kláves  
Italian keymap Italská mapa kláves  
Japanese keymap Japonská mapa kláves  
Lao keymap Laoská mapa kláves  
Layout shift behavior Chování změny rozložení  
Left Alt key changes layout. Levá klávesa Alt mění rozložení.  
Left Ctrl key changes group. Levá klávesa Ctrl mění skupinu.  
Left Shift key changes group. Levá klávesa Shift mění skupinu.  
Left Win-key changes layout. Levá klávesa Win mění skupinu.  
Lithuanian keymap Litevská mapa kláves  
Macedonian Makedonská  
Menu key changes layout. Klávesa místní nabídky mění rozložení.  
Mongolian alt keymap Mongolská alternativní mapa kláves  
Mongolian keymap Mongolská mapa kláves  
Mongolian phonetic keymap Mongolská fonetická mapa kláves  
Norwegian Norská  
Plain Russian keymap Jednoduchá ruská mapa kláves  
Polish Polská  
Polish deadkeys Ruská s mrtvými klávesami  
Portugal Portugalská  
Portugal Deadkeys Portugalská s mrtvými klávesami  
Portuguese keymap Portugalská mapa kláves  
Right Alt key changes layout. Pravá klávesa Alt mění rozložení.  
Right Ctrl key changes group. Pravá klávesa Ctrl mění skupinu.  
Right Shift key changes group. Pravá klávesa Shift mění skupinu.  
Right Win-key changes layout. Pravá klávesa Win mění skupinu.  
Russian Cyrillic Ruská cyrilice  
Russian keymap Ruská mapa kláves  
Serbian keymap Srbská mapa kláves  
Shift+CapsLock changes layout. Shift+Caps Lock mění rozložení.  
Slovak keymap Slovenská mapa kláves  
Slovenian Slovinská  
Slovenian keymap Slovinská mapa kláves  
Spanish keymap Španělská mapa kláves  
Sun (!not PC!) type5 Hungarian latin 2 Maďarská Latin-1 Sun (nikoliv PC!) type5  
Swedish Švédská  
Swedish keymap Švédská mapa kláves  
Swiss keymap Švýcarská mapa kláves  
Thai Thajská  
Thai Kedmanee Thajská Kedmanee  
Thai keymap Thajská mapa kláves  
Turkish \"F\" keyboard Turecká klávesnice \"F\"  
Turkish \"Q\" keyboard Turecká klávesnice \"Q\"  
Turkish keymap Turecká mapa kláves  
UK 105-key UK 105klávesová  
UK PC/AT keyboard Klávesnice UK PC/AT  
US 101-key keyboard UK 101klávesová  
US 105-key keyboard (with windows keys) US 105klávesová (s klávesami Windows)  
US 84-key US 84klávesová  
US DEC 450 US DEC 450  
US IBM RS/6000 US IBM RS/6000  
US International US mezinárodní  
US Macintosh US Macintosh  
US PC/AT 101 keyboard Klávesnice US PC/AT 101  
US Silicon Graphics 101-key US Silicon Graphics 101klávesová  
US Sun type5 US Sun type5  
Armenian Sun keymap Arménská mapa kláves Sun  
Azerbaijani Turkish Sun keymap Turecko-ázerbájdžánská mapa kláves Sun  
Belarusian Sun keymap Běloruská mapa kláves Sun  
Brazil Portuguese Sun USB keymap Brazilsko-portugalská mapa kláves Sun USB  
Brazil Portuguese Sun keymap Brazilsko-portugalská mapa kláves Sun  
British Sun Type-4 keymap Britská mapa kláves Sun Type-4  
British Sun USB keymap Britská mapa kláves Sun USB  
British Sun keymap Britská mapa kláves Sun  
Bulgarian Sun keymap Bulharská mapa kláves Sun  
Canadian Sun keymap Kanadská mapa kláves Sun  
Czech Sun keymap Česká mapa kláves Sun  
Danish Sun Type-4 keymap Dánská mapa kláves Sun Type-4  
Danish Sun USB keymap Dánská mapa kláves Sun USB  
Danish Sun keymap Dánská mapa kláves Sun  
Dutch Sun keymap Nizozemská mapa kláves Sun  
Estonian Sun keymap Estonská mapa kláves Sun  
Finnish Sun keymap Finská mapa kláves Sun  
French Sun USB keymap Francouzská mapa kláves Sun USB  
French Sun keymap Francouzská mapa kláves Sun  
German Sun Type-4 keymap Německá mapa kláves Sun Type-4  
German Sun USB keymap Německá mapa kláves Sun USB  
German Sun keymap Německá mapa kláves Sun  
Hebrew Sun keymap Hebrejská mapa kláves Sun  
Hungarian latin2 Sun keymap Maďarská mapa kláves Latin-2 Sun  
Hungarian type5 latin 1 keymap Maďarská mapa kláves Latin-1 type5  
Icelandic Sun keymap Islandská mapa kláves Sun  
Italian Sun Type-4 keymap Italská mapa kláves Sun Type-4  
Italian Sun USB keymap Italská mapa kláves Sun USB  
Italian Sun keymap Italská mapa kláves Sun  
Japanese Sun Type-4 keymap Japonská mapa kláves Sun Type-4  
Japanese Sun keymap Japonská mapa kláves Sun  
Latvian Sun keymap Lotyšská mapa kláves Sun  
Lithuanian Sun keymap Litevská mapa kláves Sun  
Macedonian Sun keymap Makedonská mapa kláves Sun  
Norwegian Sun keymap Norská mapa kláves Sun  
Polish Sun keymap Polská mapa kláves Sun  
Portuguese Sun Type-4 keymap Portugalská mapa kláves Sun Type-4  
Portuguese Sun keymap Portugalská mapa kláves Sun  
Romanian Sun keymap Rumunská mapa kláves Sun  
Russian Sun keymap Ruská mapa kláves Sun  
Serbian Sun standard keymap Srbská standardní mapa kláves Sun  
Slovak Sun keymap Slovenská mapa kláves Sun  
Slovenian Sun keymap Slovinská mapa kláves Sun  
Spanish Sun Type-4 keymap Španělská mapa kláves Sun Type-4  
Spanish Sun USB keymap Španělská mapa kláves Sun USB  
Spanish Sun keymap Španělská mapa kláves Sun  
Swedish Sun Type-4 keymap Švédská mapa kláves Sun Type-4  
Swedish Sun USB keymap Švédská mapa kláves Sun USB  
Swedish Sun keymap Švédská mapa kláves Sun  
Swiss German Sun keymap Švýcarsko-německá mapa kláves Sun  
Thai Sun keymap Thajská mapa kláves Sun  
Turkish Sun keymap Turecká mapa kláves Sun  
US Sun Type-4 keymap Mapa kláves US Sun Type-4  
US Sun USB keymap Mapa kláves US Sun USB  
US Sun type5 keymap Mapa kláves US Sun type5  
Ukrainian Sun keymap Ukrajinská mapa Sun  
Vietnamese Sun keymap Vietnamská mapa kláves Sun  
Keyboard _Preferences _Nastavení klávesnice  
Pl_ugins Zásuvné _moduly  
Show Current _Layout Zobrazit _aktuální rozložení  
_Groups _Skupiny  
Keyboard Indicator Indikátor klávesnice  
Keyboard applet factory Generátor appletu klávesnice  
Keyboard layout indicator Indikátor rozložení klávesnice  
Keyboard Layout \"%s\" Rozložení klávesnice \"%s\"  
Copyright (c) Sergey V. Udaltsov 1999-2004 Copyright © Sergey V. Udaltsov 1999-2004  
Keyboard layout indicator applet for GNOME Applet indikátoru rozložení klávesnice pro GNOME  
Keyboard Indicator (%s) Indikátor klávesnice (%s)  
Keyboard Layout Rozložení klávesnice  
_Details Po_drobnosti  
_Update _Aktualizovat  
Factory for creating the weather applet. Generátor appletu počasí  
Gweather Applet Factory Generátor appletu Gweather  
Monitor the current weather conditions, and forecasts Sleduje aktuální počasí a předpovědi  
Weather Report Zprávy o počasí  
© 1999-2005 by S. Papadimitriou and others © 1999-2005 S. Papadimitriou a další  
A panel application for monitoring local weather conditions. Aplikace na panelu ke sledování místního počasí.  
GNOME Weather Počasí GNOME  
Weather Forecast Předpověď počasí  
City: %s\nSky: %s\nTemperature: %s Město: %s\nObloha: %s\nTeplota: %s  
Updating... Aktualizace...  
Details Podrobnosti  
City: Město:  
Last update: Poslední aktualizace:  
Conditions: Podmínky:  
Sky: Obloha:  
Temperature: Teplota:  
Feels like: Připadá jako:  
Dew point: Rosný bod:  
Relative humidity: Relativní vlhkost:  
Wind: Vítr:  
Pressure: Tlak:  
Visibility: Viditelnost:  
Sunrise: Východ slunce:  
Sunset: Západ slunce:  
Current Conditions Aktuální podmínky  
Forecast Report Předpověď počasí  
See the ForeCast Details Zobrazit detaily předpovědi  
Forecast Předpověď  
Radar Map Radarová mapa  
_Visit Weather.com _Navštívit weather.com  
Visit Weather.com Navštívit weather.com  
Click to Enter Weather.com Kliknutím vstoupíte na weather.com  
Forecast not currently available for this location. K této poloze předpověď momentálně není k dispozici.  
Location view Zobrazení polohy  
Select Location from the list Vyberte polohu ze seznamu  
Update spin button Aktualizovat tlačítko se šipkami  
Spinbutton for updating Tlačítko se šipkami k aktualizaci  
Address Entry Zadání adresy  
Enter the URL Zadejte prosím URL  
Failed to load the Locations XML database. Please report this as a bug. Nelze načíst databázi XML s polohami. Ohlaste to prosím jako chybu.  
Weather Preferences Nastavení informací o počasí  
_Automatically update every: Automaticky aktualizovat _každých:  
_Temperature unit: Jednotka _teploty:  
Default Výchozí  
Kelvin Kelvin  
Celsius Stupeň Celsia  
Fahrenheit Stupeň Fahrenheita  
_Wind speed unit: Jednotka _rychlosti větru:  
m/s m/s  
km/h km/h  
mph míle za hodinu  
knots uzly  
Beaufort scale Beaufortova stupnice  
_Pressure unit: Jednotka t_laku:  
kPa kPa  
hPa hPa  
mb mb  
mmHg mmHg  
inHg inHg  
atm atm  
_Visibility unit: Jednotka _viditelnosti:  
meters metry  
km km  
miles míle  
Enable _radar map Povolit _radarovou mapu  
Use _custom address for radar map Používat _vlastní adresu pro radarovou mapu  
A_ddress: _Adresa:  
Update Aktualizace  
minutes minut  
Display Zobrazení  
General Obecné  
_Select a location: Vyberte poloh_u:  
_Find: _Hledat:  
Find _Next Hledat da_lší  
Location Poloha  
Invest Investovat  
Track your invested money. Sledujte své investované peníze.  
_Refresh _Obnovit  
10 10  
100 100  
1d\n5d\n3m\n6m\n1y\n3y 1d\n5d\n3m\n6m\n1r\n3r  
20 20  
200 200  
5 5  
50 50  
Auto _refresh _Obnovit automaticky  
Bollinger Bollinger  
Downloading chart from Yahoo! Stahuje se graf z Yahoo!  
Exponential moving average: Průměr exponenciálního pohybu:  
Fast stoch Fast stoch  
Financial Chart Finanční graf  
Indicators: Indikátory:  
MACD MACD  
MFI MFI  
Moving average: Pohyblivý průměr:  
Overlays: Vrstvy:  
ROC ROC  
RSI RSI  
SAR SAR  
Slow stoch Slow stoch  
Splits Split  
Vol Vol  
Vol+MA Vol+MA  
Volumes Objemy  
W%R W%R  
_Graph style: Styl _grafu:  
_Options Vol_by  
_Ticker symbol: S_ymbol záznamu:  
l\nb\nc l\nb\nc  
Stocks Akcie  
Note: Quotes are delayed at least 15 minutes.\nSource: Yahoo! Poznámka: Nabídky jsou opožděny alespoň o 15 minut.\nZdroj: Yahoo!  
Invest Preferences Nastavení investování  
Financial Chart - %s Finanční graf - %s  
Opening Chart Otvírá se graf  
Downloading Chart Stahuje se graf  
Reading Chart chunk Čtení grafového bloku  
Invest Applet Investiční applet  
Symbol Symbol  
Amount Množství  
Price Cena  
Commission Provize  
DEFAULT_LOCATION Praha  
DEFAULT_CODE LKPR  
DEFAULT_ZONE ------  
DEFAULT_RADAR ---  
DEFAULT_COORDINATES 50-05-20N 14-23-48E  
DEFAULT_TEMP_UNIT C  
DEFAULT_SPEED_UNIT m/s  
DEFAULT_PRESSURE_UNIT hPa  
DEFAULT_DISTANCE_UNIT km  
Variable Proměnlivě  
North Sever  
North - NorthEast Sever - severovýchod  
Northeast Severovýchod  
East - NorthEast Východ - severovýchod  
East Východ  
East - Southeast Východ - jihovýchod  
Southeast Jihovýchod  
South - Southeast Jih - jihovýchod  
South Jih  
South - Southwest Jih - jihozápad  
Southwest Jihozápad  
West - Southwest Západ - jihozápad  
West Západ  
West - Northwest Západ - severozápad  
Northwest Severozápad  
North - Northwest Sever - severozápad  
Unknown Neznámý  
Invalid Neplatné  
Clear Sky Jasno  
Broken clouds Oblačno  
Scattered clouds Rozptýlená oblačnost  
Few clouds Malá oblačnost  
Overcast Zataženo  
Thunderstorm Bouřka  
Drizzle Mrholení  
Light drizzle Lehké mrholení  
Moderate drizzle Střední mrholení  
Heavy drizzle Silné mrholení  
Freezing drizzle Mrznoucí mrholení  
Rain Déšť  
Light rain Mírný déšť  
Moderate rain Střední déšť  
Heavy rain Vydatný déšť  
Rain showers Přepršky  
Freezing rain Mrznoucí déšť  
Snow Sníh  
Light snow Mírný sníh  
Moderate snow Střední sníh  
Heavy snow Vydatný sníh  
Snowstorm Sněhová bouře  
Blowing snowfall Sněhová bouře s větrem  
Snow showers Sněhové přeháňky  
Drifting snow Ustupující sníh  
Snow grains Sněhové vločky  
Light snow grains Mírné sněhové vločky  
Moderate snow grains Střední sněhové vločky  
Heavy snow grains Silné sněhové vločky  
Ice crystals Ledové krystaly  
Ice pellets Kroupy  
Few ice pellets Řídké kroupy  
Moderate ice pellets Mírné kroupy  
Heavy ice pellets Husté kroupy  
Ice pellet storm Krupová bouře  
Showers of ice pellets Krupové přeháňky  
Hail Krupobití  
Hailstorm Krupobití  
Hail showers Přepršky krupobití  
Small hail Malé kroupy  
Small hailstorm Malé krupobití  
Showers of small hail Přepršky malých krup  
Unknown precipitation Neznámé srážky  
Mist Opar  
Fog Mlha  
Fog in the vicinity Mlha v blízkosti  
Shallow fog Slabá mlha  
Patches of fog Místy mlha  
Partial fog Částečná mlha  
Freezing fog Mrznoucí mlha  
Smoke Kouř  
Volcanic ash Vulkanický popel  
Sand Písek  
Blowing sand Písek s větrem  
Drifting sand Ustupující písek  
Haze Opar  
Blowing sprays Spršky s větrem  
Dust Prach  
Blowing dust Prach s větrem  
Drifting dust Ustupující prach  
Squall Hromobití  
Sandstorm Písečná bouře  
Sandstorm in the vicinity Písečná bouře v blízkosti  
Heavy sandstorm Silná písečná bouře  
Duststorm Prachová bouře  
Duststorm in the vicinity Prachová bouře v blízkosti  
Heavy duststorm Silná prachová bouře  
Funnel cloud Nálevkovitý mrak  
Tornado Tornádo  
Dust whirls Prachová smršť  
Dust whirls in the vicinity Prachová smršť v blízkosti  
%a, %b %d / %H:%M %a, %d. %b, %H:%M  
Unknown observation time Neznámý čas pozorování  
%.1f ℉ %.1f ℉  
%d ℉ %d ℉  
%.1f ℃ %.1f ℃  
%d ℃ %d ℃  
%.1f K %.1f K  
%d K %d K  
%.f%% %.f%%  
%0.1f knots %0.1f uzlů  
%.1f mph %.1f mil za hodinu  
%.1f km/h %.1f km/h  
%.1f m/s %.1f m/s  
Beaufort force %.1f Beaufortova síla %.1f  
Calm Bezvětří  
%s / %s %s / %s  
%.2f inHg %.2f inHg  
%.1f mmHg %.1f mmHg  
%.2f kPa %.2f kPa  
%.2f hPa %.2f hPa  
%.2f mb %.2f mb  
%.3f atm %.3f atm  
%.1f miles %.1f mil  
%.1f km %.1f km  
%.0fm %.0f m  
%H:%M %H:%M  
Retrieval failed Stahování selhalo  
WeatherInfo missing location Poloha ve WeatherInfo chybí  
Failed to get METAR data.\n Nelze získat data METAR.\n  
A three-digit-long code for retrieving radar maps from weather.com, found from http://cvs.gnome.org/viewcvs/*checkout*/gnome-applets/gweather/Locations.xml.in Třímístný kód k získání radarových map z weather.com, nalezen na http://cvs.gnome.org/viewcvs/*checkout*/gnome-applets/gweather/Locations.xml.in  
A unique zone for the city, as found from http://cvs.gnome.org/viewcvs/*checkout*/gnome-applets/gweather/Locations.xml.in Jedinečná oblast města, zdroj viz http://cvs.gnome.org/viewcvs/*checkout*/gnome-applets/gweather/Locations.xml.in  
Determines whether the applet automatically updates its weather statistics or not. Určuje, jestli applet automaticky aktualizuje své statistiky o počasí.  
Display radar map Zobrazovat radarovou mapu  
Distance unit Jednotky vzdálenosti  
Fetch a radar map on each update. Stáhnout radarovou mapu při každé aktualizaci  
If true, then retrieve a radar map from a location specified by the \"radar\" key. Je-li pravdivé, získat radarovou mapu z polohy určené klíčem \"radar\".  
Latitude and longitude of your location expressed in DD-MM-SS[NS] DD-MM-SS[EW]. Zeměpisná šířka a délka vaší polohy vyjádřená jako DD-MM-SS[NS] DD-MM-SS[EW], tj. stupeň-minuta-vteřina[sever-jih], resp. [východ-západ].  
Location coordinates Souřadnice polohy  
Nearby city Blízké město  
Nearby major zone, such as a capital city, as found from http://cvs.gnome.org/viewcvs/*checkout*/gnome-applets/gweather/Locations.xml.in Blízká významnější oblast, např. hlavní město, zdroj viz http://cvs.gnome.org/viewcvs/*checkout*/gnome-applets/gweather/Locations.xml.in  
Not used anymore Již se nepoužívá  
Pressure unit Jednotky tlaku  
Radar location Poloha radaru  
Speed unit Jednotky rychlosti  
Temperature unit Jednotky teploty  
The city that gweather displays information for. Město, ke kterému gweather zobrazuje informace.  
The custom url from where to retrieve a radar map. Vlastní URL, ze kterého získat radarovou mapu.  
The interval, in seconds, between automatic updates. Interval v sekundách mezi automatickými aktualizacemi.  
The unit to use for pressure. Jednotka, kterou používat pro tlak.  
The unit to use for temperature. Jednotka, kterou používat pro teplotu.  
The unit to use for visibility. Jednotka, kterou používat pro viditelnost.  
The unit to use for wind speed. Jednotka, kterou používat pro rychlost větru.  
Update interval Interval aktualizace  
Update the data automatically Aktualizovat data automaticky  
Url for the radar map URL radarové mapy  
Use custom url for the radar map Používat vlastní URL u radarové mapy  
Use metric units Používat metrické jednotky  
Use metric units instead of english units. Používat metrické jednotky místo anglických.  
Weather for a city Předpověď počasí pro město  
Weather location information Informace o počasí pro danou polohu  
Weather location information. Informace o počasí pro danou polohu.  
Zone location Poloha oblasti  
Deskbar (formerly Mini-Commander) Deskbar (dříve Mini-Commander)  
Deskbar (transparent upgrade from Mini-Commander) Deskbar (transparentní přechod na vyšší verzi z Mini-Commander)  
Command Line Příkazový řádek  
Mini-Commander Mini-Commander  
MiniCommander Applet Factory Generátor appletu Mini-Commander  
This GNOME applet adds a command line to the panel. It features command completion, command history, and changeable macros. Tento applet GNOME přidává na panel příkazový řádek. Podporuje doplňování příkazů, historii příkazů a upravitelná makra.  
No items in history V historii nejsou položky  
Start program Spustit program  
Command line Příkazový řádek  
Type a command here and Gnome will execute it for you Napište zde příkaz a prostředí GNOME ho pro vás vykoná  
Cannot get schema for %s: %s Nelze získat schéma %s: %s  
Cannot set schema for %s: %s Nelze nastavit schéma %s: %s  
Set default list value for %s\n Nastavit výchozí hodnotu seznamu %s\n  
GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL je nastaveno, neinstalují se schémata\n  
Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n Je nutné nastavit proměnnou prostředí GCONF_CONFIG_SOURCE\n  
Failed to access configuration source(s): %s\n Selhal přístup ke zdroji nastavení: %s\n  
Error syncing config data: %s Chyba při synchronizaci dat: %s  
List of GConfValue entries containing strings for the macro commands. Seznam položek GConfValue obsahující řetězce příkazů maker.  
List of GConfValue entries containing strings for the macro patterns. Seznam položek GConfValue obsahující řetězce vzorů maker.  
Macro command list Seznam příkazů maker  
Macro pattern list Seznam vzorů maker  
* *  
Auto Completion Automatické doplňování  
Colors Barvy  
Size Velikost  
Add New Macro Přidat nové makro  
Co_mmand: Pří_kaz:  
Command Line Preferences Nastavení příkazové řádky  
Command line _background: Poza_dí příkazové řádky:  
Command line _foreground: Po_předí příkazové řádky:  
E_nable history-based auto completion Povolovat automatické doplňování z _historie  
Macros Makra  
Pick a color Vyberte barvu  
_Add Macro... _Přidat makro...  
_Delete Macro Smazat makr_o  
_Macros: _Makra:  
_Pattern: _Vzor:  
_Use default theme colors Používat výchozí barvy mot_ivu  
_Width: Šířk_a:  
pixels bodů  
Attempt to autocomplete a command from the history of commands entered. Pokusit se automaticky doplnit příkaz z historie zadaných příkazů.  
Background color, blue component Barva pozadí, modrá složka  
Background color, green component Barva pozadí, zelená složka  
Background color, red component Barva pozadí, červená složka  
Foreground color, blue component Barva popředí, modrá složka  
Foreground color, green component Barva popředí, zelená složka  
Foreground color, red component Barva popředí, červená složka  
History list Seznam historie  
List of GConfValue entries containing strings for history entries. Seznam položek GConfValue obsahující řetězce položek historie.  
Perform history autocompletion Provádět automatické doplňování z historie  
Show a frame surrounding the applet. Zobrazovat rám kolem appletu.  
Show a handle so the applet can be detached from the panel. Zobrazovat držátko, aby mohl být applet odpojen od panelu.  
Show frame Zobrazovat rám  
Show handle Zobrazovat držátko  
The blue component of the background color. Modrá složka barvy pozadí.  
The blue component of the foreground color. Modrá složka barvy popředí.  
The green component of the background color. Zelená složka barvy pozadí.  
The green component of the foreground color. Zelená složka barvy popředí.  
The red component of the background color. Červená složka barvy pozadí.  
The red component of the foreground color. Červená složka barvy popředí.  
This per-applet key is deprecated in favour of the global key, /schemas/apps/mini-commander-global/macro_patterns. Tento klíč, určený pro každý applet, je nahrazen globálním klíčem /schemas/apps/mini-commander-global/macro_patterns.  
Use the default theme colors Používat výchozí barvy motivu  
Use theme colors instead of custom ones. Používat barvy motivu namísto vlastních.  
Width Šířka  
Width of the applet Šířka appletu  
Browser Prohlížeč  
Click this button to start the browser Kliknutím na toto tlačítko spustíte prohlížeč  
History Historie  
Click this button for the list of previous commands Kliknutím na toto tlačítko necháte vypsat předchozí příkazy  
Command line has been disabled by your system administrator Příkazový řádek byl zakázán vaším správcem systému  
Mini-Commander applet Applet Mini-Commander  
This applet adds a command line to the panel Tento applet přidá na panel příkazový řádek  
You must specify a pattern Musíte zadat vzor  
You must specify a pattern and a command Je nutné zadat vzor a příkaz  
You must specify a command Je nutné zadat příkaz  
You may not specify duplicate patterns Není možné zadávat duplicitní vzory  
Pattern Vzor  
Command Příkaz  
Adjust the sound volume Upravit hlasitost zvuku  
Volume Control Ovládání hlasitosti  
Mu_te Z_tlumit  
_Open Volume Control _Otevřít ovládání hlasitosti  
Volume Applet Applet hlasitosti  
The volume control did not find any elements and/or devices to control. This means either that you don't have the right GStreamer plugins installed, or that you don't have a sound card configured. Ovládání hlasitosti nenašlo žádné prvky ani zařízení, které lze ovládat. To znamená, že buď nemáte nainstalovány správné zásuvné moduly systému GStreamer, nebo že nemáte nastavenu zvukovou kartu.  
You can remove the volume control from the panel by right-clicking the speaker icon on the panel and selecting \"Remove From Panel\" from the menu. Ovládání hlasitosti můžete z panelu odstranit kliknutím pravým tlačítkem na ikonu reproduktoru na panelu a zvolením \"Odstranit z panelu\" z nabídky.  
Failed to start Volume Control: %s Nelze spustit ovládání hlasitosti: %s  
%s: muted %s: ztlumeno  
%s: %d%% %s: %d%%  
Failed to display help: %s Nelze zobrazit nápovědu: %s  
Volume control for your GNOME Panel. Ovládání hlasitosti pro panel GNOME.  
Using GStreamer 0.10. Používá se GStreamer 0.10.  
Using GStreamer 0.8. Používá se GStreamer 0.8.  
+ +  
- -  
Unknown Volume Control %d Neznámé ovládání hlasitosti %d  
Channel controlled by applet. Only for OSS setups Kanál ovládaný appletem. Pouze pro konfigurace OSS.  
Saved mute state Uložený stav ztlumení  
Saved volume to restore on startup Uložená hlasitost, kterou obnovit při startu  
Volume Control Preferences Nastavení ovládání hlasitosti  
Select the device and track to control. Vyberte zařízení a stopu, které mají být ovládány.  
Activate and monitor a dial-up network connection Aktivuje a sleduje vytáčené připojení k síti  
Modem Monitor Sledování modemu  
_Activate _Aktivovat  
_Deactivate _Deaktivovat  
_Properties _Vlastnosti  
Connection active, but could not get connection time Spojení aktivní, ale nelze získat dobu spojení  
Time connected: %.1d:%.2d Doba spojení: %.1d:%.2d  
Not connected Nepřipojeno  
To connect to your Internet service provider, you need administrator privileges Pro připojení k vašemu poskytovateli připojení k Internetu potřebujete oprávnění správce  
To disconnect from your Internet service provider, you need administrator privileges Chcete-li se odpojit od svého poskytovatele připojení k Internetu, je nutné mít oprávnění správce  
The entered password is invalid Zadané heslo není platné  
Check that you have typed it correctly and that you haven't activated the \"caps lock\" key Zkontrolujte prosím, že jste jej zadali správně a že jste neaktivovali klávesu \"Caps Lock\"  
Do you want to connect? Chcete se připojit?  
Do you want to disconnect? Chcete se odpojit?  
C_onnect Přip_ojit  
_Disconnect O_dpojit  
Could not launch network configuration tool Nelze spustit nástroj na nastavení sítě  
Check that it's installed in the correct path and that it has the correct permissions Zkontrolujte prosím, že je instalován se správnou cestou a že má správná oprávnění  
Applet for activating and monitoring a dial-up network connection. Applet na aktivaci a sledování vytáčeného připojení k síti.  
Connecting with Internet Service Provider Připojování k poskytovateli připojení k Internetu  
Root password required Vyžadováno heslo superuživatele  
Enter password Zadejte heslo  
Password: Heslo:  
A system load indicator Indikátor zatížení systému  
System Monitor Sledování systému  
_Open System Monitor Otevřít _sledování systému  
A system load monitor capable of displaying graphs for CPU, ram, and swap space use, plus network traffic. Sledování zátěže systému schopné zobrazovat grafy CPU, paměti, využití odkládacího prostoru a zatížení sítě.  
There was an error executing '%s': %s Při spouštění \"%s\" došlo k chybě: %s  
Processor Procesor  
Memory Paměť  
Network Síť  
Swap Space Odkládací prostor  
Load Average Průměrná zátěž  
Disk Disk  
%s:\n%u%% in use by programs\n%u%% in use as cache %s:\n%u%% používají programy\n%u%% použitá jako vyrovnávací paměť  
The system load average is %0.02f Průměrná zátěž systému je %0.02f  
%s:\n%u%% in use %s:\nPoužívá se %u%%  
CPU Load Zátěž CPU  
Memory Load Využití paměti  
Net Load Zatížení sítě  
Swap Load Zatížení odkládacího prostoru  
Disk Load Zátěž disku  
Applet refresh rate in milliseconds Čas mezi obnovou appletů v milisekundách  
Background color for disk load graph Barva pozadí grafu zatížení disku  
CPU graph background color Barva pozadí grafu CPU  
Enable CPU load graph Povolit graf zátěže CPU  
Enable disk load graph Povolit graf zatížení disku  
Enable load average graph Povolit graf průměrné zátěže  
Enable memory load graph Povolit graf využití paměti  
Enable network load graph Povolit graf zatížení sítě  
Enable swap load graph Povolit graf zatížení odkládacího prostoru  
For horizontal panels, the width of the graphs in pixels. For vertical panels, this is the height of the graphs. Šířka grafů v pixelech u horizontálních panelů, výška grafů u vertikálních panelů.  
Graph color for Ethernet network activity Barva grafu aktivity sítě Ethernet  
Graph color for PLIP network activity Barva grafu aktivity sítě PLIP  
Graph color for SLIP network activity Barva grafu aktivity sítě SLIP  
Graph color for buffer memory Barva grafu vyrovnávací paměti  
Graph color for cached memory Barva grafu vyrovnávací paměti  
Graph color for disk read Barva grafu čtení z disku  
Graph color for disk write Barva grafu zápisu na disk  
Graph color for iowait related CPU activity Barva grafu aktivity CPU související s iowait  
Graph color for load average Barva grafu průměrné zátěže  
Graph color for nice-related CPU activity Barva grafu aktivity CPU související s nice  
Graph color for other network usage Barva grafu jiné aktivity sítě  
Graph color for shared memory Barva grafu sdílené paměti  
Graph color for system-related CPU activity Barva grafu aktivity CPU související se systémem  
Graph color for user-related CPU activity Barva grafu aktivity CPU související s uživatelem  
Graph color for user-related memory usage Barva grafu použití paměti související s uživatelem  
Graph color for user-related swap usage Barva grafu použití odkládacího prostoru související s uživatelem  
Graph size Velikost grafu  
Load graph background color Barva pozadí grafu zátěže CPU  
Memory graph background color Barva pozadí grafu paměti  
Network graph background color Barva pozadí grafu sítě  
Swap graph background color Barva pozadí grafu odkládacího prostoru  
Monitored Resources Sledované zdroje  
_Processor _Procesor  
_Memory Pa_měť  
_Network _Síť  
S_wap Space _Odkládací prostor  
_Load Zá_těž  
_Harddisk Pe_vný disk  
Options Volby  
System m_onitor width: Šířka _grafu:  
System m_onitor height: Výška _grafu:  
Sys_tem monitor update interval: Frekvence _aktualizace grafu:  
milliseconds milisekund  
Colors Barvy  
_User _Uživatel  
S_ystem S_ystém  
N_ice Ni_ce  
I_OWait I_OWait  
I_dle Neč_innost  
Sh_ared Sdíl_eno  
_Buffers Bu_ffery  
Cach_ed Ve vyrovnáva_cí paměti  
F_ree Vo_lné  
_SLIP S_LIP  
PL_IP PL_IP  
_Ethernet _Ethernet  
Othe_r _Jiné  
_Background Poza_dí  
_Used Po_užito  
_Free Vo_lné  
Load Zátěž  
_Average _Průměr  
Harddisk Pevný disk  
_Read Čt_ení  
_Write Záp_is  
System Monitor Preferences Nastavení sledování systému  
CD Player (Deprecated) Přehrávač CD (zastaralý)  
Panel applet for playing audio CDs Applet na přehrávání zvukových CD  
Alert you when new mail arrives Upozornit, když přijde nová pošta  
Inbox Monitor (Deprecated) Sledování příchozí pošty (zastaralé)  
Factory for deprecating applets Generátor zastarávání appletů  
Null Applet Factory Generátor prázdného appletu  
Monitor the quality of a wireless network link Sledování kvality bezdrátového síťového připojení  
Wireless Link Monitor Sledování bezdrátového spojení  
Some panel items are no longer available Některé položky panelu již nejsou k dispozici  
One or more panel items (also referred to as applets) are no longer available in the GNOME desktop. Jedna nebo více položek panelu (také označovaných jako \"applety\") už v prostředí GNOME není k dispozici.  
These items will now be removed from your configuration: Tyto položky budou nyní odstraněny z vašeho nastavení:  
You will not receive this message again. Tuto zprávu už příště nedostanete.  
Tomboy (ne Stickynotes) Tomboy (nahrazuje Lepicí poznámky)  
Tomboy (transparent upgrade from stickynotes) Tomboy (transparentní přechod na vyšší verzi z lepicích poznámek)  
Create, view, and manage sticky notes on the desktop Vytváří, zobrazuje a spravuje lepicí poznámky na pracovní ploše  
Sticky Notes Lepicí poznámky  
Sticky Notes Applet Factory Generátor appletu Lepicí poznámky  
Hi_de Notes _Skrýt poznámky  
_Delete Notes Smazat poznámk_y  
_Lock Notes _Zamknout poznámky  
_New Note Nová pozná_mka  
This note is locked. Tato poznámka je zamčena.  
This note is unlocked. Tato poznámka je odemčena.  
Font C_olor: Barva _písma:  
Font Co_lor: Barva pís_ma:  
Note C_olor: Barva p_oznámky:  
Note _Color: Barva _poznámky:  
_Font: _Písmo:  
Behavior Chování  
Default Note Properties Výchozí vlastnosti poznámky  
Delete all sticky notes?\n\nThis cannot be undone. Smazat všechny lepicí poznámky?\n\nTento krok nelze vrátit zpět.  
Delete this sticky note?\n\nThis cannot be undone. Smazat tuto lepicí poznámku?\n\nTento krok nelze vrátit zpět.  
Properties Vlastnosti  
Choose a base color to use for all sticky notes Vyberte základní barvu, kterou chcete používat u všech lepicích poznámek  
Choose a color for the note Vyberte barvu poznámky  
Choose a font for the note Vyberte písmo poznámky  
Choose a font to use for all sticky notes Vyberte písmo, které se má používat u všech lepicích poznámek  
Choose if notes are visible on all workspaces Zvolte si, jestli chcete mít poznámky viditelné na všech pracovních plochách  
Choose if the default style is forced on all notes Zvolte si, jestli se má výchozí styl používat u všech poznámek  
Close note Zavřít poznámku  
Force _default color and font on notes Používat vž_dy výchozí barvu a písmo u poznámek  
H_eight: _Výška:  
Lock/Unlock note Zamkne/Odemkne poznámku  
Pick a color for the sticky note Vyberte barvu lepicí poznámky  
Pick a default sticky note color Vyberte výchozí barvu lepicí poznámky  
Pick a default sticky note font Vyberte výchozí písmo lepicí poznámky  
Pick a font for the sticky note Vyberte písmo lepicí poznámky  
Resize note Změnit velikost poznámky  
Specify a title for the note Zadejte titulek poznámky  
Specify the default height (in pixels) of new notes Určí výchozí výšku nových poznámek (v pixelech)  
Specify the default width (in pixels) of new notes Určí výchozí šířku nových poznámek (v pixelech)  
Sticky Note Lepicí poznámka  
Sticky Note Properties Vlastnosti lepicí poznámky  
Sticky Notes Preferences Nastavení lepicích poznámek  
Use co_lor from the system theme Používat _barvu ze systémového motivu  
Use default co_lor Používat výchozí _barvu  
Use default fo_nt Používat výchozí _písmo  
Use fo_nt from the system theme Používat písmo ze s_ystémového motivu  
_Delete All Smaza_t vše  
_Delete Note... S_mazat poznámku...  
_Lock Note _Zamknout poznámku  
_Put notes on all workspaces _Umísťovat poznámky na všechny pracovní plochy  
_Title: _Nadpis:  
By default, sticky notes are given the current date as the title when they are created. This format is used; anything that can be parsed by strftime() is valid. Ve výchozím stavu dostanou lepicí poznámky při vytvoření jako nadpis aktuální datum. Používá se tento formát; platné je cokoli, co může být zpracováno pomocí strftime().  
Date format of note's title Datum formátu titulku poznámky  
Default color for font Výchozí barva písma  
Default color for new notes Výchozí barva nových poznámek  
Default color for new sticky notes. This should be in html hex specification, for example \"#30FF50\". Výchozí barva nové lepicí poznámky. Mělo by se jednat o šestnáctkovou specifikaci HTML, například \"#30FF50\".  
Default font color for new sticky notes. This should be in html hex specification, for example \"#000000\". Výchozí barva písma nové lepicí poznámky. Mělo by se jednat o šestnáctkovou specifikaci HTML, například \"#000000\".  
Default font for new notes Výchozí písmo nových poznámek  
Default font for new sticky notes. This should be a Pango Font Name, for example \"Sans Italic 10\" Výchozí písmo nových lepicích poznámek. Mělo by se jednat o název písma systému Pango, například \"Sans Italic 10\"  
Default height for new notes Výchozí výška nových poznámek  
Default height for new sticky notes in pixels. Výchozí výška nových poznámek v pixelech.  
Default width for new notes Výchozí šířka nových poznámek  
Default width for new sticky notes in pixels. Výchozí šířka nových poznámek v pixelech.  
Empty notes are always deleted without confirmation Prázdné poznámky lze smazat bez potvrzení  
If this option is disabled, a custom color can be used as the default color for all sticky notes. Pokud je tato volba vypnuta, lze použít vlastní barvu jako výchozí barvu všech lepicích poznámek.  
If this option is disabled, a custom font can be used as the default font for all sticky notes. Pokud je tato volba vypnuta, lze použít vlastní písmo jako výchozí písmo všech lepicích poznámek.  
If this option is enabled, the custom colors and fonts that have been assigned to individual notes will be ignored. Pokud je tato volba zapnuta, vlastní barvy a písma, které byly přiřazeny jednotlivým poznámkám, budou ignorovány.  
Specifies whether the sticky notes are locked (non-editable) or not. Určuje, jestli jsou lepicí poznámky zamčené (needitovatelné) nebo ne.  
Specifies whether the sticky notes are visible on ALL workspaces on the desktop, or not. Určuje, jestli jsou lepicí poznámky viditelné na VŠECH pracovních plochách nebo ne.  
Sticky notes' locked state Stav zamčení lepicích poznámek  
Sticky notes' workspace stickyness Přilepení poznámek na pracovní plochu  
Whether to ask for confirmation when deleting a note Jestli se má potvrzovat smazání poznámky  
Whether to force the default color and font on all notes Jestli se má vždy použít výchozí barva a písmo na všechny poznámky  
Whether to use the default system color Jestli se má použít výchozí barva motivu  
Whether to use the default system font Jestli se má použít výchozí písmo motivu  
%d note %d poznámka  
Show sticky notes Zobrazit lepicí poznámky  
Sticky Notes for the GNOME Desktop Environment Lepicí poznámky pro prostředí GNOME  
Go to Trash Přejít do koše  
Trash Koš  
_Empty Trash _Vyprázdnit koš  
_Open _Otevřít  
Unable to find the Trash directory: %s Nelze najít adresář koše: %s  
No Items in Trash Žádná položka v koši  
%d Item in Trash %d položka v koši  
Removing item %d of %d Odstraňování položky %d z %d  
Removing: Odstraňování:  
Empty all of the items from the trash? Odstranit všechny položky z koše?  
If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. Please note that you can also delete them separately. Pokud se rozhodnete vyprázdnit koš, všechny položky v něm budou natrvalo smazány. Vezměte prosím na vědomí, že je lze mazat po jedné.  
Error while spawning nautilus:\n%s Chyba při spouštění programu Nautilus:\n%s  
A GNOME trash bin that lives in your panel. You can use it to view the trash or drag and drop items into the trash. Koš GNOME nacházející se na vašem panelu. Lze jej používat k zobrazení koše nebo do něj přetahovat položky.  
Delete Immediately? Smazat ihned?  
Cannot move items to trash, do you want to delete them immediately? Položky do koše nelze přesunout, chcete je smazat okamžitě?  
Cannot move some items to trash, do you want to delete these immediately? Některé položky do koše nelze přesunout, chcete je smazat okamžitě?  
Unable to move to trash:\n%s Nelze přesunout do koše:\n%s  
Trash Applet Applet koše  
From: Z:  
Emptying the Trash Vyprazdňování koše  
Emptying the Trash Vyprazdňuje se koš