gnome-screensaver : /

Informace o projektu
Jméno a verze projektu:gnome-screensaver
Jazyk:
Země:
Tým:Czech
Emailová adresa týmu:gnome-cs-list@gnome.org
Znaková sada:UTF-8
163 řetězců (0 nepřesných, 0 špatných, 0 nepřeloženo)
Originální řetězec Překlad Poznámky
Screensaver Šetřič obrazovky  
Set your screensaver preferences Nastaví šetřič obrazovky  
Screensaver preview Náhled šetřiče obrazovky  
Warning: the screen will not be locked for the root user. Varování: obrazovka nebude uzamčena pro superuživatele.  
Power _Management Správa napá_jení  
Regard the computer as _idle after: Doba, po které považovat počítač za neč_inný:  
Screensaver Preferences Nastavení šetřiče obrazovky  
Screensaver Preview Náhled šetřiče obrazovky  
_Activate screensaver when computer is idle Spouštět šetřič obr_azovky při nečinnosti  
_Lock screen when screensaver is active Zamykat o_brazovku po spuštění šetřiče  
_Preview Ná_hled  
_Screensaver theme: _Motiv šetřiče obrazovky  
Screensaver themes Motivy šetřiče obrazovky  
Screensavers Šetřiče obrazovky  
Activate when idle Spustit při nečinnosti  
Allow embedding a keyboard into the window Povolit vložení klávesnice do okna  
Allow logout Povolit odhlášení  
Allow user switching Povolit přepínání uživatelů  
Embedded keyboard command Příkaz vložené klávesnice  
Lock on activation Zamknout při aktivaci  
Logout command Příkaz odhlášení  
Reason for being away Důvod nepřítomnosti  
Screensaver theme selection mode Režim výběru motivu šetřiče obrazovky  
Set this to TRUE to activate the screensaver when the session is idle. Nastavte na hodnotu \"TRUE\", chcete-li spustit šetřič obrazovky při nečinném sezení.  
Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the appropriate command. Nastavte na hodnotu \"TRUE\", chcete-li povolit vložení klávesnice do okna při pokusu o odemknutí. Klíč \"keyboard_command\" musí obsahovat vhodný příkaz.  
Set this to TRUE to lock the screen when the screensaver goes active. Nastavte na hodnotu \"TRUE\", chcete-li zamknout obrazovku při aktivaci šetřiče obrazovky.  
Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a different user account. Nastavte na hodnotu \"TRUE\", chcete-li mít z šetřiče obrazovky možnost přepínat na různé uživatelské účty.  
Set this to TRUE to offer an option in unlock dialog to logging out after a delay. The Delay is specified in the \"logout_delay\" key. Nastavení na hodnotu \"TRUE\" poskytne v dialogu zamčení obrazovky možnost odhlásit se po uplynutí určité doby. Tato doba je zadána klíčem \"logout_delay\".  
The command that will be run, if the \"embedded_keyboard_enabled\" key is set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard output. Příkaz k vložení prvku rozhraní klávesnice, který bude spuštěn, je-li klíč \"embedded_keyboard_enabled\" nastaven na hodnotu \"TRUE\". Tento příkaz by měl implementovat zásuvné rozhraní XEMBED a na standardní výstup posílat XID okna.  
The command to invoke when the logout button is clicked. This command should simply log the user out without any interaction. This key has effect only if the \"logout_enable\" key is set to TRUE. Příkaz, který má být spuštěn po kliknutí na tlačítko odhlášení. Tento příkaz by měl jednoduše odhlásit uživatele bez dalšího dotazování se. Účinné jen v případě, pokud je klíč \"logout_enable\" nastaven na hodnotu \"TRUE\".  
The number of minutes after screensaver activation before locking the screen. Počet minut od spuštění šetřiče obrazovky po zamčení obrazovky.  
The number of minutes after the screensaver activation before a logout option will appear in unlock dialog. This key has effect only if the \"logout_enable\" key is set to TRUE. Počet minut od spuštění šetřiče obrazovky po zobrazení možnosti odhlášení v dialogu odemčení. Tento klíč je účinný, jestliže je klíč \"logout_enable\" nastaven na hodnotu \"TRUE\".  
The number of minutes of inactivity before the session is considered idle. Doba nečinnosti v minutách, po které považovat sezení za nečinné.  
The number of minutes to run before changing the screensaver theme. Počet minut do změny na další motiv šetřiče obrazovky.  
The number of seconds of inactivity before signalling to power-management. This key is set and maintained by the session power-management agent. Doba v sekundách před signalizací správě napájení. Klíč je nastaven a spravován agentem správy napájení.  
The reason for being away from the computer. Důvod nepřítomnosti u počítače.  
The selection mode used by screensaver. May be \"blank-only\" to enable the screensaver without using any theme on activation, \"single\" to enable screensaver using only one theme on activation (specified in \"themes\" key), and \"random\" to enable the screensaver using a random theme on activation. Režim výběru používaný šetřičem obrazovky. Šetřič obrazovky v režimu \"blank-only\" nespustí žádný motiv, při použití režimu \"single\" spustí pouze jeden motiv (zadaný v klíči \"themes\"), při použití režimu \"random\" bude spouštět motivy v náhodném pořadí.  
Theme for lock dialog Motiv odemykacího dialogu  
Theme to use for the lock dialog. Motiv použitý v odemykacím dialogu  
This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's ignored when \"mode\" key is \"blank-only\", should provide the theme name when \"mode\" is \"single\", and should provide a list of themes when \"mode\" is \"random\". Tento klíč specifikuje seznam motivů pro šetřič obrazovky. Seznam je ignorován, pokud je klíč \"mode\" s hodnotou \"blank-only\", název motivu poskytne v případě, že \"mode\" má hodnotu \"single\", celý seznam motivů poskytne, pokud má \"mode\" hodnotu \"random\".  
Time before locking Čas do uzamčení  
Time before logout option Čas do odhlášení ze systému  
Time before power-management baseline Doba, po které informovat správu napájení  
Time before session is considered idle Doba, po které se sezení považuje za nečinné  
Time before theme change Čas do změny motivu  
Leave a message for %R: Zanechat zprávu pro %R:  
%U on %h %U na %h  
%R %R  
_Cancel _Zrušit  
_Leave Message Zane_chat zprávu  
_Log Out O_dhlásit se  
_Switch User _Přepnout uživatele  
_Unlock _Odemknout  
Cosmos Kosmos  
Display a slideshow of pictures of the cosmos Zobrazovat obrázky z kosmu jako prezentaci  
Bubbles the GNOME foot logo around the screen Zobrazí bubliny s logem \"GNOME foot\"  
Floating Feet Plovoucí chodidla  
Display a slideshow from your Pictures folder Zobrazovat obrázky z vaší složky obrázků  
Pictures folder Složka obrázků  
A pop-art-ish grid of pulsing colors. Pop-artová mřížka pulzujících barev.  
Pop art squares Pop-artové čtverce  
Show paths that images follow Zobrazit cesty sledované obrázky  
Occasionally rotate images as they move Občas otočit obrázky během pohybu  
Print out frame rate and other statistics Vypsat frekvenci snímků a další statistiky  
The maximum number of images to keep on screen Maximální počet obrázků, který zobrazovat na obrazovce  
MAX_IMAGES MAX_IMAGES  
The initial size and position of window Výchozí velikost a umístění okna  
WIDTHxHEIGHT+X+Y ŠÍŘKAxVÝŠKA+X+Y  
The source image to use Zdrojový obrázek, který použít  
image - floats images around the screen image - přesouvá obrázky přes obrazovku  
%s. See --help for usage information.\n %s. Informace o použití viz --help.\n  
You must specify one image. See --help for usage information.\n Je nutné zadat alespoň jeden obrázek. Informace o použití viz --help.\n  
Location to get images from Umístění, odkud získávat obrázky  
PATH CESTA  
Color to use for images background Barvu, kterou použít na pozadí obrázků  
\"#rrggbb\" \"#rrggbb\"  
Do not randomize pictures from location Nevolit obrázky z umístění náhodně  
Do not try to stretch images on screen Nepokoušet se na obrazovce roztahovat obrázky  
Copying file: %u of %u Kopírování souboru: %u z %u  
Copying '%s' Kopírování \"%s\"  
From URI Z URI  
URI currently transferring from URI, odkud probíhá přenos  
To URI Na URI  
URI currently transferring to URI, kam probíhá přenos  
Fraction completed Dokončená část  
Fraction of transfer currently completed Momentálně dokončená část přenosu  
Current URI index Index aktuálního URI  
Current URI index - starts from 1 Index aktuálního URI - začíná od 1  
Total URIs Celkem URI  
Total number of URIs Celkový počet URI  
Copying files Kopírování souborů  
From: Z:  
To: Do:  
Connecting... Připojování...  
Causes the screensaver to exit gracefully Způsobí běžné ukončení šetřiče obrazovky  
Query the state of the screensaver Dotáže se na stav šetřiče obrazovky  
Query the length of time the screensaver has been active Dotáže se na dobu, po kterou byl šetřič obrazovky aktivní  
Tells the running screensaver process to lock the screen immediately Oznámí běžícímu procesu šetřiče obrazovky, že má okamžitě uzamknout obrazovku  
If the screensaver is active then switch to another graphics demo Jestliže je šetřič obrazovky aktivní, přepnout na jiné grafické demo  
Turn the screensaver on (blank the screen) Zapne šetřič obrazovky (ztmaví obrazovku)  
If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen) Jestliže je šetřič obrazovky aktivní, deaktivuje jej (zruší ztmavení obrazovky)  
Poke the running screensaver to simulate user activity Šťouchne běžící šetřič obrazovky jako simulaci aktivity uživatele  
Inhibit the screensaver from activating. Command blocks while inhibit is active. Potlačí aktivaci šetřiče obrazovky. Příkaz blokuje během aktivity potlačení.  
The calling application that is inhibiting the screensaver Volající aplikace, která potlačuje šetřič obrazovky  
The reason for inhibiting the screensaver Důvod potlačení šetřiče obrazovky  
Version of this application Verze této aplikace  
The screensaver is %s\n Šetřič obrazovky je %s\n  
active aktivní  
inactive neaktivní  
The screensaver has been active for %d seconds.\n Šetřič obrazovky byl aktivní po dobu %d sekund.\n  
Show debugging output Zobrazovat ladicí výstup  
Show the logout button Zobrazovat tlačítko odhlášení  
Command to invoke from the logout button Příkaz, který spustit tlačítkem odhlášení  
Show the switch user button Zobrazovat tlačítko přepnutí uživatele  
Message to show in the dialog Zpráva, kterou zobrazit v dialogovém okně  
MESSAGE ZPRÁVA  
Username: Uživatelské jméno:  
Password: Heslo:  
You are required to change your password immediately (password aged) Je nutné si okamžitě změnit heslo (heslo je staré)  
You are required to change your password immediately (root enforced) Je nutné si okamžitě změnit heslo (vyžadováno superuživatelem)  
Your account has expired; please contact your system administrator Váš účet vypršel; kontaktujte prosím správce systému.  
No password supplied Nebylo zadáno žádné heslo  
Password unchanged Heslo nezměněno  
Can not get username Nelze získat uživatelské jméno  
Retype new UNIX password: Zadejte znovu nové unixové heslo:  
Enter new UNIX password: Zadejte nové unixové heslo:  
(current) UNIX password: (aktuální) unixové heslo:  
Error while changing NIS password. Chyba při změně hesla NIS.  
You must choose a longer password Je nutné zvolit si delší heslo.  
Password has been already used. Choose another. Heslo již bylo použito. Zvolte prosím jiné.  
You must wait longer to change your password Ke změně hesla je nutné vyčkat déle  
Sorry, passwords do not match Hesla bohužel nesouhlasí  
Checking... Probíhá kontrola...  
Authentication failed. Ověření selhalo.  
Blank screen Prázdná obrazovka  
Random Náhodný  
Invalid screensaver theme Neplatný motiv šetřiče obrazovky  
This file does not appear to be a valid screensaver theme. Tento soubor zřejmě není platným motivem šetřiče obrazovky.  
%d hour %d hodina  
%d minute %d minuta  
%d second %d sekunda  
%s %s %s %s:%s:%s  
%s %s %s:%s  
%s %s  
Never Nikdy  
Could not load the main interface Nelze načíst hlavní rozhraní  
Please make sure that the screensaver is properly installed Přesvědčte se prosím, že šetřič obrazovky je správně nainstalován  
Don't become a daemon Nestane se démonem  
Enable debugging code Povolí ladící kód  
Unable to establish service %s: %s\n Nelze zavést službu %s: %s\n  
Can't set PAM_TTY=%s Nelze nastavit PAM_TTY=%s  
Incorrect password. Nesprávné heslo.  
Not permitted to gain access at this time. V tento okamžik není povoleno získat přístup.  
No longer permitted to access the system. K tomuto systému již nadále není dovoleno přistupovat.  
failed to register with the message bus nelze se zaregistrovat u sběrnice zpráv  
not connected to the message bus nepřipojen ke sběrnici zpráv  
screensaver already running in this session šetřič obrazovky již v tomto sezení běží  
Time has expired. Čas vypršel.  
You have the Caps Lock key on. Je zapnut \"Caps Lock\".  
S_witch User... _Přepnout uživatele...  
Log _Out _Odhlásit  
%U on %h %U na %h  
_Password: _Heslo: