gnome-volume-manager : /

Informace o projektu
Jméno a verze projektu:gnome-volume-manager
Jazyk:
Země:
Tým:Czech
Emailová adresa týmu:gnome-cs-list@gnome.org
Znaková sada:UTF-8
204 řetězců (0 nepřesných, 0 špatných, 0 nepřeloženo)
Originální řetězec Překlad Poznámky
\"Always take this action\" checkbox for Autorun Přepínač \"Vždy provádět tuto činnost\" automatického spouštění  
\"Always take this action\" checkbox for iPod Photos Přepínač \"Vždy provádět tuto činnost\" zařízení iPod Photo  
\"Always take this action\" checkbox for mixed Audio and Data CDs Přepínač \"Vždy provádět tuto činnost\" smíšených CD zvuku a dat  
\"Always take this action\" checkbox for photo import from a camera Přepínač \"Vždy provádět tuto činnost\" importu fotografií z fotoaparátu  
\"Always take this action\" checkbox for photo import from a device Přepínač \"Vždy provádět tuto činnost\" importu fotografií ze zařízení  
':' delimited list of paths to check for autoopen files. Seznam cest, kde hledat soubory automatického otevírání, oddělený \":\".  
':' delimited list of paths to check for autorun binaries and scripts. Seznam cest, kde hledat programy a skripty automatického spouštění, oddělený \":\".  
Action to take when a camera is plugged in. Činnost, kterou provést, když je připojen fotoaparát.  
Action to take when a device containing photos is encountered. Činnost, kterou provést, když je nalezeno zařízení obsahující fotografie.  
Action to take when a device contains an autorun program/script. Činnost, kterou provést, když zařízení obsahuje program/skript automatického spouštění.  
Action to take when a mixed Audio and Data CD is encountered. Činnost, kterou provést, když je nalezeno smíšené CD zvuku a dat.  
Action to take when an iPod Photo is encountered. Činnost, kterou provést, když je nalezen iPod Photo.  
Audio CD burn command Příkaz vypalování zvukových CD  
Automount removable drives Automaticky připojovat výměnné mechaniky  
Automount removable media Automaticky připojovat výměnná média  
Autoopen path Cesta automatického otevírání  
Autorun nautilus Automaticky spouštět Nautilus  
Autorun path Cesta automatického spouštění  
CD play command Příkaz přehrávání CD  
Command to run when a Palm is connected. Příkaz, který spustit, když je připojeno zařízení Palm.  
Command to run when a PocketPC is connected. Příkaz, který spustit, když je připojeno PocketPC.  
Command to run when a digital camera is connected or media from a digital camera is inserted. Příkaz, který spustit, když je připojen digitální fotoaparát, nebo je vloženo médium z digitálního fotoaparátu.  
Command to run when a keyboard is connected. Příkaz, který spustit, když je připojena klávesnice.  
Command to run when a mouse is connected. Příkaz, který spustit, když je připojena myš.  
Command to run when a printer is connected. Příkaz, který spustit, když je připojena tiskárna.  
Command to run when a scanner is connected. Příkaz, který spustit, když je připojen skener.  
Command to run when a tablet is connected. Příkaz, který spustit, když je připojen tablet.  
Command to run when a video DVD is inserted. Příkaz, který spustit, když je vloženo DVD-Video.  
Command to run when a video VCD is inserted. Příkaz, který spustit, když je vloženo Video CD.  
Command to run when a video camera is connected. Příkaz, který spustit, když je připojena videokamera.  
Command to run when a web camera is connected. Příkaz, který spustit, když je připojena webová kamera.  
Command to run when an audio CD is inserted. Příkaz, který spustit, když je vloženo zvukové CD.  
Command to run when an iPod is connected. Příkaz, který spustit, když je připojen iPod.  
Command to run when the user wishes to burn a Data CD. Příkaz, který spustit, když chce uživatel vypálit datové CD.  
Command to run when the user wishes to burn an Audio CD. Příkaz, který spustit, když chce uživatel vypálit zvukové CD.  
Command to use when launching the file manager. Příkaz, který použít při spouštění správce souborů.  
DVD play command Příkaz přehrávání DVD  
Data CD burn command Příkaz vypalování datových CD  
File Manager command Příkaz správce souborů  
Low Disk Space notification threshold Práh upozornění na nedostatek místa na disku  
Open nautilus on removeable media insert. Otevřít Nautilus po vložení výměnného média.  
Perform autoopen Provádět automatické otevírání  
Perform autorun Provádět automatické spouštění  
Photo management command Příkaz správy fotografií  
Play inserted audio CD's Přehrávat vložená zvuková CD  
Play inserted video DVDs Přehrávat vložené disky DVD-Video  
Play inserted video VCDs Přehrávat vložená Video CD  
Run Palm-sync program Spustit program pro synchronizaci se zařízením Palm  
Run PocketPC-sync program Spustit program pro synchronizaci s PocketPC  
Run a program to burn CDs/DVDs Spustit program pro vypalování CD/DVD  
Run iPod program Spustit program iPod  
Run keyboard program Spustit program klávesnice  
Run mouse program Spustit program myši  
Run photo management command Spustit příkaz správy fotografií  
Run printer program Spustit program tiskárny  
Run scanner program Spustit program skeneru  
Run tablet program Spustit program tabletu  
Run video editing program Spustit program pro úpravu videa  
Run webcam stream display program Spustit program webové kamery  
The threshold value for whether or not to toggle the notification on, based on the amount of additional space used since the last check. Prahová hodnota, podle které zapínat nebo nezapínat upozornění na základě dalšího místa použitého od poslední kontroly.  
Threshold for notification of increased disk usage Práh upozornění na zvýšené využití disku  
Threshold percentage for notifying the user of low disk space. Procentuální práh upozornění uživatele na nedostatek místa na disku.  
VCD play command Příkaz přehrávání Video CD  
Whether autoopen files should be opened on newly mounted media. Jestli mají být automaticky otevírané soubory otevírány na nově připojených médiích.  
Whether autorun programs (binaries and scripts located in 'autorun_path') are run on newly mounted media. Jestli mají být programy automatického spouštění (programy a skripty v \"autorun_path\") spouštěny na nově připojených médiích.  
Whether gnome-volume-manager should automatically mount removable storage drives when they are inserted. Jestli má gnome-volume-manager automaticky připojovat výměnné mechaniky po jejich vložení.  
Whether gnome-volume-manager should automatically mount removable storage media when they are inserted. Jestli má gnome-volume-manager automaticky připojovat výměnná média po jejich vložení.  
Whether, when a Palm is connected, gnome-volume-manager should run 'autopalmsync_command'. Jestli má gnome-volume-manager spustit \"autopalmsync_command\", když je připojeno zařízení Palm.  
Whether, when a PocketPC is connected, gnome-volume-manager should run 'autopocketpc_command'. Jestli má gnome-volume-manager spustit \"autopocketpc_command\", když je připojeno PocketPC.  
Whether, when a blank CD or DVD is inserted, gnome-volume-manager should run one of the autoburn commands. Jestli má gnome-volume-manager spustit jeden z příkazů automatického vypalování, když je vloženo prázdné CD nebo DVD.  
Whether, when a digital camera is connected or media from a digital camera is inserted, gnome-volume-manager should run 'autophoto_command'. Jestli má gnome-volume-manager spustit \"autophoto_command\", když je připojen digitální fotoaparát, nebo je vloženo médium z digitálního fotoaparátu.  
Whether, when a digital video camera is connected, gnome-volume-manager should run 'autovideocam_command'. Jestli má gnome-volume-manager spustit \"autovideocam_command\", když je připojena videokamera.  
Whether, when a keyboard is connected, gnome-volume-manager should run 'autokeyboard_command'. Jestli má gnome-volume-manager spustit \"autokeyboard_command\", když je připojena klávesnice.  
Whether, when a mouse is connected, gnome-volume-manager should run 'automouse_command'. Jestli má gnome-volume-manager spustit \"automouse_command\", když je připojena myš.  
Whether, when a printer is connected, gnome-volume-manager should run 'autoprinter_command'. Jestli má gnome-volume-manager spustit \"autoprinter_command\", když je připojena tiskárna.  
Whether, when a scanner is connected, gnome-volume-manager should run 'autoscanner_command'. Jestli má gnome-volume-manager spustit \"autoscanner_command\", když je připojen skener.  
Whether, when a tablet is connected, gnome-volume-manager should run 'autotablet_command'. Jestli má gnome-volume-manager spustit \"autotablet_command\", když je připojen tablet.  
Whether, when a video DVD is inserted, gnome-volume-manager should run 'autoplay_dvd_command'. Jestli má gnome-volume-manager spustit \"autoplay_dvd_command\", když je vloženo DVD-Video.  
Whether, when a video VCD is inserted, gnome-volume-manager should run 'autoplay_vcd_command'. Jestli má gnome-volume-manager spustit \"autoplay_vcd_command\", když je vloženo Video CD.  
Whether, when a web camera is connected, gnome-volume-manager should run 'autowebcam_command'. Jestli má gnome-volume-manager spustit \"autowebcam_command\", když je připojena webová kamera.  
Whether, when an audio CD is inserted, gnome-volume-manager should run 'autoplay_cda_command'. Jestli má gnome-volume-manager spustit \"autoplay_cda_command\", když je vloženo zvukové CD.  
Whether, when an iPod is connected, gnome-volume-manager should run 'autoipod_command'. Jestli má gnome-volume-manager spustit \"autoipod_command\", když je připojen iPod.  
iPod sync command Příkaz synchronizace zařízení iPod  
keyboard command příkaz klávesnice  
mouse command příkaz myši  
palm sync command příkaz synchronizace zařízení Palm  
printer command příkaz tiskárny  
scanner command příkaz skeneru  
tablet command příkaz tabletu  
video camera command příkaz videokamery  
web camera command příkaz webové kamery  
Volume Manager Správce svazků  
Volume manager for removable drives and media Správce svazků výměnných mechanik a médií  
Configure management of removable drives and media Nastavení správy výměnných mechanik a médií  
Removable Drives and Media Výměnné mechaniky a média  
 
Audio CD Discs Zvukové disky CD  
Blank CD and DVD Discs Prázdné disky CD a DVD  
Digital Camera Digitální fotoaparáty  
Digital Video Camera Digitální videokamery  
Keyboards Klávesnice  
Mice Myši  
Palm™ Palm  
PocketPC PocketPC  
Portable Music Players Přenosné hudební přehrávače  
Printers Tiskárny  
Removable Storage Výměnná úložiště  
Scanners Skenery  
Tablets Tablety  
Video DVD Discs Disky DVD-Video  
Web Camera Webové kamery  
Auto-_open files on new drives and media Automaticky otevírat sou_bory na nových jednotkách a médiích  
Automatically run a program when a USB _keyboard is connected Příkaz, který spus_tit, když je připojena klávesnice USB  
Automatically run a program when a USB _mouse is connected Příkaz, který spustit, když je připojena _myš USB  
Automatically run a program when a _printer is connected Příkaz, který spustit, když je připojena _tiskárna  
Automatically run a program when a _scanner is connected Příkaz, který spust_it, když je připojen skener  
Automatically run a program when a _tablet is connected Příkaz, který spustit, když je připojen ta_blet  
Browse _removable media when inserted Procházet vý_měnná média po vložení  
C_ommand: _Příkaz:  
Cameras Fotoaparáty  
Co_mmand: Pří_kaz:  
Comma_nd: Přík_az:  
Comman_d: P_říkaz:  
Command for A_udio CDs: Příkaz zv_ukových CD:  
Command for _Data CDs: Příkaz _datových CD:  
Drives and Media Preferences Nastavení mechanik a médií  
E_dit video when connected _Upravovat video při připojení  
Input Devices Vstupní zařízení  
Mount removable media when _inserted Připojovat výměnná média po _vložení  
Multimedia Multimédia  
PDAs PDA  
Play _audio CD discs when inserted Př_ehrávat zvukové disky CD po vložení  
Play _music files when connected Přehrávat _hudební soubory při připojení  
Play _video DVD discs when inserted Přehrá_vat disky DVD-Video po vložení  
Printers & Scanners Tiskárny a skenery  
Removable Drives and Media Preferences Nastavení výměnných mechanik a médií  
Select program to burn audio CDs Zvolit program pro vypalování zvukových CD  
Select program to burn data CDs Zvolit program pro vypalování datových CD  
Select program to edit videos Zvolit program pro úpravu videa  
Select program to import photos Zvolit program pro import fotografií  
Select program to play DVDs Zvolit program pro přehrávání DVD  
Select program to play audio CDs Zvolit program pro přehrávání zvukových CD  
Select program to play music files Zvolit program pro přehrávání hudebních souborů  
Select program to run when a keyboard is plugged in Zvolit program, který má být spouštěn po připojení klávesnice  
Select program to run when a mouse is plugged in Zvolit program, který má být spouštěn po připojení myši  
Select program to run when a printer is plugged in Zvolit program, který má být spouštěn po připojení tiskárny  
Select program to run when a scanner is plugged in Zvolit program, který má být spouštěn po připojení skeneru  
Select program to run when a tablet is plugged in Zvolit program, který má být spouštěn po připojení tabletu  
Select program to sync Palm devices Zvolit program pro synchronizaci zařízení Palm  
Storage Úložiště  
Sync Poc_ketPC devices when connected Synchronizovat zařízení PocketP_C při připojení  
Sync _Palm™ devices when connected Sync_hronizovat zařízení Palm při připojení  
_Auto-run programs on new drives and media _Automaticky spouštět programy na nových mechanikách a médiích  
_Burn a CD or DVD when a blank disc is inserted V_ypalovat CD nebo DVD, když je vložen prázdný disk  
_Edit video when connected _Upravovat video při připojení  
_Import digital photographs when connected _Importovat digitální fotografie při připojení  
_Mount removable drives when hot-plugged _Připojovat výměnné mechaniky připojené za chodu  
Ig_nore _Ignorovat  
_Allow Auto-Run _Povolit automatické spuštění  
_Open _Otevřít  
Import _Photos _Importovat fotografie  
_Open Folder _Otevřít složku  
Manage _Music Spravovat _hudbu  
_Browse Files Procházet _soubory  
_Play CD _Přehrát CD  
Make _Audio CD Vytvořit _zvukové CD  
Make _Data CD Vytvořit _datové CD  
Make _DVD Vytvořit _DVD  
Auto-Run Confirmation Potvrzení automatického spuštění  
Auto-run capability detected. Rozpoznána schopnost automatického spuštění.  
Would you like to allow '${0}' to run? Přejete si povolit spuštění \"${0}\"?  
Auto-Open Confirmation Potvrzení automatického otevření  
Auto-Open capability detected. Rozpoznána schopnost automatického otevření.  
Would you like to open '${0}'? Přejete si otevřít \"${0}\"?  
Camera Import Import z fotoaparátu  
A camera has been detected. Byl rozpoznán fotoaparát  
There are photos on the camera. Would you like to add these pictures to your album? Ve fotoaparátu se nacházejí fotografie. Přejete si tyto fotografie přidat do svého alba?  
_Always perform this action _Vždy provádět tuto činnost  
Photo Import Import fotografií  
A photo card has been detected. Byla rozpoznána karta s fotografiemi.  
There are photos on the card. Would you like to add these pictures to your album? Na kartě se nacházejí fotografie. Přejete si tyto fotografie přidat do svého alba?  
Photos and Music Fotografie a hudba  
Photos were found on your music device. Na vašem hudebním zařízení byly nalezeny fotografie.  
Would you like to import the photos or manage its music? Přejete si importovat fotografie nebo spravovat hudbu?  
Mixed Audio and Data CD Smíšené zvukové a datové CD  
The CD in the drive contains both music and files. CD v mechanice obsahuje jak hudbu, tak soubory.  
Would you like to listen to music or browse the files? Přejete si poslouchat hudbu, nebo procházet soubory?  
Blank CD Inserted Vloženo prázdné CD  
You have inserted a blank disc. Vložili jste prázdný disk.  
What would you like to do? Co si přejete udělat?  
Blank DVD Inserted Vloženo prázdné DVD  
%d%% of the disk space on the root partition is in use Používá se %d%% místa v kořenové oblasti  
%d%% of the disk space on `%s' is in use Používá se %d%% místa na disku na \"%s\"  
Low Disk Space Nedostatek místa na disku  
Print version and exit Vypíše verzi a skončí  
Run as a daemon Spustí jako démona  
Don't run as a daemon Nespustí jako démona  
Run in secret mode Spustí v tajném režimu  
Unrecognized --daemon argument: %s\n Nerozpoznaný argument --daemon: %s\n  
Could not load the main interface Nelze načíst hlavní rozhraní  
Please make sure that the volume manager is properly installed Přesvědčte se prosím, že je správce svazků správně nainstalován  
Error starting gnome-volume-manager daemon:\n%s Chyba při spouštění démona gnome-volume-manager:\n%s  
Volume management not supported Správa svazků nepodporována  
The \"hald\" service is required but not currently running. Enable the service and rerun this application, or contact your system administrator. Služba \"hald\" je vyžadována, ale momentálně neběží. Povolte prosím danou službu a spusťte tuto aplikaci znovu, nebo kontaktujte svého správce systému.