gnome-menus : /

Informace o projektu
Jméno a verze projektu:gnome-menus
Jazyk:
Země:
Tým:Czech
Emailová adresa týmu:gnome-cs-list@gnome.org
Znaková sada:UTF-8
58 řetězců (0 nepřesných, 0 špatných, 0 nepřeloženo)
Originální řetězec Překlad Poznámky
Universal Access Zpřístupnění  
Universal Access Settings Nastavení zpřístupnění  
Accessories Příslušenství  
Desktop accessories Příslušenství prostředí pracovní plochy  
Applications Aplikace  
Personal preferences and administration settings Osobní předvolby a nastavení správy  
System Systém  
Programming Programování  
Tools for software development Nástroje na vývoj softwaru  
Education Vzdělávání  
Games Hry  
Games and amusements Hry a zábava  
Graphics Grafika  
Graphics applications Aplikace pro grafiku  
Hardware Hardware  
Settings for several hardware devices Nastavení různých hardwarových zařízení  
Internet and Network Internet a síť  
Network-related settings Nastavení související se sítí  
Internet Internet  
Programs for Internet access such as web and email Programy pro přístup k Internetu, například WWW a e-mail  
Look and Feel Vzhled a chování  
Settings controlling the desktop appearance and behavior Nastavení ovládající vzhled a chování pracovního prostředí  
Multimedia menu Nabídka multimédií  
Sound & Video Zvuk a video  
Office Kancelář  
Office Applications Kancelářské aplikace  
Applications that did not fit in other categories Aplikace nepatřící do jiných kategorií  
Other Ostatní  
Personal Osobní  
Personal settings Osobní nastavení  
Personal preferences Osobní předvolby  
Preferences Předvolby  
Universal access related preferences Předvolby související se zpřístupněním  
Personal preferences and settings Osobní předvolby a nastavení  
System settings Systémová nastavení  
Administration Správa  
Change system-wide settings (affects all users) Změnit nastavení pro celý systém (ovlivní všechny uživatele)  
System Tools Systémové nástroje  
System configuration and monitoring Nastavení a sledování systému  
Menu Editor Editor nabídky  
Edit Menus Upravit nabídku  
_Applications: _Aplikace:  
_Defaults Vý_chozí  
_Menus: Na_bídka:  
Name Název  
Show Zobrazit  
Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME in environment Nelze najít domovský adresář: nenastaveno v /etc/passwd a žádná hodnota $HOME v prostředí  
Menu file Soubor nabídky  
MENU_FILE SOUBOR_NABÍDKY  
Monitor for menu changes Sleduje změny nabídky  
Include d entries Zahrne položky \"\"  
Include NoDisplay=true entries Zahrne položky s \"NoDisplay=true\"  
Invalid desktop file ID Neplatné ID souboru desktop  
[Invalid Filename] [Neplatný název souboru]  
 
\n\n\n==== Menu changed, reloading ====\n\n\n \n\n\n==== Nabídka změněna, načítá se znovu ====\n\n\n  
Menu tree is empty Strom nabídky je prázdný  
- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification - otestuje implementaci \"Desktop Menu Specification\" v GNOME