gnome-session : /

Informace o projektu
Jméno a verze projektu:gnome-session
Jazyk:
Země:
Tým:Czech
Emailová adresa týmu:gnome-cs-list@gnome.org
Znaková sada:UTF-8
129 řetězců (0 nepřesných, 0 špatných, 0 nepřeloženo)
Originální řetězec Překlad Poznámky
Allow TCP connections Povolit spojení TCP  
For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. gnome-session must be restarted for this to take effect. Na platformách, které mají \"_IceTcpTransNoListen()\" (systémy XFree86), gnome-session z bezpečnostních důvodů nenaslouchá spojením na portech TCP. Tato volba umožňuje připojení z (ověřených) vzdálených počítačů. Aby se projevila změna v tomto nastavení, musí být gnome-session restartováno.  
If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session. Pokud je povoleno, gnome-session se před ukončením sezení dotáže uživatele.  
If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, the logout dialog will have an option to save the session. Pokud je povoleno, gnome-session uloží sezení automaticky. Jinak bude na odhlašovacím dialogu zobrazena volba uložení sezení.  
Logout prompt Dotaz na odhlášení  
Preferred Image to use for login splash screen Preferovaný obrázek, který používat na úvodní obrazovce při přihlašování  
Save sessions Ukládat sezení  
Selected option in the log out dialog Zvolená možnost v odhlašovacím dialogu  
Show the splash screen Zobrazovat úvodní obrazovku  
Show the splash screen when the session starts up Zobrazovat úvodní obrazovku při startu sezení  
This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. Sub-directories and image names are valid values. Changing this value will effect the next session login. Relativní cesta vůči adresáři $datadir/pixmaps/. Platné hodnoty jsou názvy podadresářů a obrázků. Změna této hodnoty se projeví při příštím přihlášení.  
This is the option that will be selected in the logout dialog, valid values are \"logout\" for logging out, \"shutdown\" for halting the system and \"restart\" for restarting the system. Možnost, která bude zvolena v odhlašovacím dialogu, platné hodnoty jsou \"logout\" pro odhlášení, \"shutdown\" pro zastavení systému a \"restart\" pro restartování systému.  
GNOME GNOME  
This session logs you into GNOME Toto sezení vás přihlásí do GNOME  
Configure your sessions Nastavení vašich sezení  
Sessions Sezení  
Assistive technology support has been requested for this session, but the accessibility registry was not found. Please ensure that the AT-SPI package is installed. Your session has been started without assistive technology support. U tohoto sezení bylo požádáno o podporu technologií usnadnění, ale registr technologií usnadnění nebyl nalezen. Přesvědčte se prosím, že je nainstalován balíček AT-SPI. Sezení bylo spuštěno bez podpory technologií usnadnění.  
_Order: Pořa_dí:  
The order in which applications are started in the session. Pořadí, ve kterém budou při sezení spouštěny aplikace.  
What happens to the application when it exits. Co se stane s aplikací, když bude ukončena.  
_Style: _Styl:  
Inactive Neaktivní  
Waiting to start or already finished. Čekající na spuštění nebo již ukončený.  
Starting Spouští se  
Started but has not yet reported state. Spuštěn, ale ještě neoznámil stav.  
Running Běžící  
A normal member of the session. Běžný člen sezení.  
Saving Ukládá  
Saving session details. Ukládají se podrobnosti k sezení.  
Unknown Neznámé  
State not reported within timeout. V časovém limitu nebyl oznámen stav.  
Normal Běžné  
Unaffected by logouts but can die. Nepřerušené při odhlášení, ale lze je ukončit.  
Restart Restart  
Never allowed to die. Nikdy nekončí.  
Trash Zahozené  
Discarded on logout and can die. Ukončeny při odhlášení a lze je ukončit.  
Settings Nastavení  
Always started on every login. Spuštěno při každém přihlášení.  
Order Pořadí  
Style Styl  
State Stav  
Program Program  
There was an error starting the GNOME Settings Daemon.\n\nSome things, such as themes, sounds, or background settings may not work correctly. Při spouštění démona nastavení GNOME nastala chyba.\n\nNěkteré součásti, jako například motivy, zvuky nebo nastavení pozadí nemusí pracovat správně.  
\n\nThe last error message was:\n\n \n\nPoslední chybová zpráva byla:\n\n  
\n\nGNOME will still try to restart the Settings Daemon next time you log in. \n\nGNOME se při vašem dalším přihlášení znovu pokusí démona nastavení spustit.  
The Settings Daemon restarted too many times. Došlo k příliš velkému počtu restartů démona nastavení.  
No Name Bez názvu  
List registered clients, then exit Vypíše registrované klienty, poté skončí  
PROGRAM... PROGRAM...  
You must specify at least one program to remove. You can list the programs with --list.\n Musí být určen alespoň jeden program, který má být odstraněn. Programy lze vypsat přepínačem \"--list\".\n  
Error: could not connect to the session manager\n Chyba: Nelze se spojit se správcem sezení\n  
Currently registered clients:\n Aktuálně zaregistrovaní klienti:\n  
Couldn't find program %s in session\n V sezení se nezdařilo nalézt program %s\n  
The GNOME session manager cannot start properly. Please report this as a GNOME bug. Please include this ICE failure message in the bug report: '%s'. Meanwhile you could try logging in using the failsafe session. Správce sezení GNOME nemohl být korektně spuštěn. Nahlaste prosím tuto skutečnost jako chybu GNOME. K hlášení o chybě prosím přiložte zprávu o selhání ICE: \"%s\". Mezitím by bylo vhodné pokusit se přihlásit s použitím záchranného sezení.  
The GNOME session manager was unable to lock the file '%s'. Please report this as a GNOME bug. Sometimes this error may occur if the file's directory is unwritable, you could try logging in via the failsafe session and ensuring that it is. Správci sezení GNOME se nezdařilo uzamknout soubor \"%s\". Nahlaste prosím tuto skutečnost jako chybu GNOME. Takováto chyba se někdy může vyskytnout, pokud není možné zapisovat do adresáře souboru. Bylo by vhodné přihlásit se s použitím záchranného sezení a ověřit, že adresář zapisovatelný je.  
The GNOME session manager was unable to read the file: '%s'. If this file exists it must be readable by you for GNOME to work properly. Try logging in with the failsafe session and removing this file. Správci sezení GNOME se nezdařilo přečíst soubor: \"%s\". Pokud soubor existuje, musí vám být přístupný ke čtení, aby GNOME pracovalo správně. Pokuste se prosím přihlásit za použití záchranného sezení a odstranit tento soubor.  
Could not write to file '%s'. This file must be writable in order for GNOME to function properly. Try logging in with the failsafe session and removing this file. Also make sure that the file's directory is writable. Nezdařil se zápis do souboru \"%s\". Aby GNOME pracovalo správně, soubor musí být přístupný ke čtení. Pokuste se prosím přihlásit za použití záchranného sezení a odstranit tento soubor. Taktéž se prosím přesvědčte, že adresář souboru je přístupný ke čtení.  
Are you sure you want to log out? Skutečně se chcete odhlásit?  
Remember running applications Zapamatovat si běžící aplikace  
Action Akce  
_Log out _Odhlásit se  
Sh_ut down _Vypnout počítač  
_Restart the computer _Restartovat počítač  
Specify a session name to load Zadá název sezení k načtení  
NAME NÁZEV  
Only read saved sessions from the default.session file Pouze přečte uložená sezení ze souboru default.session  
Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever) Doba čekání na registraci klientů v ms (0 = navždy)  
DELAY PRODLEVA  
Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever) Doba čekání na odpověď klientů v ms (0 = navždy)  
Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever) Doba čekání na ukončení klientů v ms (0 = navždy)  
This session is running as a privileged user Sezení je spuštěno s oprávněními superuživatele  
Running a session as a privileged user should be avoided for security reasons. If possible, you should log in as a normal user. Pracovat se sezením s oprávněními superuživatele nelze z bezpečnostních důvodů doporučit. Pokud je to možné, zkuste se prosím přihlásit jako běžný uživatel.  
_Continue P_okračovat  
The session might encounter issues if the computer clock is not properly configured. Please consider adjusting it.\n\nCurrent date is %s. Se sezením mohou být problémy v případě, že hodiny počítače nejsou správně nastaveny. Zvažte prosím jejich seřízení.\n\nAktuální datum je %s.  
Failed to launch time configuration tool: %s Nezdařilo se spustit nástroj na nastavení času: %s  
The computer clock appears to be wrong Zdá se, že hodiny počítače nejsou správně seřízeny.  
_Ignore _Ignorovat  
_Adjust the Clock Seřídit _hodiny  
Could not look up internet address for %s.\nThis will prevent GNOME from operating correctly.\nIt may be possible to correct the problem by adding\n%s to the file /etc/hosts. Nelze najít internetovou adresu k %s.\nProstředí GNOME nebude moci korektně pokračovat.\nPokud se tomu chcete vyhnout, přidejte prosím %s\ndo souboru /etc/hosts.  
Log in Anyway Přesto se přihlásit  
Try Again Zkusit znovu  
- Manage the GNOME session - spravuje sezení GNOME  
Wait abandoned due to conflict. Vzhledem ke konfliktu bylo přerušeno čekání.  
No response to the %s command. Na příkaz %s není žádná odpověď.  
The program may be slow, stopped or broken. Program mohl drasticky zpomalit, zastavit se nebo obsahuje chybu.  
You may wait for it to respond or remove it. Je možné chvíli počkat nebo ho odstranit.  
Restart abandoned due to failures. Restart aplikace byl vzhledem k chybám zrušen.  
A session shutdown is in progress. Probíhá ukončení sezení.  
Set the current session name Nastaví název aktuálního sezení  
Kill session Ukončí sezení  
Use dialog boxes for errors U chyb použije dialogová okna  
Do not require confirmation Nebude vyžadovat potvrzení  
Could not connect to the session manager Nelze se spojit se správcem sezení  
- Save the current session - Ukládá aktuální sezení  
Save changes to the current session before closing? Uložit před zavřením změny aktuálního sezení?  
If you don't save, changes will be discarded. Pokud změny nebudou uloženy, budou ztraceny.  
_Close without Saving Zavřít _bez uložení  
Additional startup _programs: _Další programy při přihlášení:  
Enabled Povoleno  
Startup Programs Programy při přihlášení  
Current Session Aktuální sezení  
_Automatically remember running applications when logging out Při odhlašování si _automaticky pamatovat běžící aplikace  
_Remember Currently Running Applications Za_pamatovat si aktuálně běžící aplikace  
Session Options Vlastnosti sezení  
Your session has been saved. Vaše sezení bylo uloženo.  
could not connect to the session manager\n nezdařilo se spojení se správcem sezení\n  
session manager does not support GNOME extensions\n správce sezení nepodporuje rozšíření GNOME\n  
Remove the currently selected client from the session. Odstranit aktuálně vybraného klienta ze sezení.  
Apply changes to the current session Použít změny na aktuální sezení  
The list of programs in the session. Seznam programů při tomto sezení.  
Currently running _programs: _Aktuálně běžící programy:  
Sawfish Window Manager Správce oken Sawfish  
Metacity Window Manager Správce oken Metacity  
Window Manager Správce oken  
The Panel Panel  
Nautilus Nautilus  
Desktop Settings Nastavení prostředí  
No description Bez popisu  
Select Command Vybrat příkaz  
_Name: _Název:  
Co_mmand: _Příkaz:  
_Browse... P_rocházet...  
Comm_ent: _Komentář:  
The name of the startup program cannot be empty Název programu při přihlášení nesmí být prázdný  
The startup command cannot be empty Příkaz při přihlášení nesmí být prázdný  
The startup command is not valid Příkaz při přihlášení není platný  
Add Startup Program Přidat program při přihlášení  
Edit Startup Program Upravit program při přihlášení