gnome-panel : /

Informace o projektu
Jméno a verze projektu:gnome-panel
Jazyk:
Země:
Tým:Czech
Emailová adresa týmu:gnome-cs-list@gnome.org
Znaková sada:UTF-8
610 řetězců (0 nepřesných, 0 špatných, 0 nepřeloženo)
Originální řetězec Překlad Poznámky
Ad_just Date & Time _Upravit datum a čas  
Copy _Date Kopírovat _datum  
Copy _Time Kopírova_t čas  
_About O _aplikaci  
_Help Nápo_věda  
_Preferences _Nastavení  
Clock Hodiny  
Clock Applet Factory Generátor appletu hodin  
Factory for creating clock applets. Generátor na vytváření appletů hodin.  
Get the current time and date Získat aktuální datum a čas  
%l:%M %p %l:%M %p  
%H:%M %H:%M  
%b %d %d. %b  
_Tasks Úkol_y  
All Day Celý den  
_Appointments S_chůzky  
_Birthdays and Anniversaries _Narozeniny a výročí  
_Weather Information In_formace o počasí  
Calendar Kalendář  
%l:%M:%S %p %l:%M:%S %p  
%H:%M:%S %H:%M:%S  
%a %b %e %a, %e. %b  
%1$s\n%2$s %1$s\n%2$s  
%1$s, %2$s %1$s, %2$s  
%A %B %d %A, %d. %B  
Click to hide your appointments and tasks Kliknutím se skryjí události a úkoly  
Click to view your appointments and tasks Kliknutím se zobrazí události a úkoly  
Click to hide month calendar Kliknutím se skryje měsíční kalendář  
Click to view month calendar Kliknutím se zobrazí měsíční kalendář  
Click to view time in other timezones Kliknutím se zobrazí čas v dalších časových pásmech  
Computer Clock Počítačové hodiny  
%I:%M:%S %p %I:%M:%S  
%I:%M %p %I:%M  
%A, %B %d %Y %A, %d. %B %Y  
Failed to launch time configuration tool: %s Nelze spustit nástroj na nastavení času: %s  
Failed to locate a program for configuring the date and time. Perhaps none is installed? Nelze nalézt program pro nastavení data a času. Možná není žádný nainstalován?  
Custom format Vlastní formát  
Clock Preferences Nastavení hodin  
Clock _type: _Typ hodin:  
12 hour Dvanáctihodinové  
24 hour Dvacetičtyřhodinové  
UNIX time Unixový čas  
Internet time Internetový čas  
Custom _format: Vlastní _formát:  
Show _seconds Zobrazovat _sekundy  
Show _date Zobrazovat _datum  
Use _UTC Používat _UTC  
Show multiple _timezones Zobrazovat ví_ce časových pásem  
The Clock displays the current time and date Hodiny zobrazují aktuální datum a čas  
translator-credits GIS \nDavid Šauer \nGeorge Lebl \nStanislav Brabec \nMiloslav Trmač \nPetr Tomeš \nJakub Friedl \nPetr Kovář  
24-hour 24-hour  
A list of timezone IDs. Each ID identifies an individual timezone. The settings of these timezones are stored in the $(id)_name and $(id)_zone keys. Seznam ID časových pásem. Každé ID identifikuje jedno časové pásmo. Nastavení každého časového pásma je uloženo v klíčích $(id)_name a $(id)_zone.  
Custom format of the clock Vlastní formát hodin  
Expand list of appointments Rozbalit seznam událostí  
Expand list of birthdays Rozbalit seznam narozenin  
Expand list of tasks Rozbalit seznam úkolů  
Expand list of weather information Rozbalit seznam informací o počasí  
Hour format Formát hodin  
If true, display date in the clock, in addition to time. Je-li \"true\", zobrazovat v hodinách kromě času i datum.  
If true, display seconds in time. Je-li \"true\", zobrazovat v čase sekundy.  
If true, display the timezone button in the clock, in addition to time. Je-li \"true\", zobrazovat v hodinách kromě času i tlačítko časových pásem.  
If true, display time in Universal Coordinated Time zone. Je-li \"true\", zobrazovat čas v pásmu Universal Coordinated Time.  
If true, expand the list of appointments in the calendar window. Je-li \"true\", rozbalovat v kalendáři seznam událostí.  
If true, expand the list of birthdays in the calendar window. Je-li \"true\", rozbalovat v kalendáři seznam narozenin.  
If true, expand the list of tasks in the calendar window. Je-li \"true\", rozbalovat v kalendáři seznam úkolů.  
If true, expand the list of weather information in the calendar window. Je-li \"true\", rozbalovat v kalendáři seznam informací o počasí.  
If true, show date in a tooltip when the pointer is over the clock. Je-li \"true\", zobrazit datum v místní nápovědě, když je myš nad hodinami.  
If true, show week numbers in the calendar. Je-li \"true\", zobrazovat v kalendáři čísla týdnů.  
Name of the timezone Název časového pásma  
Show date in clock Zobrazovat v hodinách datum  
Show date in tooltip Zobrazovat datum v místní nápovědě  
Show the timezone button Zobrazovat tlačítko časového pásma  
Show time with seconds Zobrazovat v čase sekundy  
Show week numbers in calendar Zobrazovat v kalendáři čísla týdnů  
The use of this key was deprecated in GNOME 2.6 in favour of the 'format' key. The schema is retained for compatibility with older versions. Použití tohoto klíče je v GNOME 2.6 nahrazeno klíčem \"format\". Schéma bylo ponecháno kvůli kompatibilitě se staršími verzemi.  
This key specifies the format used by the clock applet when the format key is set to \"custom\". You can use conversion specifiers understood by strftime() to obtain a specific format. See the strftime() manual for more information. Tento klíč určuje formát používaný appletem hodin, když je klíč format nastaven na \"custom\". K získání konkrétního formátu můžete použít specifikátory převodu, kterým rozumí strftime(). Více informací viz manuál k strftime().  
This key specifies the hour format used by the clock applet. Possible values are \"12-hour\", \"24-hour\", \"internet\", \"unix\" and \"custom\". If set to \"internet\", the clock will display Internet time. The Internet time system divides the day into 1000 \".beats\". There are no time zones in this system, so time is the same all over the world. If set to \"unix\", the clock will display time in seconds since Epoch, i.e. 1970-01-01. If set to \"custom\", the clock will display time according to the format specified in the custom_format key. Tento klíč určuje formát hodin používaný appletem hodin. Možné hodnoty jsou \"12-hour\", \"24-hour\", \"internet\", \"unix\" a \"custom\". Je-li klíč nastaven na \"internet\", budou hodiny zobrazovat internetový čas. Systém internetového času dělí den do 1000 \"úderů\". V tomto systému nejsou žádná časová pásma, takže čas je všude na světě stejný. Je-li klíč nastaven na \"unix\", budou hodiny zobrazovat čas v sekundách od epoch, tj. 1. 1. 1970. Je-li klíč nastaven na \"custom\", budou hodiny zobrazovat čas podle formátu určeného v klíči custom_format.  
This key specifies the name of the timezone as can be used in the TZ environment variable. Tento klíč určuje název časového pásma, použitelný v proměnné prostředí TZ.  
This key specifies the program to run in order to configure the time. Tento klíč určuje program, který má být spuštěn kvůli nastavení času.  
This key specifies the user-visible name of the timezone. Tento klíč určuje uživateli zobrazený název časového pásma.  
Time configuration tool Nástroj na nastavení času  
Timezone ID list Seznam ID časových pásem  
Use Internet time Používat internetový čas  
Use UNIX time Používat unixový čas  
Use UTC Používat UTC  
User-visible name of the timezone Uživateli viditelný název časového pásma  
There was an error displaying help: %s Chyba při zobrazování nápovědy: %s  
Active timezones Aktivní časová pásma  
Add timezone Přidat časové pásmo  
Location: Poloha:  
Click on the map to zoom and select the timezone of a city, or right click to zoom out. Kliknutím přiblížíte mapu, poté prosím vyberte časové pásmo města, nebo pravým tlačítkem mapu oddalte.  
Edit Timezones Upravit časové pásmo  
%s - %s %s - %s  
move the mouse on the map pohybujte s myší na mapě  
Location: %s Poloha: %s  
Name Název  
Timezone Časové pásmo  
%s with daylight saving (UTC %s%.2ld:%.2ld) %s s letním časem (UTC %s%.2ld:%.2ld)  
%s (UTC %s%.2ld:%.2ld) %s (UTC %s%.2ld:%.2ld)  
%s - %s\n%s %s - %s\n%s  
_Edit timezones... Up_ravit časové pásmo...  
Timezones Časové pásmo  
Display a swimming fish or another animated creature Zobrazit plovoucí rybu nebo jiného animovaného tvora  
Fish Ryba  
From Whence That Stupid Fish Came Odkud ta hloupá ryba přišla  
Wanda Factory Generátor pro Wandu  
Warning: The command appears to be something actually useful.\nSince this is a useless applet, you may not want to do this.\nWe strongly advise you against using %s for anything\nwhich would make the applet \"practical\" or useful. Varování: Tento příkaz vypadá, že by mohl být použitelný.\nJelikož se jedná o nepoužitelný applet, možná jste se spletli.\nDoporučuje se nepoužívat %s k ničemu, co by\nmohlo tento applet učinit \"praktickým\" či užitečným.  
Images Obrázky  
%s the Fish Ryba %s  
%s has no use what-so-ever. It only takes up disk space and compilation time, and if loaded it also takes up precious panel space and memory. Anybody found using it should be promptly sent for a psychiatric evaluation. %s nemá žádné rozumné využití. Pouze zabírá místo na disku a čas při kompilaci, a pokud je spuštěn, tak i cenné místo na panelu a paměť. Pokud někdo tento applet používá, nechť se neprodleně dostaví k psychiatrickému vyšetření.  
(with minor help from George) (s malou nápomocí Jirky [George])  
%s the Fish, a contemporary oracle Ryba %s, soudobá věštkyně  
Unable to locate the command to execute Nelze nalézt program, který se má spustit  
%s the Fish Says: Ryba %s říká:  
Unable to read output from command\n\nDetails: %s Nelze číst výstup příkazu\n\nPodrobnosti: %s  
_Speak again Pro_mluvit znovu  
The configured command is not working and has been replaced by: %s Nastavený příkaz nefunguje a byl nahrazen: %s  
Unable to execute '%s'\n\nDetails: %s Nelze spustit \"%s\"\n\nPodrobnosti: %s  
Unable to read from '%s'\n\nDetails: %s Nelze číst z \"%s\"\n\nPodrobnosti: %s  
The water needs changing Je potřeba vyměnit vodu  
Look at today's date! Mrkněte na dnešní datum!  
%s the Fish, the fortune teller Ryba %s, věštkyně  
 
Animation Animace  
General Obecné  
Co_mmand to run when clicked: Příkaz, který spustit _při kliknutí:  
Fish Preferences Nastavení ryby  
Select an animation Vyberte prosím animaci  
_File: _Soubor:  
_Name of fish: _Jméno ryby:  
_Pause per frame: Prodleva _mezi políčky:  
_Rotate on vertical panels Na vertikálním panelu _rotovat  
_Total frames in animation: _Celkem políček v animaci:  
frames políček  
seconds sekund  
A fish without a name is a pretty dull fish. Bring your fish to life by naming him. Ryba bez jména je pěkně hloupá ryba. Oživte svou rybu tím, že ji pojmenujete.  
Command to execute on click Příkaz spouštěný po kliknutí  
Frames in fish's animation Políčka v animaci ryby  
If true, the fish's animation will be displayed rotated on vertical panels. Je-li \"true\", bude animace ryby na vertikálních panelech zobrazena rotovaně.  
Pause per frame Prodleva mezi políčky  
Rotate on vertical panels Na vertikálním panelu rotovat  
The fish's animation pixmap Obrázek animace ryby  
The fish's name Jméno ryby  
This key specifies the command that will be tried to execute when the fish is clicked. Tento klíč určuje příkaz, se kterým bude učiněn pokus o spuštění po kliknutí na rybu.  
This key specifies the filename of the pixmap which will be used for the animation displayed in the fish applet relative to the pixmap directory. Tento klíč určuje název souboru obrázku, který bude použit k animaci zobrazované v appletu ryby, relativně k adresáři obrázků.  
This key specifies the number of frames that will be displayed in the fish's animation. Tento klíč určuje počet políček zobrazovaných v animaci ryby.  
This key specifies the number of seconds each frame will be displayed. Tento klíč určuje počet sekund, po který bude každé políčko zobrazeno.  
Area where notification icons appear Oblast, kde se zobrazují oznamovací ikony  
Notification Area Oznamovací oblast  
Notification Area Factory Generátor oznamovací oblasti  
Panel Notification Area Oznamovací oblast na panelu  
Factory for the window navigation related applets Generátor pro applety související s navigací mezi okny  
Hide application windows and show the desktop Skryje okna aplikací a zobrazí pracovní plochu  
Show Desktop Zobrazit pracovní plochu  
Switch between open windows using a menu Přepíná mezi otevřenými okny pomocí nabídky  
Switch between open windows using buttons Přepíná mezi otevřenými okny pomocí tlačítek  
Switch between workspaces Přepíná mezi pracovními plochami  
Window List Seznam oken  
Window Navigation Applet Factory Generátor appletu navigace mezi okny  
Window Selector Výběr oken  
Workspace Switcher Přepínač pracovních ploch  
Failed to load %s: %s\n Nelze načíst %s: %s\n  
Icon not found Ikona nenalezena  
Click here to restore hidden windows. Skrytá okna obnovíte kliknutím zde.  
Click here to hide all windows and show the desktop. Kliknutím zde skryjete všechna okna a zobrazíte pracovní plochu.  
Show Desktop Button Tlačítko Zobrazit pracovní plochu  
This button lets you hide all windows and show the desktop. Toto tlačítko vám umožňuje skrýt všechna okna a zobrazit pracovní plochu.  
Your window manager does not support the show desktop button, or you are not running a window manager. Váš správce oken nepodporuje tlačítko \"Zobrazit pracovní plochu\", nebo správce oken neběží.  
The Window List shows a list of all windows in a set of buttons and lets you browse them. Seznam oken zobrazuje seznam všech oken jako několik tlačítek a umožňuje vám je procházet.  
Restoring Minimized Windows Obnovování minimalizovaných oken  
Window Grouping Seskupování oken  
Window List Content Obsah seznamu oken  
Group windows when _space is limited Seskupovat okna, je-li málo _místa  
Restore to current _workspace O_bnovovat na aktuální pracovní plochu  
Restore to na_tive workspace Obnovovat na _původní pracovní plochu  
Sh_ow windows from current workspace Zobrazovat okna z _aktuální pracovní plochy  
Show windows from a_ll workspaces Zobrazovat okna ze _všech pracovních ploch  
Window List Preferences Vlastnosti seznamu oken  
_Always group windows Vždy _seskupovat okna  
_Never group windows _Nikdy neseskupovat okna  
Decides when to group windows from the same application on the window list. Possible values are \"never\", \"auto\" and \"always\". Určuje, kdy seskupovat okna jedné aplikace v seznamu oken. Možné hodnoty jsou \"never\", \"auto\", a \"always\".  
If true, the window list will show windows from all workspaces. Otherwise it will only display windows from the current workspace. Je-li \"true\", zobrazuje seznam oken okna ze všech pracovních ploch. V opačném případě zobrazuje jen okna z aktuální pracovní plochy.  
If true, then when unminimizing a window, move it to the current workspace. Otherwise, switch to the workspace of the window. Je-li \"true\", okno se při deminimalizaci přesune na aktuální pracovní plochu. V opačném případě se přepne na pracovní plochu okna.  
Maximum window list size Maximální velikost seznamu oken  
Minimum window list size Minimální velikost seznamu oken  
Move windows to current workspace when unminimized Při obnovení minimalizovaných oken je přesunout na aktuální pracovní plochu  
Show windows from all workspaces Zobrazovat okna ze všech pracovních ploch  
The use of this key was deprecated in GNOME 2.20. The schema is retained for compatibility with older versions. Použití tohoto klíče je od GNOME 2.20 zastaralé. Schéma bylo ponecháno kvůli kompatibilitě se staršími verzemi.  
When to group windows Kdy seskupovat okna  
The Window Selector shows a list of all windows in a menu and lets you browse them. Výběr oken zobrazuje seznam všech oken v nabídce a umožňuje vám je procházet.  
rows řádcích  
columns sloupců  
Error loading num_rows value for Workspace Switcher: %s\n Chyba při načítání hodnoty num_rows pro Přepínač pracovních ploch: %s\n  
Error loading display_workspace_names value for Workspace Switcher: %s\n Chyba při načítání hodnoty display_workspace_names pro Přepínač pracovních ploch: %s\n  
Error loading display_all_workspaces value for Workspace Switcher: %s\n Chyba při načítání hodnoty display_all_workspaces pro Přepínač pracovních ploch: %s\n  
The Workspace Switcher shows you a small version of your workspaces that lets you manage your windows. Přepínač pracovních ploch vám ukazuje zmenšenou verzi pracovních ploch, ta vám umožňuje spravovat okna.  
Switcher Přepínač  
Workspaces Pracovní plochy  
Number of _workspaces: Počet _pracovních ploch:  
Show _all workspaces in: Zobrazovat _všechny pracovní plochy v:  
Show _only the current workspace Zobrazovat jen _aktuální pracovní plochu  
Show workspace _names in switcher Z_obrazovat názvy pracovních ploch v přepínači  
Workspace Names Názvy pracovních ploch  
Workspace Switcher Preferences Vlastnosti přepínače pracovních ploch  
Workspace na_mes: Názvy pra_covních ploch:  
Display all workspaces Zobrazovat všechny pracovní plochy  
Display workspace names Zobrazovat názvy pracovních ploch  
If true, the workspace switcher will show all workspaces. Otherwise it will only show the current workspace. Je-li \"true\", zobrazuje přepínač pracovních ploch všechny pracovní plochy, jinak zobrazuje pouze aktuální plochu.  
If true, the workspaces in the workspace switcher will display the names of the workspaces. Otherwise they will display the windows on the workspace. This setting only works when the window manager is Metacity. Je-li \"true\", zobrazují se v přepínači pracovních ploch názvy pracovních ploch. V opačném případě se zobrazí okna na pracovní ploše. Nastavení je funkční pouze v případě, kdy je správcem oken Metacity.  
Rows in workspace switcher Řádky v přepínači pracovních ploch  
This key specifies how many rows (for horizontal layout) or columns (for vertical layout) the workspace switcher shows the workspaces in. This key is only relevant if the display_all_workspaces key is true. Tento klíč určuje, v kolika řádcích (v horizontálním rozložení) nebo sloupcích (ve vertikálním rozložení) zobrazuje přepínač pracovní plochy. Tento klíč se projeví jen pokud má klíč display_all_workspaces hodnotu \"true\".  
GNOME Panel Shell Shell panelu GNOME  
Loc_k To Panel Zam_knout v panelu  
_Move _Přesunout  
_Remove From Panel _Odstranit z panelu  
??? ???  
Cannot find an empty spot Nelze nalézt volné místo  
Drawer Zásuvka  
_Add to Drawer... _Přidat do zásuvky...  
_Properties _Vlastnosti  
Create new file in the given directory Vytvořit nový soubor v daném adresáři  
[FILE...] [SOUBOR...]  
- Edit .desktop files - Upravit soubory. desktop  
Create Launcher Vytvořit spouštěč  
Directory Properties Vlastnosti adresáře  
Launcher Properties Vlastnosti spouštěče  
Launch other applications and provide various utilities to manage windows, show the time, etc. Spouští další aplikace a poskytuje různé nástroje ke správě oken, zobrazuje čas atd.  
Panel Panel  
Could not show this URL Toto URL nelze zobrazit  
No URL was specified. Nebylo zadáno URL.  
Could not show '%s' Nelze zobrazit \"%s\"  
Could not launch application Nelze spustit aplikaci  
Could not use dropped item Nelze použít upuštěnou položku  
No URI provided for panel launcher desktop file\n Pro soubor desktop spouštěče na panelu nebylo poskytnuto URI\n  
Unable to open desktop file %s for panel launcher%s%s\n Nelze otevřít soubor desktop %s pro spouštěč na panelu %s%s\n  
_Launch _Spustit  
Key %s is not set, cannot load launcher\n Klíč %s není nastaven, nelze načíst spouštěč\n  
Could not save launcher Nelze uložit spouštěč  
Add this launcher to _panel Přidat tento spouštěč na pan_el  
Add this launcher to _desktop Přidat tento spouštěč na p_racovní plochu  
_Entire menu _Celá nabídka  
Add this as _drawer to panel Přidat jako _zásuvku na panel  
Add this as _menu to panel Přidat jako _nabídku na panel  
GAME OVER at level %d! HRA SKONČILA na úrovni %d!  
%1$s %2$s %3$s %1$s %2$s %3$s  
Press 'q' to quit Ukončení provedete klávesou \"q\".  
Paused Pozastaveno  
%1$s\t%2$s %1$s\t%2$s  
Press 'p' to unpause Pokračovat lze klávesou \"p\".  
Level: %s, Lives: %s Úroveň: %s, životů: %s  
Left/Right to move, Space to fire, 'p' to pause, 'q' to quit Klávesami \"doleva\"/\"doprava\" se lze pohybovat, mezerníkem střílet, klávesou \"p\" pozastavit a klávesou \"q\" ukončit hru  
Killer GEGLs from Outer Space Zabijácké kozy z vesmíru  
_Activate Screensaver _Aktivovat šetřič obrazovky  
_Lock Screen _Zamknout obrazovku  
Could not execute '%s' Nelze spustit \"%s\"  
Could not connect to server Nelze se připojit k serveru  
Lock Screen Zamknout obrazovku  
Protect your computer from unauthorized use Chrání váš počítač před neautorizovaným použitím  
Log Out... Odhlásit se...  
Log out of this session to log in as a different user Odhlásí se z tohoto sezení, aby bylo možné přihlásit se jako jiný uživatel  
Run Application... Spustit aplikaci...  
Run an application by typing a command or choosing from a list Spustí aplikaci zadáním příkazu nebo vybráním ze seznamu  
Search for Files... Hledat soubory...  
Locate documents and folders on this computer by name or content Hledá dokumenty a složky v tomto počítači podle názvu či obsahu  
Force Quit Vynutit ukončení  
Force a misbehaving application to quit Vynutí ukončení chybně se chovající aplikace  
Connect to Server... Připojit se k serveru...  
Connect to a remote computer or shared disk Připojit se ke vzdálenému počítači nebo sdílenému disku  
Shut Down... Vypnout...  
Shut down the computer Vypne počítač  
Custom Application Launcher Vlastní spouštěč aplikace  
Create a new launcher Vytvořit nový spouštěč  
Application Launcher... Spouštěč aplikace...  
Copy a launcher from the applications menu Kopírovat spouštěč z nabídky aplikací  
Main Menu Hlavní nabídka  
The main GNOME menu Hlavní nabídka GNOME  
Menu Bar Panel nabídky  
A custom menu bar Vlastní panel nabídky  
Separator Oddělovač  
A separator to organize the panel items Oddělovač na organizaci položek na panelu  
A pop out drawer to store other items in Rozbalovací zásuvka na ukládání jiných položek  
(empty) (prázdné)  
query returned exception %s\n dotaz vrátil výjimku %s\n  
Find an _item to add to \"%s\": Vy_hledat položku, kterou přidat do \"%s\":  
Add to Drawer Přidat do zásuvky  
Find an _item to add to the drawer: Vy_hledat položku, kterou přidat do zásuvky:  
Add to Panel Přidat na panel  
Find an _item to add to the panel: Vy_hledat položku, kterou přidat na panel:  
Exception from popup_menu '%s'\n Výji_mka z rozbalovací nabídky \"%s\"\n  
\"%s\" has quit unexpectedly \"%s\" neočekávaně skončil  
Panel object has quit unexpectedly Objekt panelu neočekávaně skončil  
If you reload a panel object, it will automatically be added back to the panel. Pokud obnovíte objekt panelu, bude automaticky přidán zpět na panel.  
_Don't Reload _Neobnovovat  
_Reload _Obnovit  
Error Chyba  
The panel encountered a problem while loading \"%s\". V panelu došlo k problému při načítání \"%s\".  
Do you want to delete the applet from your configuration? Chcete tento applet odstranit ze svého nastavení?  
Unable to obtain AppletShell interface from control\n Z ovládacího prvku nelze získat rozhraní AppletShell\n  
Error watching gconf key '%s': %s Chyba při sledování klíče gconf \"%s\": %s  
Error loading gconf directory '%s': %s Chyba při načítání adresáře gconf \"%s\": %s  
Error getting value for '%s': %s Chyba při získávání hodnoty \"%s\": %s  
And many, many others... A mnoho, mnoho dalších...  
The GNOME Panel Panel GNOME  
This program is responsible for launching other applications and provides useful utilities. Tento program zodpovídá za spouštění jiných aplikací a poskytuje užitečné nástroje.  
Cannot delete this panel Tento panel nelze odstranit  
You must always have at least one panel. Vždy je nutné mít alespoň jeden panel.  
_Add to Panel... _Přidat na panel...  
_Delete This Panel O_dstranit tento panel  
_New Panel _Nový panel  
A_bout Panels _O panelech  
Application Aplikace  
Application in Terminal Aplikace v terminálu  
Location Umístění  
_Type: _Typ:  
_Name: Náz_ev:  
Browse icons Procházet ikony  
_Browse... _Procházet...  
Co_mment: Ko_mentář:  
Choose an application... Zvolit aplikaci...  
Choose a file... Zvolit soubor...  
Comm_and: Pří_kaz:  
_Command: Přík_az:  
_Location: _Umístění:  
The name of the launcher is not set. Název spouštěče není nastaven.  
Could not save directory properties Nelze uložit nastavení adresáře  
The name of the directory is not set. Název adresáře není nastaven.  
The command of the launcher is not set. Příkaz spouštěče není nastaven.  
The location of the launcher is not set. Umístění spouštěče není nastaveno.  
Could not display help document Nelze zobrazit dokument nápovědy  
Click on a window to force the application to quit. To cancel press . Kliknutím na okno vynutíte ukončení aplikace. Ke zrušení stiskněte .  
Force this application to exit? Vynutit ukončení této aplikace?  
If you choose to force an application to exit, any open documents in it will be lost. Vynutíte-li ukončení aplikace, všechny otevřené dokumenty budou ztraceny.  
A boolean flag to indicate whether the user's previous configuration in /apps/panel/profiles/default has been copied to the new location in /apps/panel. Booleovský příznak indikace, zda bylo předchozí nastavení uživatele v /apps/panel/profiles/default zkopírováno do nového umístění v /apps/panel.  
A list of panel IDs. Each ID identifies an individual toplevel panel. The settings for each of these panels are stored in /apps/panel/toplevels/$(id). Seznam ID panelů. Každé ID identifikuje jeden panel nejvyšší úrovně. Nastavení každého takového panelu je uloženo v /apps/panel/toplevels/$(id).  
A list of panel applet IDs. Each ID identifies an individual panel applet. The settings for each of these applets are stored in /apps/panel/applets/$(id). Seznam ID appletů panelu. Každé ID identifikuje jeden applet panelu. Nastavení každého takového appletu je uloženo v /apps/panel/applets/$(id).  
A list of panel object IDs. Each ID identifies an individual panel object (e.g. a launcher, action button or menu button/bar). The settings for each of these objects are stored in /apps/panel/objects/$(id). Seznam ID objektů panelu. Každé ID identifikuje jeden objekt panelu (např. spouštěč, tlačítko akce nebo nabídku tlačítka/panelu). Nastavení každého takového objektu je uloženo v /apps/panel/objects/$(id).  
Enable autocompletion in \"Run Application\" dialog Povolit automatické doplňování v dialogu \"Spustit aplikaci\"  
Enable program list in \"Run Application\" dialog Povolit seznam programů v dialogu \"Spustit aplikaci\".  
Expand program list in \"Run Application\" dialog Rozbalit seznam programů v dialogu \"Spustit aplikaci\"  
If true, autocompletion in the \"Run Application\" dialog is made available. Je-li \"true\", je zpřístupněno automatické doplňování v dialogu \"Spustit aplikaci\".  
If true, the \"Known Applications\" listing in the \"Run Application\" dialog is expanded when the dialog is opened. This key is only relevant if the enable_program_list key is true. Je-li \"true\", je seznam \"Známé aplikace\" v případě otevření dialogu \"Spustit aplikaci\" rozbalen. Toto nastavení má vliv jen pokud je klíč enable_program_list s hodnotou \"true\".  
If true, the \"Known Applications\" listing in the \"Run Application\" dialog is made available. Whether or not the listing is expanded when the dialog is shown is controlled by the show_program_list key. Je-li \"true\", je v dialogu \"Spustit aplikaci\" dostupný seznam \"Známé aplikace\". Zda seznam je nebo není rozbalen při zobrazení dialogu, to je řízeno nastavením klíče show_program_list.  
Old profiles configuration migrated Nastavení starých profilů převedeno  
Panel ID list Seznam ID panelů  
Panel applet ID list Seznam ID appletů panelu  
Panel object ID list Seznam ID objektů panelu  
A list of applet IIDs that the panel will ignore. This way you can disable certain applets from loading or showing up in the menu. For example to disable the mini-commander applet add 'OAFIID:GNOME_MiniCommanderApplet' to this list. The panel must be restarted for this to take effect. Seznam IID appletů, které bude panel ignorovat. Takto je možné zakázat načítání některých appletů, nebo jejich zobrazování v nabídce. Například applet \"mini-commander\" zakážete přidáním \"OAFIID:GNOME_MiniCommanderApplet\" do tohoto seznamu. Aby mělo takové nastavení vliv, musí být panel restartován.  
Applet IIDs to disable from loading IID appletů, jejichž načítání zakázat  
Autoclose drawer Automaticky zavřít zásuvku  
Complete panel lockdown Úplné zamčení panelu  
Confirm panel removal Potvrzovat odstranění panelu  
Deprecated Zastaralé  
Disable Force Quit Zakázat vynucení ukončení  
Disable Lock Screen Zakázat zamykání obrazovky  
Disable Logging Out Zakázat odhlašování  
Enable animations Povolit animace  
Enable tooltips Povolit místní nápovědu  
Highlight launchers on mouseover Zvýrazňovat spouštěče při přítomnosti myši  
If true, a dialog is shown asking for confirmation if the user wants to remove a panel. Je-li \"true\", je zobrazen dialog žádající o potvrzení, když chce uživatel odstranit panel.  
If true, a drawer will automatically be closed when the user clicks a launcher in it. Je-li \"true\", bude zásuvka automaticky zavřena, když v ní uživatel klikne na spouštěč.  
If true, a launcher is highlighted when the user moves the pointer over it. Je-li \"true\", je spouštěč zvýrazněn, když na něj uživatel přesune kurzor.  
If true, the panel will not allow a user to force an application to quit by removing access to the force quit button. Je-li \"true\", panel uživateli nedovolí vynutit ukončení aplikace tím, že odstraní přístup k tlačítku vynuceného ukončení.  
If true, the panel will not allow a user to lock their screen, by removing access to the lock screen menu entries. Je-li \"true\", panel uživateli nedovolí zamknout obrazovku tím, že odstraní přístup k položkám nabídky zamčení obrazovky.  
If true, the panel will not allow a user to log out, by removing access to the log out menu entries. Je-li \"true\", panel uživateli nepovolí uživateli odhlásit se tím, že odstraní přístup k položkám nabídky odhlášení.  
If true, the panel will not allow any changes to the configuration of the panel. Individual applets may need to be locked down separately however. The panel must be restarted for this to take effect. Je-li \"true\", nepovolí panel žádné změny svého nastavení. Jednotlivé applety ale možná bude potřeba zamknout odděleně. Aby mělo toto nastavení vliv, musí být panel restartován.  
If true, tooltips are shown for objects in panels. Je-li \"true\", je zobrazována místní nápověda k objektům v panelech.  
You are currently logged in as \"%s\".\nYou will be automatically logged out in %d second. Aktuálně jste přihlášeni jako \"%s\".\nBudete automaticky odhlášeni za %d sekundu.  
You are currently logged in as \"%s\".\nThis system will be automatically shut down in %d second. Aktuálně jste přihlášeni jako \"%s\".\nTento systém se automaticky vypne za %d sekundu.  
Log out of this system now? Odhlásit se z tohoto systému?  
_Switch User _Přepnout uživatele  
_Log Out _Odhlásit se  
Shut down this system now? Vypnout tento systém?  
S_uspend _Uspat do RAM  
_Hibernate Uspat na _disk  
_Restart _Restartovat  
_Shut Down _Vypnout  
Browse and run installed applications Umožňuje procházet a spouštět nainstalované aplikace  
Access documents, folders and network places Umožňuje přistupovat k dokumentům, složkám a místům v síti  
Change desktop appearance and behavior, get help, or log out Změní vzhled a chování prostředí pracovní plochy, poskytne nápovědu, nebo se odhlásí  
Applications Aplikace  
_Edit Menus _Upravit nabídky  
Could not open location '%s' Nelze otevřít umístění \"%s\"  
Bookmarks Záložky  
Open '%s' Otevře \"%s\"  
Network Places Místa v síti  
Removable Media Výměnná média  
Home Folder Domovská složka  
Open your personal folder Otevře osobní složku  
Desktop Folder|Desktop Pracovní plocha  
Open the contents of your desktop in a folder Otevře obsah pracovní plochy ve složce  
Places Místa  
System Systém  
panel:showusername|1 1  
Log Out %s... Odhlásit uživatele %s...  
Log out %s of this session to log in as a different user Odhlásí uživatele %s z tohoto sezení, aby bylo možné přihlásit se jako jiný uživatel  
Could not launch menu item Nelze spustit položku nabídky  
Action button type Typ tlačítka akce  
Applet Bonobo IID Bonobo IID appletu  
Icon used for object's button Ikona používaná pro tlačítko objektu  
If true, the custom_icon key is used as a custom icon for the button. If false, the custom_icon key is ignored. This key is only relevant if the object_type key is \"menu-object\" or \"drawer-object\". Je-li \"true\", používá se klíč custom_icon jako vlastní ikona pro tlačítko. Je-li \"false\", je klíč custom_icon ignorován. Tento klíč má význam jen pokud klíč object_type je \"menu-object\" nebo \"drawer-object\".  
If true, the menu_path key is used as the path from which the menu contents should be constructed. If false, the menu_path key is ignored. This key is only relevant if the object_type key is \"menu-object\". Je-li \"true\", používá se klíč menu_path jako cesta, ze které má být vytvořen obsah nabídky. Je-li \"false\", je klíč menu_path ignorován. Tento klíč má význam jen pokud klíč object_type je \"menu-object\".  
If true, the position of the object is interpreted relative to the right (or bottom if vertical) edge of the panel. Je-li \"true\", je umístění objektu interpretováno relativně k pravému okraji panelu (nebo dolnímu, je-li vertikální).  
If true, the user may not move the applet without first unlocking the object using the \"Unlock\" menuitem. Je-li \"true\", nemůže uživatel s appletem hýbat, pokud jej nejdříve neodemkne pomocí položky nabídky \"Odemknout\".  
Interpret position relative to bottom/right edge Interpretovat pozici relativně ke spodnímu/pravému okraji  
Launcher location Umístění spouštěče  
Lock the object to the panel Zamknout objekt na panelu  
Menu content path Cesta k obsahu nabídky  
Object's position on the panel Pozice objektu na panelu  
Panel attached to drawer Panel připojený k zásuvce  
Panel object type Typ objektu panelu  
The Bonobo implementation ID of the applet - e.g. \"OAFIID:GNOME_ClockApplet\". This key is only relevant if the object_type key is \"bonobo-applet\". ID implementace Bobono appletu - např. \"OAFIID:GNOME_ClockApplet\". Tento klíč má vliv, jen pokud klíč object-type je \"bonobo-applet\".  
The action type this button represents. Possible values are \"lock\", \"logout\", \"run\", \"search\" and \"screenshot\". This key is only relevant if the object_type key is \"action-applet\". Typ akce, kterou toto tlačítko reprezentuje. Možné hodnoty jsou \"lock\", \"logout\", \"run\", \"search\" a \"screenshot\". Tento klíč má vliv jen pokud klíč object_type je \"action-applet\".  
The identifier of the panel attached to this drawer. This key is only relevant if the object_type key is \"drawer-object\". Identifikátor panelu připojeného k této zásuvce. Tento klíč má vliv jen pokud klíč object_type je \"drawer-object\".  
The identifier of the toplevel panel which contains this object. Identifikátor panelu nejvyšší úrovně, který obsahuje tento objekt.  
The location of the .desktop file describing the launcher. This key is only relevant if the object_type key is \"launcher-object\". Umístění souboru .desktop popisujícího spouštěč. Tento klíč má vliv jen pokud klíč object_type je \"launcher-object\".  
The location of the image file used as the icon for the object's button. This key is only relevant if the object_type key is \"drawer-object\" or \"menu-object\" and the use_custom_icon key is true. Umístění souboru s obrázkem používaným jako ikona tlačítka objektu. Tento klíč má vliv jen pokud klíč object_type je \"drawer-object\" nebo \"menu-object\" a klíč use_custom_icon je \"true\".  
The path from which the menu contents is contructed. This key is only relevant if the use_menu_path key is true and the object_type key is \"menu-object\". Cesta, ze které je vytvářen obsah nabídky. Tento klíč má vliv jen pokud klíč use_menu_path je \"true\" a klíč object_type je \"menu-object\".  
The position of this panel object. The position is specified by the number of pixels from the left (or top if vertical) panel edge. Pozice tohoto objektu panelu. Pozice je určena počtem pixelů od levého okraje panelu (nebo horního, je-li vertikální).  
The text to display in a tooltip for this drawer or this menu. This key is only relevant if the object_type key is \"drawer-object\" or \"menu-object\". Text, který zobrazovat v místní nápovědě této zásuvky nebo nabídky. Tento klíč má vliv jen pokud klíč object_type je \"drawer-object\" nebo \"menu-object\".  
The type of this panel object. Possible values are \"drawer-object\", \"menu-object\", \"launcher-object\", \"bonobo-applet\", \"action-applet\" and \"menu-bar\". Typ tohoto objektu panelu. Možné hodnoty jsou \"drawer-object\", \"menu-object\", \"launcher-object\", \"bonobo-applet\", \"action-applet\" a \"menu-bar\".  
Tooltip displayed for drawer or menu Místní nápověda zobrazovaná u zásuvky nebo nabídky  
Toplevel panel containing object Panel nejvyšší úrovně, který obsahuje objekt  
Use custom icon for object's button Používat vlastní ikonu pro tlačítko objektu  
Use custom path for menu contents Používat vlastní cestu pro obsah nabídky  
Error reading GConf string value '%s': %s Chyba při čtení řetězcové hodnoty GConf \"%s\": %s  
Error reading GConf integer value '%s': %s Chyba při čtení celočíselné hodnoty GConf \"%s\": %s  
Panel '%s' is set to be displayed on screen %d which is not currently available. Not loading this panel. Panel \"%s\" je nastaven na zobrazování na obrazovce %d, která momentálně není k dispozici. Tento panel se nenačítá.  
Error reading GConf boolean value '%s': %s Chyba při čtení pravdivostní hodnoty GConf \"%s\": %s  
Orientation|Top Nahoře  
Orientation|Bottom Dole  
Orientation|Left Vlevo  
Orientation|Right Vpravo  
Drawer Properties Vlastnosti zásuvky  
Unable to load file '%s'. Nelze načíst soubor \"%s\".  
Could not display properties dialog Nelze zobrazit dialog Vlastnosti  
Opaque Neprůhledný  
Transparent Průhledný  
Arro_ws on hide buttons Ši_pky na tlačítkách ke skrývání  
Background Pozadí  
Background _image: _Obrázek na pozadí:  
Co_lor: _Barva  
E_xpand _Rozpínat se  
General Obecné  
Image Background Details Detaily obrázku na pozadí  
Panel Properties Vlastnosti panelu  
Pick a color Vybrat barvu  
Rotate image when panel is _vertical Na _vertikálním panelu obrázek rotovat  
S_tyle: _Styl:  
Select background Zvolit pozadí  
Show hide _buttons Zobrazovat _tlačítka ke skrývání  
Solid c_olor _Jednolitá barva  
Some of these properties are locked down Některá z těchto nastavení jsou zamčená  
St_retch _Roztažený  
_Autohide _Automaticky skrývat  
_Icon: _Ikona:  
_None (use system theme) Žá_dné (používat motiv systému)  
_Orientation: _Orientace:  
_Scale Přizpů_sobený  
_Size: _Velikost:  
_Tile Dlažd_ice  
pixels pixelů  
Could not find a suitable application. Nelze najít vhodnou aplikaci.  
Could not open recently used document \"%s\" Nelze otevřít nedávno použitý dokument \"%s\"  
An unknown error occurred while trying to open \"%s\". Při pokusu otevřít \"%s\" došlo k neznámé chybě.  
Clear the Recent Documents list? Vymazat seznam nedávných dokumentů?  
If you clear the Recent Documents list, you clear the following:\n• All items from the Places → Recent Documents menu item.\n• All items from the recent documents list in all applications. Pokud vymažete seznam nedávných dokumentů, vymažete následující:\n• Všechny položky z nabídky Místa → Nedávné dokumenty.\n• Všechny položky ze seznamu nedávných dokumentů ve všech aplikacích.  
Clear Recent Documents Vymazat nedávné dokumenty  
Recent Documents Nedávné dokumenty  
Clear all items from the recent documents list Vymaže všechny položky ze seznamu nedávných dokumentů  
Could not run command '%s' Nelze spustit příkaz \"%s\"  
Could not convert '%s' from UTF-8 Nelze převést \"%s\" z UTF-8  
Choose a file to append to the command... Vybrat soubor, který připojit k příkazu...  
Select an application to view its description. Vyberte aplikaci k zobrazení jejího popisu.  
Will run command: '%s' Bude spuštěn příkaz: \"%s\"  
URI list dropped on run dialog had wrong format (%d) or length (%d)\n Seznam URI upuštěný na dialog spuštění měl chybný formát (%d) nebo délku (%d)\n  
Could not display run dialog Nelze zobrazit dialog Spustit  
Click this button to browse for a file whose name to append to the command string. Kliknutím na toto tlačítko je možné procházet soubory a vybrat ten, jehož název bude připojen k řetězci příkazu.  
Click this button to run the selected application or the command in the command entry field. Kliknutím na toto tlačítko se spustí vybraná aplikace nebo příkaz v poli zadání příkazu.  
Command entry Pole příkazu  
Command icon Ikona příkazu  
Enter a command string here to run it. Zde prosím zadejte řetězec příkazu, který má být spuštěn.  
List of known applications Seznam známých aplikací  
Run Application Spustit aplikaci  
Run in _terminal Spustit v _terminálu  
Run with _file... Spustit se sou_borem...  
Select this box to run the command in a terminal window. Vyberte prosím toto pole ke spuštění příkazu v okně terminálu.  
Show list of known _applications Zobrazit seznam známých _aplikací  
The icon of the command to be run. Ikona programu, který se má spustit.  
_Run _Spustit  
The panel could not register with the bonobo-activation server (error code: %d) and will exit.\nIt may be automatically restarted. Při registraci tohoto panelu u serveru bonobo-activation vznikl problém (chybový kód: %d). Panel bude nyní ukončen.\nMůže dojít k automatickému restartu.  
The panel has encountered a fatal error V panelu došlo ke kritické chybě  
Force the panel to not be automatically restarted Vynutit zamezení automatického restartu panelu  
_Force quit _Vynutit ukončení  
C_lear _Vymazat  
D_on't Delete _Neodstraňovat  
Hide Panel Skrýt panel  
Top Expanded Edge Panel Rozpínací hranový panel nahoře  
Top Centered Panel Panel nahoře uprostřed  
Top Floating Panel Plovoucí panel nahoře  
Top Edge Panel Hranový panel nahoře  
Bottom Expanded Edge Panel Rozpínací hranový panel dole  
Bottom Centered Panel Panel dole uprostřed  
Bottom Floating Panel Plovoucí panel dole  
Bottom Edge Panel Hranový panel dole  
Left Expanded Edge Panel Rozpínací hranový panel vlevo  
Left Centered Panel Panel vlevo uprostřed  
Left Floating Panel Plovoucí panel vlevo  
Left Edge Panel Hranový panel vlevo  
Right Expanded Edge Panel Rozpínací hranový panel vpravo  
Right Centered Panel Panel vpravo uprostřed  
Right Floating Panel Plovoucí panel vpravo  
Right Edge Panel Hranový panel vpravo  
Animation speed Rychlost animace  
Automatically hide panel into corner Automaticky skrývat panel do rohu  
Background color Barva pozadí  
Background color opacity Krytí barvy pozadí  
Background image Obrázek na pozadí  
Background type Typ pozadí  
Center panel on x-axis Vycentrovat panel v ose x  
Center panel on y-axis Vycentrovat panel v ose y  
Enable arrows on hide buttons Povolit šipky na tlačítkách ke skrývání  
Enable hide buttons Povolit tlačítka ke skrývání  
Expand to occupy entire screen width Rozpínat kvůli zabrání celé šířky obrazovky  
Fit image to panel Přizpůsobit obrázek velikosti panelu  
If true, arrows will be placed on the hide buttons. This key is only relevant if the enable_buttons key is true. Je-li \"true\", budou na tlačítkách ke skrývání umístěny šipky. Tento klíč má význam jen pokud klíč enable_buttons je \"true\".  
If true, buttons will be placed on each side of the panel which may be used to move the panel to edge of the screen, leaving only a button showing. Je-li \"true\", bude na každou stranu panelu umístěno tlačítko, které může být použito k přesunu panelu na okraj obrazovky, kdy bude zobrazené jen tlačítko.  
If true, hiding and un-hiding of this panel will be animated rather than happening instantly. Je-li \"true\", bude skrývání a odkrývání panelu animované namísto toho, aby se tak stalo okamžitě.  
If true, the background image will be rotated when the panel is oriented vertically. Je-li \"true\", bude obrázek na pozadí rotován, je-li panel orientován vertikálně.  
If true, the image will be scaled (retaining the aspect ratio of the image) to the panel height (if horizontal). Je-li \"true\", bude velikost obrázku změněna (se zachováním poměru stran) na výšku panelu (je-li horizontální).  
If true, the image will be scaled to the panel dimensions. The aspect ratio of the image will not be maintained. Je-li \"true\", bude velikost obrázku změněna na rozměry panelu. Poměr stran obrázku nebude zachován.  
If true, the panel is automatically hidden into a corner of the screen when the pointer leaves the panel area. Moving the pointer to that corner again will cause the panel to re-appear. Je-li \"true\", bude panel automaticky skryt do rohu obrazovky, když kurzor opustí oblast panelu. Opětovný přesun kurzoru do tohoto rohu způsobí, že se panel znovu objeví.  
If true, the panel will occupy the entire screen width (height if this is a vertical panel). In this mode the panel can only be placed at a screen edge. If false, the panel will only be large enough to accommodate the applets, launchers and buttons on the panel. Je-li \"true\", bude panel zabírat celou šířku obrazovky (výšku, pokud je to vertikální panel). V tomto režimu může být panel umístěn jen na okraj obrazovky. Je-li \"false\", bude panel jen tak velký, aby se do něj vešly jeho applety, spouštěče a tlačítka.  
If true, the x and x_right keys are ignored and the panel is placed at the center of the x-axis of the screen. If the panel is resized it will remain at that position - i.e. the panel will grow on both sides. If false, the x and x_right keys specify the location of the panel. Je-li \"true\", jsou klíče \"x\" a \"x_right\" ignorovány a panel je umístěn do středu osy x obrazovky. Je-li změněna velikost panelu, zůstane na stejné pozici - tj. zvětší se na obou stranách. Je-li \"false\", určují umístění panelu klíče \"x\" a \"x_right\".  
If true, the y and y_bottom keys are ignored and the panel is placed at the center of the y-axis of the screen. If the panel is resized it will remain at that position - i.e. the panel will grow on both sides. If false, the y and y_bottom keys specify the location of the panel. Je-li \"true\", jsou klíče \"y\" a \"y_bottom\" ignorovány a panel je umístěn do středu osy y obrazovky. Je-li změněna velikost panelu, zůstane na stejné pozici - tj. zvětší se na obou stranách. Je-li \"false\", určují umístění panelu klíče \"y\" a \"y_bottom\".  
In a Xinerama setup, you may have panels on each individual monitor. This key identifies the current monitor the panel is displayed on. V nastavení Xinerama můžete mít panely na každém monitoru. Tento klíč identifikuje aktuální monitor, na kterém je panel zobrazován.  
Name to identify panel Název, kterým identifikovat panel  
Panel autohide delay Zpoždění automatického skrytí panelu  
Panel autounhide delay Zpoždění automatického odkrytí panelu  
Panel orientation Orientace panelu  
Panel size Velikost panelu  
Rotate image on vertical panels Rotovat obrázek na vertikálních panelech  
Specifies the background color for the panel in #RGB format. Určuje barvu pozadí panelu ve formátu #RGB.  
Specifies the file to be used for the background image. If the image contains an alpha channel it will be composited onto the desktop background image. Určuje soubor, který se má používat k obrázku na pozadí. Pokud obrázek obsahuje kanál alfa, bude složen s obrázkem na pozadí pracovní plochy.  
Specifies the number of milliseconds delay after the pointer enters the panel area before the panel is automatically re-shown. This key is only relevant if the auto_hide key is true. Určuje počet milisekund zpoždění poté, co kurzor vstoupí do oblasti panelu, než je panel automaticky obnoven. Tento klíč má vliv, jen pokud klíč auto_hide je \"true\".  
Specifies the number of milliseconds delay after the pointer leaves the panel area before the panel is automatically hidden. This key is only relevant if the auto_hide key is true. Určuje počet milisekund zpoždění poté, co kurzor opustí oblast panelu, než je panel automaticky skryt. Tento klíč má vliv, jen pokud klíč auto_hide je \"true\".  
Specifies the number of pixels visible when the panel is automatically hidden into a corner. This key is only relevant if the auto_hide key is true. Určuje počet viditelných pixelů, když je panel automaticky skryt do rohu. Tento klíč má vliv, jen pokud klíč auto_hide je \"true\".  
Specifies the opacity of the background color format. If the color is not completely opaque (a value of less than 65535), the color will be composited onto the desktop background image. Určuje krytí formátu barvy na pozadí. Pokud barva úplně nekryje (hodnota menší než 65535), bude barva složena s obrázkem na pozadí pracovní plochy.  
Stretch image to panel Roztáhnout obrázek na panel  
The height (width for a vertical panel) of the panel. The panel will determine at runtime a minimum size based on the font size and other indicators. The maximum size is fixed at one quarter of the screen height (or width). Výška panelu (šířka u vertikálního panelu). Panel při běhu určí minimální velikost podle velikosti písma a jiných hodnot. Maximální velikost je omezena na jednu čtvrtinu výšky (nebo šířky) obrazovky.  
The location of the panel along the x-axis, starting from the right of the screen. If set to -1, the value is ignored and the value of the x key is used. If the value is greater than 0, then the value of the x key is ignored. This key is only relevant in un-expanded mode. In expanded mode this key is ignored and the panel is placed at the screen edge specified by the orientation key. Umístění panelu podél osy x, začínající od pravého okraje obrazovky. Pokud je hodnota \"-1\", je ignorována a použita bude hodnota klíče \"x\". Je-li hodnota vyšší než \"0\", pak je ignorována hodnota klíče \"x\". Tento klíč má význam jen mimo režim rozpínání. V režimu rozpínání je tento klíč ignorován a panel je umístěn na okraj obrazovky daný klíčem orientation.  
The location of the panel along the x-axis. This key is only relevant in un-expanded mode. In expanded mode this key is ignored and the panel is placed at the screen edge specified by the orientation key. Umístění panelu podél osy x. Tento klíč má význam jen mimo režim rozpínání. V režimu rozpínání je tento klíč ignorován a panel je umístěn na okraj obrazovky daný klíčem orientation.  
The location of the panel along the y-axis, starting from the bottom of the screen. If set to -1, the value is ignored and the value of the y key is used. If the value is greater than 0, then the value of the y key is ignored. This key is only relevant in un-expanded mode. In expanded mode this key is ignored and the panel is placed at the screen edge specified by the orientation key. Umístění panelu podél osy y, začínající od spodního okraje obrazovky. Pokud je hodnota \"-1\", je ignorována a použita bude hodnota klíče \"y\". Je-li hodnota vyšší než \"0\", pak je ignorována hodnota klíče \"y\". Tento klíč má význam jen mimo režim rozpínání. V režimu rozpínání je tento klíč ignorován a panel je umístěn na okraj obrazovky daný klíčem orientation.  
The location of the panel along the y-axis. This key is only relevant in un-expanded mode. In expanded mode this key is ignored and the panel is placed at the screen edge specified by the orientation key. Umístění panelu podél osy y. Tento klíč má význam jen mimo režim rozpínání. V režimu rozpínání je tento klíč ignorován a panel je umístěn na okraj obrazovky daný klíčem orientation.  
The orientation of the panel. Possible values are \"top\", \"bottom\", \"left\", \"right\". In expanded mode the key specifies which screen edge the panel is on. In un-expanded mode the difference between \"top\" and \"bottom\" is less important - both indicate that this is a horizontal panel - but still give a useful hint as to how some panel objects should behave. For example, on a \"top\" panel a menu button will pop up its menu below the panel, whereas on a \"bottom\" panel the menu will be popped up above the panel. Orientace panelu. Možné hodnoty jsou \"top\", \"bottom\", \"left\", \"right\". V režimu rozpínání klíč určuje, na kterém okraji obrazovky je panel. Mimo režim rozpínání je rozdíl mezi \"top\" a \"bottom\" méně důležitý - obojí indikuje, že je to horizontální panel - ale stále dává užitečnou nápovědu, jak se mají chovat některé objekty panelu. Například na panelu \"top\" bude tlačítko otevírat nabídku pod panelem, ale na panelu \"bottom\" bude nabídka otevřena nad panelem.  
The speed in which panel animations should occur. Possible values are \"slow\", \"medium\" and \"fast\". This key is only relevant if the enable_animations key is true. Rychlost, kterou mají probíhat animace. Možné hodnoty jsou \"slow\", \"medium\" a \"fast\". Tento klíč má vliv jen pokud klíč enable_animations je \"true\".  
This is a human readable name which you can use to identify a panel. Its main purpose is to serve as the panel's window title which is useful when navigating between panels. Toto je člověkem čitelný název, který je možné používat k identifikaci panelu. Jeho hlavním účelem je sloužit jako nadpis okna panelu, což je užitečné při přepínání mezi panely.  
Visible pixels when hidden Počet viditelných pixelů skrytého panelu  
Which type of background should be used for this panel. Possible values are \"gtk\" - the default GTK+ widget background will be used, \"color\" - the color key will be used as background color or \"image\" - the image specified by the image key will be used as background. Jaký typ pozadí má být použit pro tento panel. Možné hodnoty jsou \"gtk\" - bude použito výchozí pozadí widgetů GTK+, \"color\" - jako barva pozadí bude použit klíč color, nebo \"image\" - jako pozadí bude použit obrázek určený v klíči image.  
With a multi-screen setup, you may have panels on each individual screen. This key identifies the current screen the panel is displayed on. V systému s více obrazovkami můžete mít panely na každé obrazovce. Tento klíč identifikuje aktuální obrazovku, na které je panel zobrazován.  
X co-ordinate of panel Souřadnice X panelu  
X co-ordinate of panel, starting from the right of the screen Souřadnice X panelu, začínající od pravého okraje obrazovky  
X screen where the panel is displayed Obrazovka X, na které se panel zobrazuje  
Xinerama monitor where the panel is displayed Monitor Xinerama, na kterém se panel zobrazuje  
Y co-ordinate of panel Souřadnice Y panelu  
Y co-ordinate of panel, starting from the bottom of the screen Souřadnice Y panelu, začínající od spodního okraje obrazovky  
Icon '%s' not found Ikona \"%s\" nenalezena  
file soubor  
Computer Počítač  
Network Síť  
Fonts Písma  
Themes Motivy  
CD/DVD Creator Vytváření CD/DVD  
Windows Network Síť Windows  
Services in Služby v  
Search Hledat  
Trash Koš  
%1$s on %2$s %1$s na %2$s  
Open URL: %s Otevřít URL: %s  
Delete this drawer? Odstranit tuto zásuvku?  
When a drawer is deleted, the drawer and its\nsettings are lost. Když je odstraněna zásuvka, je ona a její\nnastavení ztraceno.  
Delete this panel? Odstranit tento panel?  
When a panel is deleted, the panel and its\nsettings are lost. Když je panel odstraněn, je on a jeho\nnastavení ztraceno.  
A simple applet for testing the GNOME-2.0 panel Jednoduchý applet pro testování panelu GNOME-2.0  
Test Bonobo Applet Applet testu Bonobo  
Test Bonobo Applet Factory Generátor appletu testu Bonobo  
Incomplete '%s' background type received Přijat nedokončený typ pozadí \"%s\"  
Incomplete '%s' background type received: %s Přijat nedokončený typ pozadí \"%s\": %s  
Failed to get pixmap %s Nelze získat obrázek %s  
Unknown background type received Přijat neznámý typ pozadí  
The Applet's containing Panel's orientation Orientace panelu obsahujícího applet  
The Applet's containing Panel's size in pixels Velikost panelu obsahujícího applet v pixelech  
The Applet's containing Panel's background color or pixmap Barva nebo obrázek na pozadí panelu obsahujícího applet  
The Applet's flags Volby appletu  
Ranges that hint what sizes are acceptable for the applet Rozsahy, které napovídají velikosti přijatelné pro applet  
The Applet's containing Panel is locked down Panel, obsahující tento applet, je zamčen  
Specify an applet IID to load Určení IID appletu, který načíst  
Specify a gconf location in which the applet preferences should be stored Určení umístění gconf, ve kterém mají být uložena nastavení appletu  
Specify the initial size of the applet (xx-small, medium, large etc.) Určení počáteční velikosti appletu (xx-small, medium, large atd.)  
Specify the initial orientation of the applet (top, bottom, left or right) Určení počáteční orientace appletu (top, bottom, left nebo right)  
Size|XX Small Mrňavý  
Size|X Small Velmi malý  
Size|Small Malý  
Size|Medium Střední  
Size|Large Velký  
Size|X Large Velmi velký  
Size|XX Large Obrovský  
Failed to load applet %s Nelze načíst applet %s  
Test applet utility Nástroj testovacího appletu  
_Applet: App_let:  
_Prefs Dir: _Adresář nastavení: