gnome-media : /

Informace o projektu
Jméno a verze projektu:gnome-media
Jazyk:
Země:
Tým:Czech
Emailová adresa týmu:gnome-cs-list@gnome.org
Znaková sada:UTF-8
526 řetězců (0 nepřesných, 0 špatných, 0 nepřeloženo)
Originální řetězec Překlad Poznámky
Address of the server to contact for CD queries Adresa serveru, který kontaktovat kvůli dotazům na CD  
Information to send to server Informace, které mají být odeslány na server  
Port Port  
Server name Název serveru  
Server type Typ serveru  
The hostname that will be sent with all queries Název počítače, který se bude odesílat se všemi dotazy  
The port that the server is running the database on Port, na kterém server poskytuje databázi  
The type of the server to contact for CD queries. Possible values are 0 (FreeDB round robin server), 1 (other freedb server) and 2 (other server). Typ serveru, který má být kontaktován kvůli dotazům na CD. Možné hodnoty jsou \"0\" (server round robin FreeDB), \"1\" (jiný server freedb) a 2 (jiný server).  
The username Uživatelské jméno  
The username that will be sent with all queries Uživatelské jméno, které se bude odesílat se všemi dotazy  
This key specifies which user information will be sent to the server to contact for CD queries. Possible values are 0 (no information), 1 (real information) and 3 (other information). Tento klíč určuje, jaké informace o uživateli budou odeslány serveru kontaktovanému kvůli dotazům na CD. Možné hodnoty jsou \"0\" (žádné informace), \"1\" (skutečné informace) a \"3\" (jiné informace).  
Your hostname Název vašeho počítače  
There was an error displaying help: \n%s Při zobrazování nápovědy došlo k chybě: \n%s  
Sen_d no information _Neodesílat žádné informace  
Send real _information Odesílat skutečné _informace  
Send _other information: _Odesílat jiné informace:  
_Name: _Jméno:  
Hostna_me: _Název počítače:  
Login Information Přihlašovací informace  
FreeDB _round robin server Se_rver round robin FreeDB  
Other _FreeDB server: Jiný server _FreeDB:  
Server Server  
Location Umístění  
_Update Server List _Aktualizovat seznam serverů  
Other _server: Jiný _server:  
Hos_tname: _Název počítače:  
_Port: _Port:  
CD Database Preferences Nastavení databáze CD  
Unknown / Unknown Neznámé / Neznámé  
Unknown Neznámé  
Multiple matches... Více shod...  
There were multiple matches found in the database.\nBelow is a list of possible matches, please choose the best match V databázi bylo nalezeno více odpovídajících záznamů.\nNíže je uveden seznam možných shod, vyberte prosím nejpřesnější shodu  
Category Kategorie  
Disc ID ID disku  
Artist and Title Umělec a titul  
Unknown track Neznámá stopa  
CD Database Server Server databáze CD  
Modify your CD database server preferences Upravte své nastavení serveru databáze CD  
Blues Blues  
Classical Rock Klasický rock  
Country Country  
Dance Dance  
Disco Disko  
Funk Funk  
Grunge Grunge  
Hip-Hop Hip-hop  
Jazz Jazz  
Metal Metal  
New Age New Age  
Oldies Oldies  
Other Jiná  
Pop Pop  
R&B R&B  
Rap Rap  
Reggae Reggae  
Rock Rock  
Techno Techno  
Industrial Industrial  
Alternative Alternativní  
Ska Ska  
Death Metal Death metal  
Pranks Pranks  
Soundtrack Soundtrack  
Euro-Techno Euro-techno  
Ambient Ambient  
Trip-Hop Trip-hop  
Vocal Vokální  
Jazz+Funk Jazz+Funk  
Fusion Fusion  
Trance Trance  
Classical Klasická  
Instrumental Instrumentální  
Acid Acid  
House House  
Game Game  
Sound Clip Zvukový klip  
Gospel Gospel  
Noise Noise  
Alt Alt  
Bass Bass  
Soul Soul  
Punk Punk  
Space Space  
Meditative Meditativní  
Instrumental Pop Instrumentální pop  
Instrumental Rock Instrumentální rock  
Ethnic Etnická  
Gothic Gotická  
Darkwave Darkwave  
Techno-Industrial Techno-industrial  
Electronic Elektronická  
Pop-Folk Pop-folk  
Eurodance Eurodance  
Dream Dream  
Southern Rock Jižanský rock  
Comedy Komedie  
Cult Kultovní  
Gangsta Rap Gangsta rap  
Top 40 Top 40  
Christian Rap Křesťanský rap  
Pop/Funk Pop/funk  
Jungle Jungle  
Native American Domorodá americká  
Cabaret Kabaret  
New Wave New Wave  
Psychedelic Psychedelická  
Rave Rave  
Showtunes Showtunes  
Trailer Trailer  
Lo-Fi Lo-fi  
Tribal Tribal  
Acid Punk Acid punk  
Acid Jazz Acid jazz  
Polka Polka  
Retro Retro  
Musical Muzikál  
Rock & Roll Rock and roll  
Hard Rock Hard rock  
Folk Folk  
Folk/Rock Folk/rock  
National Folk National folk  
Swing Swing  
Fast-Fusion Fast-fusion  
Bebop Bebob  
Latin Latinskoamerická  
Revival Revival  
Celtic Keltská  
Bluegrass Bluegrass  
Avantgarde Avantgardní  
Gothic Rock Gotický rock  
Progressive Rock Progresivní rock  
Psychedelic Rock Psychedelický rock  
Symphonic Rock Symfonický rock  
Slow Rock Pomalý rock  
Big Band Big band  
Chorus Sbor  
Easy Listening Nenáročný poslech  
Acoustic Akustická  
Humour Humor  
Speech Mluvené slovo  
Chanson Šanson  
Opera Opera  
Chamber Music Komorní hudba  
Sonata Sonáta  
Symphony Symfonie  
Booty Bass Booty bass  
Primus Primus  
Porn Groove Porn groove  
Satire Satira  
Slow Jam Pomalý jam  
Club Klubová  
Tango Tango  
Samba Samba  
Folklore Folklórní  
Ballad Balada  
Power Ballad Silná balada  
Rhythmic Soul Rytmický soul  
Freestyle Freestyle  
Duet Duet  
Punk Rock Punk rock  
Drum Solo Sólo na bubny  
A Cappella A cappella  
Euro-House Euro-house  
Dance Hall Dance hall  
Goa Goa  
Drum & Bass Drum & bass  
Club-House Club-house  
Hardcore Hardcore  
Terror Terror  
Indie Indie  
BritPop BritPop  
Negerpunk Negerpunk  
Polsk Punk Polský punk  
Beat Beat  
Christian Gangsta Rap Křesťanský gangsta rap  
Heavy Metal Heavy metal  
Black Metal Black metal  
Crossover Crossover  
Contemporary Christian Současná křesťanská  
Christian Rock Křesťanský rock  
Merengue Merengue  
Salsa Salsa  
Thrash Metal Thrash metal  
Anime Anime  
JPop JPop  
Synthpop Synthpop  
Nu-Metal Nu-metal  
Art Rock Art rock  
Unknown Artist Neznámý umělec  
Unknown Album Neznámé album  
Editing Disc ID: %s Úprava disku s ID: %s  
Hide advanced disc options Skrýt pokročilé volby disku  
Show advanced disc options Ukázat pokročilé volby disku  
Hide advanced track options Skrýt pokročilé volby skladby  
Show advanced track options Ukázat pokročilé volby skladby  
Editing Disc ID: Úprava disku s ID:  
_Artist: _Umělec:  
Disc _Title: _Titul disku:  
_Disc comments: Komentář k _disku:  
_Genre: Žán_r:  
_Year: Ro_k:  
Title Titul  
Length Délka  
_Extra track data: Dodat_ečná data ke skladbě:  
CDDB Track Editor Editor skladeb CDDB  
Cannot create CDDBTrackEditor factory.\nThis may be caused by another copy of cddb-track-editor already running.\n Nelze vytvořit generátor CDDBTrackEditor.\nDůvodem může být již běžící jiná kopie programu cddb-track-editor.\n  
CD Display Informace k CD  
Displays information about the currently playing album, artist and time elapsed Zobrazuje informace o právě přehrávaném albu, umělci a uplynulém času  
Time Line Časová osa  
Line for displaying the time elapsed for the current track Osa zobrazující uplynulý čas aktuální skladby  
Info Line Informační řádek  
Line for displaying information Řádek zobrazující informace  
Artist Line Řádek s umělcem  
Line for displaying the name of the artist Řádek zobrazující jméno umělce  
Album Line Řádek s albem  
Line for displaying the name of the album Řádek zobrazující název alba  
Play Přehrávání  
Pause Pozastavení  
Playing %s - %s\n%s Přehrává se %s - %s<\n%s  
Playing\n: %s Přehrává se\n: %s  
Paused Pozastaveno  
CD Player Přehrávač CD  
Stopped Zastaveno  
Disc error Chyba disku  
No disc Žádný disk  
Empty disc Prázdný disk  
Drive open Zařízení otevřeno  
Data CD Datové CD  
No Cdrom Žádný CD-ROM  
Drive Error Chyba zařízení  
A CD player for GNOME Přehrávač CD pro GNOME  
Contents in the CDDB have changed Obsah v CDDB se změnil  
Choosing 'Yes' will delete the previous contents in CDDB. Zvolením \"Ano\" se odstraní předchozí obsah v CDDB.  
Do you wish to continue? Chcete pokračovat?  
Volume %d%% Hlasitost %d%%  
You do not seem to have permission to access %s. Zdá se, že nemáte oprávnění k přístupu na %s.  
%s does not appear to point to a valid CD device. This may be because:\na) CD support is not present in your machine\nb) You do not have the correct permissions to access the CD drive\nc) %s is not the CD drive.\n %s zřejmě neukazuje na platné zařízení CD. To může mít několik příčin:\na) podpora CD není na vašem počítači k dispozici\nb) nemáte potřebná oprávnění k přístupu k CD mechanice\nc) %s není CD mechanika.\n  
%d - Unknown %d - Neznámá  
_Play / Pause Přehrát / _Pauza  
_Stop Za_stavit  
P_revious _Předchozí  
_Next _Následující  
_Eject disc _Vysunout disk  
_Help _Nápověda  
_About O _aplikaci  
_Quit U_končit  
There is no CD device set. This means that the CD player\nwill be unable to run. Click 'Set device' to go to a dialog\nwhere you can set the device, or click 'Quit' to quit the CD player. Není nastaveno žádné zařízení CD. To znamená, že přehrávač CD\nnebude fungovat. Stiskněte prosím tlačítko \"Nastavit zařízení\"\na nastavte toto zařízení, nebo tlačítko \"Ukončit\", čímž ukončíte přehrávač CD.  
Set device Nastavit zařízení  
No CD device Žádné zařízení CD  
The CD player is unable to run correctly.\n\nPress 'Details' for more details on reasons for the failure.\n\nPress 'Set device' to go to a dialog where you can set the device, or press 'Quit' to quit the CD player Přehrávač CD není schopen fungovat správně.\n\nPodrobnosti o důvodech selhání získáte stisknutím tlačítka \"Podrobnosti\".\n\nStiskněte prosím tlačítko \"Nastavit zařízení\" a nastavte zařízení, nebo ukončete přehrávač CD stisknutím tlačítka \"Ukončit\"  
_Details Po_drobnosti  
_Set device _Nastavit zařízení  
Invalid CD device Neplatné zařízení CD  
Position Pozice  
Open preferences Otevřít nastavení  
Preferences Nastavení  
Track List Seznam skladeb  
Open track editor Otevřít editor skladeb  
Track editor Editor skladeb  
Play / Pause Přehrát / Pauza  
Stop Stop  
Previous track Předchozí skladba  
Previous Předchozí  
Rewind Přetočit  
Fast forward Rychle vpřed  
Next track Následující skladba  
Eject CD Vysunout CD  
Eject Vysunout  
CD device to use Zařízení CD, které má být použito  
Only start if there isn't already a CD player application running Spustit pouze pokud ještě neběží aplikace na přehrávání CD  
Play the CD on startup Přehrávat CD při spuštění  
Start iconified in notification area Spustit jako minimalizovaný v oznamovací oblasti  
Cannot create player Nelze vytvořit přehrávač  
Play audio CDs Přehrává zvuková CD  
CD player Volume Hlasitost přehrávače CD  
CD player theme Motiv přehrávače CD  
Device path Cesta k zařízení  
Display the Remaining time? Zobrazovat zbývající čas?  
Eject the CD when CD player quits? Vysunout CD při ukončení přehrávače CD?  
How the time should be displayed while CD Player is playing? Jak se má zobrazovat čas, když přehrávač CD přehrává?  
Play when the CD player starts? Přehrávat při spuštění přehrávače CD?  
Should the CD be ejected when the CD player quits? Má být CD vysunuto při ukončení přehrávače CD?  
The path to the CD drive that the CD player should use to play CDs Cesta k jednotce CD, kterou má přehrávač CD používat k přehrávání CD  
What theme should the CD player use for its appearance Jaký motiv má přehrávač CD používat pro svůj vzhled  
What volume should the CD player use when it is started? Jakou hlasitost má přehrávač CD používat po spuštění?  
When the CD player is started, should it start playing the CD? Když je přehrávač CD spuštěn, má začít přehrávat CD?  
Failed to eject CD: %s Nelze vysunout CD: %s  
%s\nThis means that the CD player will not be able to run. %s\nTo znamená, že přehrávač CD nebude fungovat správně.  
Error setting device Chyba při nastavování zařízení  
CD Player Preferences Nastavení Přehrávače CD  
_Device: Zaříz_ení:  
Behavior Chování  
Start _playback when CD Player starts Při _spuštění Přehrávače CD začít přehrávat  
Start playback when CD Player starts Při spuštění Přehrávače CD začít přehrávat  
Attempt to _eject CD when CD Player exits Při _ukončení Přehrávače CD se pokusit vysunout CD mechaniku  
Attempt to eject CD when CD Player exits Při ukončení Přehrávače CD se pokusit vysunout CD mechaniku  
Themes Motivy  
_Select a theme: _Zvolit motiv:  
Record sound clips Vytváření zvukových záznamů  
Sound Recorder Záznamník zvuků  
Untitled Nepojmenováno  
Untitled-%d Nepojmenováno-%d  
Could not create the GStreamer %s element.\nPlease install the '%s' plug-in from the '%s' module.\nVerify that the installation is correct by running\n gst-inspect-0.10 %s\nand then restart gnome-sound-recorder. Nelze vytvořit element systému GStreamer %s.\nNainstalujte prosím zásuvný modul \"%s\" z modulu \"%s\".\nOvěřte, že je instalace správná, spuštěním\n gst-inspect-0.10 %s\nPoté znovu spusťte gnome-sound-recorder.  
Please verify its settings.\nYou may be missing the necessary plug-ins. Zkontrolujte prosím jeho nastavení.\nMožná vám chybí potřebné zásuvné moduly.  
hours hodin  
hour hodina  
minutes minut  
minute minuta  
seconds sekund  
second sekunda  
Open a File Otevřít soubor  
Unable to load file:\n%s Nelze načíst soubor:\n%s  
Ready Připraven  
_Replace Na_hradit  
A file named \"%s\" already exists. \nDo you want to replace it with the one you are saving? Soubor nazvaný \"%s\" již existuje.\nChcete jej nahradit souborem, který ukládáte?  
Could not save the file \"%s\" Nelze uložit soubor \"%s\"  
Save file as Uložit soubor jako  
%s is not installed in the path. %s není nainstalován v cestě.  
There was an error starting %s: %s Při spouštění %s došlo k chybě: %s  
Save the changes to file \"%s\" before closing? Uložit změny do souboru \"%s\" před zavřením?  
Close _without Saving Zavřít _bez uložení  
Question Otázka  
%s (Has not been saved) %s (Nebylo uloženo)  
%s (%llu byte) %s (%llu bajt)  
Unknown size Neznámá velikost  
%.1f kHz %.1f kHz  
%.0f kb/s %.0f kb/s  
%.0f kb/s (Estimated) %.0f kb/s (odhad)  
1 (mono) 1 (mono)  
2 (stereo) 2 (stereo)  
%s Information Informace o %s  
File Information Informace o souboru  
Folder: Složka:  
Filename: Jméno souboru:  
File size: Velikost souboru:  
Audio Information Informace o zvuku  
File duration: Stopáž souboru:  
Number of channels: Počet kanálů:  
Sample rate: Vzorkovací kmitočet:  
Bit rate: Přenosová rychlost:  
A sound recorder for GNOME\n gnome-media@gnome.org Záznamník zvuků pro GNOME\n gnome-media@gnome.org  
Playing... Přehrávání...  
GConf audio output Výstup zvuku GConf  
Playback Přehrávání  
Recording... Nahrávání...  
GConf audio recording Záznam zvuku GConf  
Your audio capture settings are invalid. Please correct them in the Multimedia settings. Vaše nastavení záznamu zvuku nejsou platná. Opravte je prosím v Nastavení multimédií.  
file output výstup do souboru  
Could not parse the '%s' audio profile. Nelze zpracovat profil zvuku \"%s\".  
Could not capture using the '%s' audio profile. Nelze zaznamenávat pomocí profilu zvuku \"%s\".  
Could not write to a file using the '%s' audio profile. Nelze zapisovat do souboru pomocí profilu zvuku \"%s\".  
_File _Soubor  
Create a new sample Vytvoří nový vzorek  
_Open... _Otevřít...  
Open a file Otevře soubor  
Save the current file Uloží současný soubor  
Save _As... Uložit _jako...  
Save the current file with a different name Uloží současný soubor pod jiným jménem  
Open Volu_me Control Otevřít ovládání _hlasitosti  
Open the audio mixer Otevře zvukový směšovač  
Show information about the current file Zobrazí informace o současném souboru  
Close the current file Zavře současný soubor  
Quit the program Ukončí program  
_Control _Ovládání  
Record sound Zaznamená zvuk  
Play sound Přehraje zvuk  
Stop sound Zastaví zvuk  
Open the manual Otevřít příručku  
About this application O této aplikaci  
Could not load ui.xml. The program may be not properly installed Nelze načíst ui.xml. Program možná není správně nainstalován  
Open Otevřít  
Save Uložit  
Save As Uložit jako  
Record from input: Zaznamenávat ze vstupu:  
Record as: Zaznamenávat jako:  
<žádný>  
Length: Délka:  
Adjust the volume level Upravit úroveň hlasitosti  
Volume Control Ovládání hlasitosti  
Height of the Window Výška okna  
Height of the Window to be displayed Výška zobrazovaného okna  
Width of the Window Šířka okna  
Width of the Window to be displayed Šířka zobrazovaného okna  
Recording Záznam  
Switches Přepínače  
Options Možnosti  
Unknown Volume Control %d Neznámé ovládání hlasitosti %d  
No volume control GStreamer plugins and/or devices found. Nenalezen žádný zásuvný modul systému GStreamer nebo zařízení pro ovládání hlasitosti.  
Capture Záznam  
Switch Přepínač  
Option Volba  
Volume Control Preferences Nastavení ovládání hlasitosti  
_Select tracks to be visible: Z_volte stopy, které mají být viditelné:  
%s: %s:  
Mute/unmute %s Ztlumit/povolit %s  
Track %s: mute Stopa %s: ztlumit  
Toggle audio recording from %s Přepnout záznam zvuku z %s  
Track %s: audio recording Stopa %s: záznam zvuku  
%s Option Selection Výběr možnosti %s  
mono mono  
left levý  
right pravý  
front left přední levý  
front right pravý přední  
rear left levý zadní  
rear right pravý zadní  
front center střední přední  
LFE LFE  
side left levý boční  
side right pravý boční  
unknown neznámé  
Volume of %s channel on %s Hlasitost kanálu %s na %s  
Track %s Stopa %s  
Channel %d of track %s Kanál %d stopy %s  
Track %s, channel %d Stopa %s, kanál %d  
Lock channels for %s together Spřáhnout kanály %s dohromady  
Track %s: lock channels together Stopa %s: Spřáhnout kanály dohromady  
_Change Device _Změnit zařízení  
Control volume on a different device Ovládá hlasitost jiného zařízení  
Change device to %s Změní zařízení na %s  
Volume Control: %s Ovládání hlasitosti: %s  
translator-credits Stanislav Brabec \nMichal Bukovjan \nMiloslav Trmač \nPetr Tomeš \nLukáš Novotný \nPetr Kovář  
A GNOME/GStreamer-based volume control application Aplikace zajišťující ovládání hlasitosti, založená na GNOME/GStreamer  
None Žádné  
Unsupported Nepodporované  
Default Výchozí  
Failure instantiating main window Selhala instanciace hlavního okna  
Failed to load glade file; please check your installation. Nelze načíst soubor glade; zkontrolujte prosím vaši instalaci.  
Configure defaults for GStreamer applications Nastavit výchozí hodnoty aplikací systému GStreamer  
Multimedia Systems Selector Výběr systému multimédií  
Default Input Výchozí vstup  
Default Output Výchozí výstup  
Testing... Testování...  
Audio Zvuk  
Click Ok to finish. Ukončete kliknutím na Budiž.  
D_evice: Z_ařízení:  
P_ipeline: _Roura:  
P_lugin: Zásu_vný modul:  
Pipeli_ne: Ro_ura:  
Te_st Te_st  
Testing Pipeline Testování roury  
Video Video  
_Plugin: Zásuvný mo_dul:  
_Test _Test  
Autodetect Automaticky detekovat  
ALSA - Advanced Linux Sound Architecture ALSA - Advanced Linux Sound Architecture  
Artsd - ART Sound Daemon Artsd - ART Sound Daemon  
ESD - Enlightenment Sound Daemon ESD - Enlightened Sound Daemon  
OSS - Open Sound System OSS - Open Sound System  
PulseAudio Sound Server PulseAudio Sound Server  
Custom Vlastní  
SDL - Simple DirectMedia Layer SDL - Simple DirectMedia Layer  
X Window System (No Xv) X Window System (bez Xv)  
X Window System (X11/XShm/Xv) X Window System (X11/XShm/Xv)  
Test Sound Testovat zvuk  
Silence Ticho  
MJPEG (e.g. Zoran v4l device) MJPEG (např. zařízení Zoran v4l)  
QCAM QCAM  
Test Input Testovat vstup  
Video for Linux (v4l) Video for Linux (v4l)  
Video for Linux 2 (v4l2) Video for Linux 2 (v4l2)  
Failed to construct test pipeline for '%s' Nelze vytvořit testovací rouru pro \"%s\"  
There was an error displaying help: %s Při zobrazování nápovědy došlo k chybě: %s  
Editing profile \"%s\" Upravování profilu \"%s\"  
 
 
There was an error getting the list of gm_audio profiles. (%s)\n Při získávání seznamu profilů gm_audio došlo k chybě. (%s)\n  
There was an error subscribing to notification of audio profile list changes. (%s)\n Při přihlašování se k upozorňování na změny seznamu profilů zvuku došlo k chybě. (%s)\n  
There was an error forgetting profile path %s. (%s)\n Při zahazování cesty k profilu %s došlo k chybě. (%s)\n  
_Edit _Upravit  
Delete this profile?\n Odstranit tento %d profil?\n  
Delete profile \"%s\"? Odstranit profil \"%s\"?  
Delete Profile Odstranit profil  
Edit GNOME Audio Profiles Upravit profily zvuku GNOME  
_Profiles: _Profily:  
You already have a profile called \"%s\" Máte již profil zvuku nazvaný \"%s\"  
GConf Error (FIXME): %s\n Chyba GConf (FIXME): %s\n  
The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is installed incorrectly, so the dialog can't be displayed. Soubor \"%s\" chybí. To znamená, že aplikace je nesprávně nainstalována, takže dialog nelze zobrazit.  
Edit Audio Profile Upravit profil zvuku  
New Profile Nový profil  
Profile _description: Popis pro_filu:  
_Active? _Aktivní?  
_Create _Vytvořit  
_File extension: Přípona sou_boru:  
_GStreamer pipeline: Roura systému _GStreamer:  
_Profile name: Název _profilu:  
A description for the audio profile Popis profilu zvuku  
A description of the profile, containing more information and describing when to use this profile. Popis profilu obsahující více informací a popisující, kdy používat tento profil.  
A filename extension to be used when storing files encoded with this profile. Přípona názvu souboru, kterou používat k ukládání souborů kódovaných s tímto profilem.  
A partial GStreamer pipeline to use for this profile. Částečná roura systému GStreamer, kterou používat pro tento profil.  
A short name for the audio profile Krátký název profilu zvuku  
A short name for the audio profile, to be used in selections and uniquely identifying the profile. Krátký název profilu zvuku používaný ve výběrech a jedinečně identifikující profil.  
CD Quality, AAC Kvalita CD, AAC  
CD Quality, Lossless Kvalita CD, bezeztrátová  
CD Quality, Lossy Kvalita CD, ztrátová  
CD Quality, MP3 Kvalita CD, MP3  
List of audio recording profiles. The list contains strings naming subdirectories relative to /system/gstreamer/@GST_MAJORMINOR@/audio/profiles. Seznam profilů záznamu zvuku. Seznam obsahuje řetězce s názvy podadresářů relativně k /system/gstreamer/@GST_MAJORMINOR@/audio/profiles.  
List of profiles Seznam profilů  
The default file extension for this profile Výchozí přípona souboru pro tento profil  
The partial GStreamer pipeline used Používaná částečná roura systému GStreamer  
Used for converting to CD-quality audio, but with a lossless compression codec. Use this if you later want to edit the file or burn it to CD. Používáno pro převod zvuku na kvalitu CD, ale s bezeztrátově komprimujícím kodekem. Vhodné k použití, pokud chcete soubor později upravovat nebo jej vypálit na CD.  
Used for converting to CD-quality audio, but with a lossy compression codec. Use this for CD extraction and radio recordings. Používáno k převodu zvuku na kvalitu CD, ale se ztrátově komprimujícím kodekem. Vhodné k použití při extrakci CD a nahrávek z rádia.  
Used for converting to CD-quality audio, but with the lossy AAC codec. Use this for preparing files for copying to devices that only support the AAC codec. Note that using this format may be illegal in your jurisdiction; contact your lawyer for advice. Používá se ke konverzi se zvukovou kvalitou CD, ale se ztrátovým kodekem AAC. Vhodné jako příprava souborů ke zkopírování na zařízení podporující pouze kodek AAC. Vezměte prosím na vědomí, že použití tohoto formátu může být ilegální. Kontaktuje laskavě v této záležitosti právního poradce.  
Used for converting to CD-quality audio, but with the lossy MP3 codec. Use this for preparing files for copying to devices that only support the MP3 codec. Note that using this format may be illegal in your jurisdiction; contact your lawyer for advice. Používá se ke konverzi se zvukovou kvalitou CD, ale se ztrátovým kodekem MP3. Vhodné jako příprava souborů ke zkopírování na zařízení podporující pouze kodek MP3. Vezměte prosím na vědomí, že použití tohoto formátu může být ilegální. Kontaktuje laskavě v této záležitosti právního poradce.  
Used for converting to lossless voice-quality audio. Use this for recording and editing speech. Používáno k převodu na bezeztrátový zvuk s kvalitou pro záznam hlasu. Vhodné pro záznam a úpravu mluveného slova.  
Used for converting to lossy voice-quality audio. Use this for recording speech that doesn't need to be edited. Používáno pro převod na ztrátový zvuk s kvalitou pro záznam hlasu. Vhodné pro nahrávání mluveného slova, které není potřeba upravovat.  
Voice, Lossless Hlas, bezeztrátový  
Voice, Lossy Hlas, ztrátový  
Whether or not this profile is to be used Jestli bude nebo nebude tento profil použit  
Whether or not to use and display this profile. Jestli používat a zobrazovat tento profil.  
Cannot connect to sound daemon.\nPlease run 'esd' at a command prompt. Nelze se připojit ke zvukovému démonu.\nSpusťte prosím z příkazové řádky \"esd\".  
Specify the X position of the meter. Zadání polohy X měřidla.  
X X  
Specify the Y position of the meter. Zadání polohy Y měřidla.  
Y Y  
Connect to the esd server on this host. Spojení se serverem esd na daném počítači.  
HOST POČÍTAČ  
Open a vertical version of the meter. Otevře vertikální verzi měřidla.  
Act as recording level meter. Běží jako měřidlo záznamové úrovně.  
Host is %s\n Počítač je %s\n  
Recording level Záznamová úroveň  
Volume Meter Měřidlo hlasitosti  
Monitor the recording input volume Sledování hlasitosti záznamu na vstupu  
Recording Level Monitor Sledování úrovně záznamu  
Monitor the sound output volume Sledování hlasitosti zvukového výstupu  
Volume Monitor Sledování hlasitosti