gtk+ : /

Informace o projektu
Jméno a verze projektu:gtk+
Jazyk:
Země:
Tým:Czech
Emailová adresa týmu:gnome-cs-list@gnome.org
Znaková sada:UTF-8
925 řetězců (0 nepřesných, 0 špatných, 0 nepřeloženo)
Originální řetězec Překlad Poznámky
directfb arg argument directfb  
sdl|system systém  
Program class as used by the window manager Třída programu používaná správcem oken  
CLASS TŘÍDA  
Program name as used by the window manager Název programu používaný správcem oken  
NAME NÁZEV  
X display to use Displej X, který použije  
DISPLAY DISPLEJ  
X screen to use Obrazovka X, kterou použije  
SCREEN OBRAZOVKA  
Gdk debugging flags to set Ladicí příznaky Gdk, které nastaví  
FLAGS PŘÍZNAKY  
Gdk debugging flags to unset Ladicí příznaky Gdk, jejichž nastavení zruší  
keyboard label|BackSpace Backspace  
keyboard label|Tab Tab  
keyboard label|Return Enter  
keyboard label|Pause Pause  
keyboard label|Scroll_Lock Scroll_Lock  
keyboard label|Sys_Req Sys_Rq  
keyboard label|Escape Escape  
keyboard label|Multi_key Multi_key  
keyboard label|Home Home  
keyboard label|Left Doleva  
keyboard label|Up Nahoru  
keyboard label|Right Doprava  
keyboard label|Down Dolů  
keyboard label|Page_Up Page_Up  
keyboard label|Page_Down Page_Down  
keyboard label|End End  
keyboard label|Begin Begin  
keyboard label|Print Print  
keyboard label|Insert Insert  
keyboard label|Num_Lock Num_Lock  
keyboard label|KP_Space KP_Mezerník  
keyboard label|KP_Tab KP_Tab  
keyboard label|KP_Enter KP_Enter  
keyboard label|KP_Home KP_Home  
keyboard label|KP_Left KP_Doleva  
keyboard label|KP_Up KP_Nahoru  
keyboard label|KP_Right KP_Doprava  
keyboard label|KP_Down KP_Dolů  
keyboard label|KP_Page_Up KP_Page_Up  
keyboard label|KP_Prior KP_Prior  
keyboard label|KP_Page_Down KP_Page_Down  
keyboard label|KP_Next KP_Next  
keyboard label|KP_End KP_End  
keyboard label|KP_Begin KP_Begin  
keyboard label|KP_Insert KP_Insert  
keyboard label|KP_Delete KP_Delete  
keyboard label|Delete Delete  
Failed to open file '%s': %s Nelze otevřít soubor \"%s\": %s  
Image file '%s' contains no data Soubor obrázku \"%s\" neobsahuje data  
Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file Nelze načíst obrázek \"%s\": důvod není znám, pravděpodobně poškozený soubor obrázku  
Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt animation file Nelze načíst animaci \"%s\": důvod není znám, pravděpodobně poškozený soubor animace  
Unable to load image-loading module: %s: %s Nelze načíst modul pro čtení obrázků: %s: %s  
Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's from a different GTK version? Modul pro čtení obrázků %s neexportuje správné rozhraní; možná je z jiné verze GTK?  
Image type '%s' is not supported Typ obrázku \"%s\" není podporován  
Couldn't recognize the image file format for file '%s' Nelze rozpoznat formát obrázku u souboru \"%s\"  
Unrecognized image file format Nerozpoznaný formát obrázku  
Failed to load image '%s': %s Nelze načíst obrázek \"%s\": %s  
Error writing to image file: %s Chyba při zápisu do souboru obrázku: %s  
This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s Toto sestavení gdk-pixbuf nepodporuje ukládání obrázku ve formátu: %s  
Insufficient memory to save image to callback Nedostatek paměti k uložení obrázku pro zpětné volání  
Failed to open temporary file Nelze otevřít dočasný soubor  
Failed to read from temporary file Z dočasného souboru nelze číst  
Failed to open '%s' for writing: %s Nelze otevřít \"%s\" k zápisu: %s  
Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %s Nelze zavřít \"%s\" během zápisu obrázku, možná nejsou uložena všechna data: %s  
Insufficient memory to save image into a buffer Nedostatek paměti k uložení obrázku do vyrovnávací paměti  
Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, but didn't give a reason for the failure Interní chyba: Modulu pro načítání obrázku \"%s\" se nezdařilo dokončit operaci, ale k tomuto selhání neudal důvod  
Incremental loading of image type '%s' is not supported Postupné načítání obrázku typu \"%s\" není podporováno  
Image header corrupt Záhlaví obrázku je poškozeno  
Image format unknown Neznámý formát obrázku  
Image pixel data corrupt Data pixelů obrázku jsou poškozena  
failed to allocate image buffer of %u byte nelze alokovat paměť pro obrázek o velikosti %u bajt  
Unexpected icon chunk in animation Neočekávaný blok ikony v animaci  
Unsupported animation type Nepodporovaný typ animace  
Invalid header in animation Neplatné záhlaví v animaci  
Not enough memory to load animation Nedostatek paměti k načtení animace  
Malformed chunk in animation Chybně vytvořený blok v animaci  
The ANI image format Formát obrázku ANI  
BMP image has bogus header data Obrázek formátu BMP má neplatná data v záhlaví  
Not enough memory to load bitmap image Nedostatek paměti k načtení bitmapového obrázku  
BMP image has unsupported header size Obrázek BMP má nepodporovanou velikost záhlaví  
Topdown BMP images cannot be compressed Obrázky BMP shora dolů nelze komprimovat  
Couldn't allocate memory for saving BMP file Nelze alokovat paměť k uložení souboru BMP  
Couldn't write to BMP file Nelze zapisovat do souboru BMP  
The BMP image format Formát obrázku BMP  
Failure reading GIF: %s Chyba při čtení formátu GIF: %s  
GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?) V souboru GIF chybí některá data (možná byl nějakým způsobem zkrácen?)  
Internal error in the GIF loader (%s) Interní chyba v zavaděči GIF (%s)  
Stack overflow Přetečení zásobníku  
GIF image loader cannot understand this image. Zavaděč obrázků GIF nerozumí tomuto obrázku.  
Bad code encountered Nalezen chybný kód  
Circular table entry in GIF file Cyklická položka tabulky v souboru GIF  
Not enough memory to load GIF file Nedostatek paměti k načtení obrázku GIF  
Not enough memory to composite a frame in GIF file Nedostatek paměti ke složení políčka v souboru GIF  
GIF image is corrupt (incorrect LZW compression) Obrázek GIF je poškozen (chybná komprese LZW)  
File does not appear to be a GIF file Soubor nevypadá jako soubor GIF  
Version %s of the GIF file format is not supported Verze %s formátu souborů GIF není podporována  
GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local colormap. Obrázek GIF neobsahuje globální mapu barev a políčko v něm neobsahuje lokální mapu.  
GIF image was truncated or incomplete. Obrázek GIF byl zkrácen nebo není úplný.  
The GIF image format Formát obrázku GIF  
Not enough memory to load icon Nedostatek paměti k načtení ikony  
Invalid header in icon Neplatné záhlaví ikony  
Icon has zero width Ikona má nulovou šířku  
Icon has zero height Ikona má nulovou výšku  
Compressed icons are not supported Komprimované ikony nejsou podporovány  
Unsupported icon type Nepodporovaný typ ikony  
Not enough memory to load ICO file Nedostatek paměti k načtení souboru ICO  
Image too large to be saved as ICO Obrázek je příliš velký, aby mohl být uložen jako ICO  
Cursor hotspot outside image Aktivní bod kurzoru mimo obrázek  
Unsupported depth for ICO file: %d Nepodporovaná hloubka souboru ICO: %d  
The ICO image format Formát obrázku ICO  
Error reading ICNS image: %s Chyba při čtení obrázku ICNS: %s  
Could not decode ICNS file Nelze dekódovat soubor ICNS  
The ICNS image format Formát obrázku ICNS  
Couldn't allocate memory for stream Nelze alokovat paměť proudu  
Couldn't decode image Nelze dekódovat obrázek  
Transformed JPEG2000 has zero width or height Transformovaný obrázek JPEG2000 má nulovou výšku nebo šířku  
Image type currently not supported Typ obrázku v současnosti není podporován  
Couldn't allocate memory for color profile Nelze alokovat paměť profilu barev  
Insufficient memory to open JPEG 2000 file Nedostatek paměti k otevření souboru JPEG 2000  
Couldn't allocate memory to buffer image data Nelze alokovat paměť k načtení obrazových dat do vyrovnávací paměti  
The JPEG 2000 image format Formát obrázku JPEG 2000  
Error interpreting JPEG image file (%s) Chyba při interpretaci souboru obrázku JPEG (%s)  
Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free memory Nedostatek paměti k načtení obrázku, zkuste prosím uvolnit paměť ukončením několika aplikací  
Unsupported JPEG color space (%s) Nepodporovaný prostor barev JPEG (%s)  
Couldn't allocate memory for loading JPEG file Nelze alokovat paměť k načtení souboru JPEG  
Transformed JPEG has zero width or height. Transformovaný obrázek JPEG má nulovou výšku nebo šířku.  
JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be parsed. Kvalita JPEG musí být hodnota mezi 0 a 100; hodnotu \"%s\" nebylo možné zpracovat.  
JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed. Kvalita JPEG musí být hodnota mezi 0 a 100; hodnota \"%d\" není povolena.  
The JPEG image format Formát obrázku JPEG  
Couldn't allocate memory for header Nemohu alokovat paměť pro záhlaví  
Couldn't allocate memory for context buffer Nelze alokovat paměť pro vyrovnávací paměť kontextu  
Image has invalid width and/or height Obrázek má nulovou šířku a/nebo výšku  
Image has unsupported bpp Obrázek má nepodporované bpp  
Image has unsupported number of %d-bit planes Obrázek má nepodporovaný počet %dbitových rovin  
Couldn't create new pixbuf Nelze vytvořit nový pixbuf  
Couldn't allocate memory for line data Nelze alokovat paměť pro data řádků  
Couldn't allocate memory for paletted data Nelze alokovat paměť pro data palety  
Didn't get all lines of PCX image Nezískány všechny řádky obrázku PCX  
No palette found at end of PCX data Na konci dat PCX nenalezena paleta  
The PCX image format Formát obrázku PCX  
Bits per channel of PNG image is invalid. Počet bitů na kanál obrázku PNG není platný.  
Transformed PNG has zero width or height. Transformovaný obrázek PNG má nulovou výšku nebo šířku.  
Bits per channel of transformed PNG is not 8. Počet bitů na kanál transformovaného obrázku PNG není 8.  
Transformed PNG not RGB or RGBA. Transformovaný obrázek PNG není RGB nebo RGBA.  
Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4. Transformovaný obrázek PNG má nepodporovaný počet kanálů, musí být 3 nebo 4.  
Fatal error in PNG image file: %s Kritická chyba v souboru obrázku PNG: %s  
Insufficient memory to load PNG file Nedostatek paměti k načtení souboru PNG  
Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some applications to reduce memory usage Nedostatek paměti k uložení obrázku %ld krát %ld; zkuste prosím uvolnit paměť ukončením několika aplikací  
Fatal error reading PNG image file Kritická chyba při čtení souboru obrázku PNG  
Fatal error reading PNG image file: %s Kritická chyba při čtení souboru obrázku PNG: %s  
Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters. Klíče textových bloků PNG musí mít alespoň 1 a nejvýše 79 znaků.  
Keys for PNG text chunks must be ASCII characters. Klíče textových bloků PNG musí být znaky ASCII.  
PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not be parsed. Úroveň komprese PNG musí být hodnota mezi 0 a 9; hodnotu \"%s\" nebylo možné zpracovat.  
PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not allowed. Úroveň komprese PNG musí být hodnota mezi 0 a 9; hodnota \"%d\" není povolena.  
Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding. Hodnotu textového bloku PNG %s nelze převést do kódování ISO-8859-1.  
The PNG image format Formát obrázku PNG  
PNM loader expected to find an integer, but didn't Zavaděč PNM očekával celé číslo, ale nenašel ho  
PNM file has an incorrect initial byte Soubor PNM obsahuje nesprávný počáteční bajt  
PNM file is not in a recognized PNM subformat Soubor PNM není v rozpoznaném podřazeném formátu PNM  
PNM file has an image width of 0 Soubor PNM má šířku obrázku 0  
PNM file has an image height of 0 Soubor PNM má výšku obrázku 0  
Maximum color value in PNM file is 0 Maximální hodnota barvy v souboru PNM je 0  
Maximum color value in PNM file is too large Maximální hodnota barvy v souboru PNM je příliš vysoká  
Raw PNM image type is invalid Typ obrázku raw PNM není platný  
PNM image loader does not support this PNM subformat Zavaděč obrázků PNM nepodporuje tento podřazený formát PNM  
Premature end-of-file encountered Nalezen předčasný konec souboru  
Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data Formáty raw PNM vyžadují přesně jednu mezeru před daty vzorků  
Cannot allocate memory for loading PNM image Nelze alokovat paměť k načtení obrázku PNM  
Insufficient memory to load PNM context struct Nedostatek paměti k načtení struktury kontextu PNM  
Unexpected end of PNM image data Neočekávaný konec dat obrázku PNM  
Insufficient memory to load PNM file Nedostatek paměti k načtení souboru PNM  
The PNM/PBM/PGM/PPM image format family Rodina formátů obrázků PNM/PBM/PGM/PPM  
RAS image has bogus header data Obrázek RAS má neplatná data v záhlaví  
RAS image has unknown type Obrázek RAS má neznámý typ  
unsupported RAS image variation nepodporovaná variace obrázku RAS  
Not enough memory to load RAS image Nedostatek paměti k načtení obrázku RAS  
The Sun raster image format Formát obrázku Sun raster  
Cannot allocate memory for IOBuffer struct Nelze alokovat paměť pro strukturu IOBuffer  
Cannot allocate memory for IOBuffer data Nelze alokovat paměť pro data IOBuffer  
Cannot realloc IOBuffer data Nelze přealokovat data IOBuffer  
Cannot allocate temporary IOBuffer data Nelze alokovat dočasná data pro IOBuffer  
Cannot allocate new pixbuf Nelze alokovat nový pixbuf  
Cannot allocate colormap structure Nelze alokovat strukturu pro mapu barev  
Cannot allocate colormap entries Nelze alokovat položky mapy barev  
Unexpected bitdepth for colormap entries Neočekávaná bitová hloubka položek map barev  
Cannot allocate TGA header memory Nelze alokovat paměť pro záhlaví TGA  
TGA image has invalid dimensions Obrázek TGA má neplatné rozměry  
TGA image type not supported Typ obrázku TGA není podporován  
Cannot allocate memory for TGA context struct Nelze alokovat paměť pro strukturu kontextu TGA  
Excess data in file V souboru jsou přebytečná data  
The Targa image format Formát obrázku Targa  
Could not get image width (bad TIFF file) Nelze získat šířku obrázku (chybný soubor TIFF)  
Could not get image height (bad TIFF file) Nelze získat výšku obrázku (chybný soubor TIFF)  
Width or height of TIFF image is zero Výška nebo šířka obrázku TIFF je 0  
Dimensions of TIFF image too large Rozměry obrázku TIFF jsou příliš velké  
Insufficient memory to open TIFF file Nedostatek paměti k otevření souboru TIFF  
Failed to load RGB data from TIFF file Nelze načíst data RGB ze souboru TIFF  
Failed to open TIFF image Nelze otevřít obrázek TIFF  
TIFFClose operation failed Operace TIFFClose selhala  
Failed to load TIFF image Nelze načíst obrázek TIFF  
Failed to save TIFF image Ukládání obrázku TIFF selhalo.  
Failed to write TIFF data Zápis dat TIFF selhal.  
Couldn't write to TIFF file Nelze zapisovat do souboru TIFF  
The TIFF image format Formát obrázku TIFF  
Image has zero width Obrázek má nulovou šířku  
Image has zero height Obrázek má nulovou výšku  
Not enough memory to load image Nedostatek paměti k načtení obrázku  
Couldn't save the rest Nelze uložit zbývající část  
The WBMP image format Formát obrázku WBMP  
Invalid XBM file Neplatný soubor XBM  
Insufficient memory to load XBM image file Nedostatek paměti k načtení souboru obrázku XBM  
Failed to write to temporary file when loading XBM image Při načítání obrázku XBM se nezdařil zápis do dočasného souboru  
The XBM image format Formát obrázku XBM  
No XPM header found Nebylo nalezeno záhlaví XPM  
Invalid XPM header Neplatné záhlaví XPM  
XPM file has image width <= 0 Soubor XPM má šířku obrázku <= 0  
XPM file has image height <= 0 Soubor XPM má výšku obrázku <= 0  
XPM has invalid number of chars per pixel XPM obsahuje neplatný počet znaků na pixel  
XPM file has invalid number of colors Soubor XPM má neplatný počet barev  
Cannot allocate memory for loading XPM image Nelze alokovat paměť k načtení obrázku XPM  
Cannot read XPM colormap Nelze načíst mapu barev XPM  
Failed to write to temporary file when loading XPM image Při načítání obrázku XPM se nezdařil zápis do dočasného souboru  
The XPM image format Formát obrázku XPM  
Don't batch GDI requests Nebude dávkovat požadavky GDI  
Don't use the Wintab API for tablet support Nepoužije API Wintab pro podporu tabletů  
Same as --no-wintab Totéž jako --no-wintab  
Do use the Wintab API [default] Použije API Wintab [výchozí]  
Size of the palette in 8 bit mode Velikost palety v osmibitovém režimu  
COLORS BARVY  
Make X calls synchronous Provede volání X synchronně  
License Licence  
The license of the program Licence programu  
C_redits Zá_sluhy  
_License _Licence  
About %s O aplikaci %s  
Credits Zásluhy  
Written by Napsali  
Documented by Zdokumentovali  
Translated by Přeložili  
Artwork by Grafika  
keyboard label|Shift Shift  
keyboard label|Ctrl Ctrl  
keyboard label|Alt Alt  
keyboard label|Super Super  
keyboard label|Hyper Hyper  
keyboard label|Meta Meta  
keyboard label|Space Mezerník  
keyboard label|Backslash Obrácené lomítko  
Invalid type function: `%s' Neplatná funkce typu: \"%s\"  
Invalid root element: '%s' Neplatný kořenový prvek: \"%s\"  
Unhandled tag: '%s' Neobsloužená značka: \"%s\"  
calendar:MY calendar:MY  
calendar:week_start:0 calendar:week_start:1  
year measurement template|2000 2000  
calendar:day:digits|%d %d  
calendar:week:digits|%d %d  
calendar year format|%Y %Y  
Accelerator|Disabled Zakázáno  
New accelerator... Nová klávesová zkratka...  
progress bar label|%d %% %d %%  
Pick a Color Vybrat barvu  
Received invalid color data\n Přijata neplatná data barvy\n  
The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as current by dragging it to the other color swatch alongside. Předchozí vybraná barva, pro porovnání s barvou, kterou právě vybíráte. Tuto barvu můžete přetáhnout do položky palety nebo vybrat jako aktuální přetažením na ukazatel druhé barvy.  
The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save it for use in the future. Barva, kterou jste vybrali. Tuto barvu můžete přetáhnout do položky palety, a tím ji uložit pro budoucí použití.  
_Save color here _Uložit barvu zde  
Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\" Kliknutím na tuto barvu palety ji vyberete jako aktuální. Chcete-li položku palety změnit, přetáhněte na její místo jinou barvu, nebo klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte \"Uložit barvu zde\".  
Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or lightness of that color using the inner triangle. Vyberte požadovanou barvu z vnějšího kruhu. Tmavost nebo světlost barvy vyberte pomocí vnitřního trojúhelníku.  
Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color. Klikněte na kapátko, pak vyberte barvu kliknutím kdekoli na obrazovce.  
_Hue: _Odstín:  
Position on the color wheel. Pozice na barevném kotouči.  
_Saturation: _Sytost:  
\"Deepness\" of the color. \"Hloubka\" barvy.  
_Value: _Hodnota:  
Brightness of the color. Jas barvy.  
_Red: Če_rvená:  
Amount of red light in the color. Množství červeného světla v barvě.  
_Green: _Zelená:  
Amount of green light in the color. Množství zeleného světla v barvě.  
_Blue: _Modrá:  
Amount of blue light in the color. Množství modrého světla v barvě.  
Op_acity: _Krytí:  
Transparency of the color. Průhlednost barvy.  
Color _name: Jmé_no barvy:  
You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name such as 'orange' in this entry. Můžete zadat hexadecimální hodnotu barvy ve stylu HTML, nebo jednoduše název barvy, například \"orange\".  
_Palette: _Paleta:  
Color Wheel Barevný kotouč  
Color Selection Výběr barvy  
Input _Methods Vstupní _metody  
_Insert Unicode Control Character Vloži_t řídící znak Unicode  
Select A File Zvolte soubor  
Desktop Pracovní plocha  
(None) (Žádný)  
Other... Jiné...  
Invalid filename: %s Neplatný název souboru: %s  
Could not retrieve information about the file O souboru nelze získat informace  
Could not add a bookmark Nelze přidat záložku  
Could not remove bookmark Nelze odstranit záložku  
The folder could not be created Složku nelze vytvořit  
The folder could not be created, as a file with the same name already exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first. Složku nelze vytvořit, protože již existuje soubor se stejným názvem. Zkuste pro složku použít jiný název, nebo nejprve přejmenovat soubor.  
Invalid file name Neplatný název souboru  
The folder contents could not be displayed Obsah složky nelze zobrazit  
%1$s on %2$s %1$s na %2$s  
Search Hledat  
Recently Used Naposledy použité  
Select which types of files are shown Výběr zobrazených typů souborů  
Add the folder '%s' to the bookmarks Přidá složku \"%s\" mezi záložky  
Add the current folder to the bookmarks Přidá aktuální složku mezi záložky  
Add the selected folders to the bookmarks Přidá zvolené složky mezi záložky  
Remove the bookmark '%s' Odstraní záložku \"%s\"  
Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name. Nelze přidat záložku \"%s\", protože se jedná o neplatnou cestu.  
Remove Odstranit  
Rename... Přejmenovat...  
Places Místa  
_Places _Místa  
_Add _Přidat  
Add the selected folder to the Bookmarks Přidá zvolenou složku mezi záložky  
_Remove O_dstranit  
Remove the selected bookmark Odstraní zvolenou záložku  
Could not select file Nelze vybrat soubor  
Could not select file '%s' because it is an invalid path name. Nelze vybrat soubor \"%s\", protože se jedná o neplatnou cestu.  
_Add to Bookmarks _Přidat mezi záložky  
Show _Hidden Files Zobrazovat _skryté soubory  
Files Soubory  
Name Název  
Size Velikost  
Modified Změněno  
_Name: _Název:  
_Browse for other folders Procházet _jiné složky  
Type a file name Zadání jména souboru  
Create Fo_lder V_ytvořit složku  
_Location: _Umístění:  
Save in _folder: U_ložit do složky:  
Create in _folder: Vytvořit ve složc_e:  
Cannot change to folder because it is not local Nelze přejít do složky, protože není místní  
Shortcut %s already exists Zkratka %s již existuje  
Shortcut %s does not exist Zkratka %s neexistuje  
A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it? Soubor nazvaný \"%s\" již existuje. Chcete jej nahradit?  
The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents. V \"%s\" již tento soubor existuje. Jeho nahrazení přepíše celý obsah.  
_Replace Na_hradit  
Could not start the search process Nelze spustit proces hledání  
The program was not able to create a connection to the indexer daemon. Please make sure it is running. Program nebyl schopen vytvořit spojení s indexovacím démonem. Ujistěte se prosím, že běží.  
Could not send the search request Nelze odeslat vyhledávací požadavek  
_Search: _Hledat:  
Could not mount %s Nelze připojit %s  
Type name of new folder Zadání názvu nové složky  
%d byte %d bajt  
%.1f KB %.1f KB  
%.1f MB %.1f MB  
%.1f GB %.1f GB  
Unknown Neznámé  
Today at %H:%M Dnes v %H:%M  
Yesterday at %H:%M Včera v %H:%M  
Error creating folder '%s': %s Chyba při vytváření složky \"%s\": %s  
Folders Složky  
Fol_ders _Složky  
_Files _Soubory  
Folder unreadable: %s Složka nečitelná: %s  
The file \"%s\" resides on another machine (called %s) and may not be available to this program.\nAre you sure that you want to select it? Soubor \"%s\" je umístěn na jiném počítači (zvaném %s) a nemusí být dostupný pro tento program.\nOpravdu jej chcete vybrat?  
_New Folder _Nová složka  
De_lete File Smazat s_oubor  
_Rename File _Přejmenovat soubor  
The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames Název složky \"%s\" obsahuje znaky, které nejsou v názvech souborů povoleny.  
New Folder Nová složka  
_Folder name: Název _složky:  
C_reate _Vytvořit  
The filename \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames Název souboru \"%s\" obsahuje znaky, které nejsou v názvech souborů povoleny  
Error deleting file '%s': %s Chyba při mazání souboru \"%s\": %s  
Really delete file \"%s\"? Opravdu smazat soubor \"%s\"?  
Delete File Smazat soubor  
Error renaming file to \"%s\": %s Chyba při přejmenovávání souboru na \"%s\": %s  
Error renaming file \"%s\": %s Chyba při přejmenovávání souboru \"%s\": %s  
Error renaming file \"%s\" to \"%s\": %s Chyba při přejmenovávání souboru \"%s\" na \"%s\": %s  
Rename File Přejmenovat soubor  
Rename file \"%s\" to: Přejmenovat soubor \"%s\" na:  
_Rename Pře_jmenovat  
_Selection: _Výběr:  
The filename \"%s\" couldn't be converted to UTF-8. (try setting the environment variable G_FILENAME_ENCODING): %s Název souboru \"%s\" nemohl být převeden do UTF-8. (zkuste prosím nastavit proměnnou prostředí G_FILENAME_ENCODING): %s  
Invalid UTF-8 Neplatné UTF-8  
Name too long Příliš dlouhý název  
Couldn't convert filename Nelze převést název souboru  
Could not get a stock icon for %s\n Nelze získat standardní ikonu pro %s\n  
Could not obtain root folder Nelze získat kořenovou složku  
(Empty) (Prázdný)  
Error getting information for '%s': %s Chyba při získávání informací o \"%s\": %s  
This file system does not support mounting Tento systém souborů nepodporuje připojování  
File System Systém souborů  
The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"%s\". Please use a different name. Název \"%s\" není platný, protože obsahuje znak \"%s\". Použijte prosím jiný název.  
Bookmark saving failed: %s Ukládání záložek selhalo: %s  
'%s' already exists in the bookmarks list \"%s\" již v seznamu záložek existuje  
'%s' does not exist in the bookmarks list \"%s\" neexistuje v seznamu záložek  
Path is not a folder: '%s' Cesta není složkou: \"%s\"  
Network Drive (%s) Síťový disk (%s)  
%s (%s) %s (%s)  
Pick a Font Vybrat písmo  
Sans 12 Sans 12  
Font Písmo  
abcdefghijk ABCDEFGHIJK přikrášlený žluťoučký kůň PŘIKRÁŠLENÝ ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ  
_Family: _Rodina:  
_Style: _Styl:  
Si_ze: _Velikost:  
_Preview: _Náhled:  
Font Selection Výběr písma  
Gamma Gama  
_Gamma value Hodnota _gama  
Error loading icon: %s Chyba při načítání ikony: %s  
Could not find the icon '%s'. The '%s' theme\nwas not found either, perhaps you need to install it.\nYou can get a copy from:\n\t%s Nelze najít ikonu \"%s\". Motiv \"%s\"\ntaké nebyl nalezen, možná jej bude nutné nainstalovat.\nZískat ho je možné z:\n\t%s  
Icon '%s' not present in theme V motivu není obsažena ikona \"%s\"  
Failed to load icon Nelze načíst ikonu  
Simple Jednoduché  
input method menu|System Systémové  
Input Vstup  
No extended input devices Žádná rozšířená vstupní zařízení  
_Device: _Zařízení:  
Disabled Vypnuto  
Screen Obrazovka  
Window Okno  
_Mode: _Režim:  
Axes Osy  
Keys Klávesy  
_X: _X:  
_Y: _Y:  
_Pressure: _Tlak:  
X _tilt: Sk_lon X:  
Y t_ilt: Skl_on Y:  
_Wheel: _Kolečko:  
none žádný  
(disabled) (vypnuto)  
(unknown) (neznámá)  
Cl_ear Vy_mazat  
URI URI  
The URI bound to this button URI přiřazené k tomuto tlačítku  
Copy URL Kopírovat URL  
Invalid URI Neplatné URI  
Load additional GTK+ modules Načte přídavné moduly GTK+  
MODULES MODULY  
Make all warnings fatal Učiní všechna varování kritickými  
GTK+ debugging flags to set Ladicí příznaky GTK+, které nastaví  
GTK+ debugging flags to unset Ladicí příznaky GTK+, jejichž nastavení zruší  
default:LTR default:LTR  
GTK+ Options Přepínače GTK+  
Show GTK+ Options Zobrazit přepínače GTK+  
Arrow spacing Rozestup šipky  
Scroll arrow spacing Posun rozestupu šipky  
Page %u Strana %u  
Not a valid page setup file Neplatný soubor vzhledu stránky  
default:mm default:mm  
Any Printer\nFor portable documents Libovolná tiskárna\nPro přenositelné dokumenty  
mm mm  
inch palec  
Margins:\n Left: %s %s\n Right: %s %s\n Top: %s %s\n Bottom: %s %s Okraje:\n Levý: %s %s\n Pravý: %s %s\n Horní: %s %s\n Dolní: %s %s  
Manage Custom Sizes... Spravovat vlastní velikosti...  
_Format for: _Formát pro:  
_Paper size: _Velikost papíru:  
_Orientation: _Orientace:  
Page Setup Vzhled stránky  
Margins from Printer... Okraje z tiskárny...  
Custom Size %d Vlastní velikost %d  
Manage Custom Sizes Spravovat vlastní velikosti  
_Width: Šíř_ka:  
_Height: _Výška:  
Paper Size Rozměry papíru  
_Top: _Horní:  
_Bottom: _Dolní:  
_Left: _Levý:  
_Right: P_ravý:  
Paper Margins Okraje papíru  
Up Path Nahoru v cestě  
Down Path Dolů v cestě  
File System Root Kořen systému souborů  
Not available Nedostupné  
_Save in folder: Uložit do složk_y:  
%s job #%d %s: úloha č. %d  
print operation status|Initial state Výchozí stav  
print operation status|Preparing to print Připravuje se k tisku  
print operation status|Generating data Generují se data  
print operation status|Sending data Odesílají se data  
print operation status|Waiting Čeká se  
print operation status|Blocking on issue Blokováno původcem problému  
print operation status|Printing Tiskne se  
print operation status|Finished Hotovo  
print operation status|Finished with error Hotovo, došlo k chybě  
Preparing %d Připravuje se %d  
Preparing Připravuje se  
Printing %d Tiskne se %d  
Error launching preview Chyba spouštění náhledu  
Error printing Chyba při tisku  
Application Aplikace  
Printer offline Tiskárna není připojena  
Out of paper Došel papír  
Paused Přerušeno  
Need user intervention Je potřeba zásah uživatele  
Custom size Vlastní velikost  
Not enough free memory Nedostatek volné paměti  
Invalid argument to PrintDlgEx Neplatný argument pro PrintDlgEx  
Invalid pointer to PrintDlgEx Neplatný ukazatel na PrintDlgEx  
Invalid handle to PrintDlgEx Neplatná obsluha na PrintDlgEx  
Unspecified error Neurčená chyba  
Error from StartDoc Chyba ze StartDoc  
Printer Tiskárna  
Location Umístění  
Status Stav  
Range Rozsah  
_All Pages Vše_chny strany  
C_urrent Page Aktuá_lní strana  
Pag_es: St_rany:  
Specify one or more page ranges,\n e.g. 1-3,7,11 Zadejte prosím jeden nebo více rozsahů stran,\nnapř. 1-3,7,11  
Copies Kopie  
Copie_s: _Kopie:  
C_ollate S_etřídit  
_Reverse O_brátit  
General Obecné  
Layout Rozvržení  
Pages per _side: Strá_nek na stranu papíru:  
T_wo-sided: Obo_ustranné:  
_Only print: Tisknout p_ouze:  
All sheets Všechny listy  
Even sheets Sudé listy  
Odd sheets Liché listy  
Sc_ale: _Měřítko:  
Paper Papír  
Paper _type: Typ _papíru:  
Paper _source: Z_droj papíru:  
Output t_ray: Vý_stupní zásobník:  
Job Details Podrobnosti k úloze  
Pri_ority: Pr_iorita:  
_Billing info: Účtovací in_formace:  
Print Document Vytisknout dokument  
_Now N_yní  
A_t: _V:  
On _hold S posečká_ním  
Add Cover Page Přidat krycí stranu  
Be_fore: Pře_d:  
_After: Z_a:  
Job Úloha  
Advanced Pokročilé  
Image Quality Kvalita obrazu  
Color Barva  
Finishing Dokončování  
Some of the settings in the dialog conflict Některá nastavení v dialogu jsou v konfliktu  
Print Tisk  
Group Skupina  
The radio tool button whose group this button belongs to. Přepínač, do jehož skupiny patří toto tlačítko.  
Unable to find include file: \"%s\" Nelze nalézt vložený soubor: \"%s\"  
Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\" Nelze nalézt soubor obrázku v pixmap_path: \"%s\"  
This function is not implemented for widgets of class '%s' Tato funkce není implementována pro \"widgety\" třídy \"%s\"  
Select which type of documents are shown Výběr zobrazených typů dokumentů  
No item for URI '%s' found Nenalezena žádná položka u URI \"%s\"  
Untitled filter Filtr bez názvu  
Could not remove item Nelze odstranit položku  
Could not clear list Nelze vymazat seznam  
Copy _Location Kopírovat _umístění  
_Remove From List _Odstranit ze seznamu  
_Clear List Vy_mazat seznam  
Show _Private Resources Zo_brazovat soukromé zdroje  
No items found Nebyly nalezeny žádné položky  
No recently used resource found with URI `%s' Nenalezeny žádné naposledy použité zdroje s URI \"%s\"  
Open '%s' Otevřít \"%s\"  
Unknown item Neznámá položka  
recent menu label|_%d. %s _%d. %s  
recent menu label|%d. %s %d. %s  
Unable to find an item with URI '%s' Nelze nalézt položku s URI \"%s\"  
Information Informace  
Warning Varování  
Error Chyba  
Question Otázka  
_About O _aplikaci  
_Apply _Použít  
_Bold _Tučné  
_Cancel _Zrušit  
_CD-Rom _CD-ROM  
_Clear Vy_mazat  
_Close _Zavřít  
C_onnect _Připojit  
_Convert _Převést  
_Copy _Kopírovat  
Cu_t _Vyjmout  
_Delete _Smazat  
_Discard Za_hodit  
_Disconnect _Odpojit  
_Execute _Spustit  
_Edit _Upravit  
_Find _Hledat  
Find and _Replace Hledat a nah_radit  
_Floppy _Disketa  
_Fullscreen _Celá obrazovka  
_Leave Fullscreen _Opustit celou obrazovku  
Navigation|_Bottom _Dolů  
Navigation|_First P_rvní  
Navigation|_Last Po_slední  
Navigation|_Top N_ahoru  
Navigation|_Back _Zpět  
Navigation|_Down _Níž  
Navigation|_Forward _Vpřed  
Navigation|_Up _Výš  
_Harddisk _Pevný disk  
_Help _Nápověda  
_Home _Domů  
Increase Indent Zvětšit odsazení  
Decrease Indent Zmenšit odsazení  
_Index _Index  
_Information _Informace  
_Italic _Kurzíva  
_Jump to _Přejít na  
Justify|_Center Na _střed  
Justify|_Fill _Vyplnit  
Justify|_Left Do_leva  
Justify|_Right Do_prava  
Media|_Forward _Vpřed  
Media|_Next _Následující  
Media|P_ause _Pozastavit  
Media|_Play Pře_hrát  
Media|Pre_vious _Předchozí  
Media|_Record _Zaznamenávat  
Media|R_ewind Pře_točit  
Media|_Stop Za_stavit  
_Network _Síť  
_New _Nový  
_No _Ne  
_OK _Budiž  
_Open _Otevřít  
Landscape Na šířku  
Portrait Na výšku  
Reverse landscape Obráceně na šířku  
Reverse portrait Obráceně na výšku  
_Paste V_ložit  
_Preferences _Nastavení  
_Print _Tisk  
Print Pre_view Ná_hled tisku  
_Properties _Vlastnosti  
_Quit U_končit  
_Redo Zn_ovu  
_Refresh Ob_novit  
_Revert _Vrátit  
_Save _Uložit  
Save _As Uložit _jako  
Select _All V_ybrat vše  
_Color _Barva  
_Font _Písmo  
_Ascending _Vzestupně  
_Descending _Sestupně  
_Spell Check _Kontrola pravopisu  
_Stop Za_stavit  
_Strikethrough _Přeškrtnuté  
_Undelete _Zrušit smazání  
_Underline Po_dtržené  
_Undo _Zpět  
_Yes _Ano  
_Normal Size _Normální velikost  
Best _Fit Při_způsobit velikost  
Zoom _In Z_většit  
Zoom _Out Z_menšit  
Unknown error when trying to deserialize %s Neznámá chyba při pokusu převést %s na paralelní tvar  
No deserialize function found for format %s Pro formát %s nebyla nalezena žádná funkce převodu na paralelní tvar  
Both \"id\" and \"name\" were found on the <%s> element V prvku <%s> bylo nalezeno \"id\" i \"name\"  
The attribute \"%s\" was found twice on the <%s> element V prvku <%s> byl dvakrát nalezen atribut \"%s\"  
<%s> element has invalid id \"%s\" Prvek <%s> má neplatné \"id\" \"%s\"  
<%s> element has neither a \"name\" nor an \"id\" attribute Prvek <%s> nemá atribut \"name\", ani \"id\"  
Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element Atribut \"%s\" provedl dvakrát opakování na stejném prvku <%s>  
Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context V tomto kontextu je atribut \"%s\" v prvku <%s> neplatný  
Tag \"%s\" has not been defined. Značka \"%s\" nebyla definována.  
Anonymous tag found and tags can not be created. Nalezena anonymní značka, značky nemohly být vytvořeny.  
Tag \"%s\" does not exist in buffer and tags can not be created. Značka \"%s\" ve vyrovnávací paměti neexistuje, značky nemohly být vytvořeny.  
Element <%s> is not allowed below <%s> Prvek <%s> není povolen pod <%s>  
\"%s\" is not a valid attribute type \"%s\" není platným typem atributu  
\"%s\" is not a valid attribute name \"%s\" není platným názvem atributu  
\"%s\" could not be converted to a value of type \"%s\" for attribute \"%s\" \"%s\" nemohlo být převedeno na hodnotu typu \"%s\" atributu \"%s\"  
\"%s\" is not a valid value for attribute \"%s\" \"%s\" není platnou hodnotou atributu \"%s\"  
Tag \"%s\" already defined Značka \"%s\" již byla definována  
Tag \"%s\" has invalid priority \"%s\" Značka \"%s\" má nesprávnou prioritu \"%s\"  
Outermost element in text must be not <%s> Nejkrajnější prvek v textu musí být , nikoliv <%s>  
A <%s> element has already been specified Prvek <%s> již zadán byl  
A element can't occur before a element Prvek se nemůže vyskytovat před prvkem  
Serialized data is malformed Serializovaná data jsou chybná  
Serialized data is malformed. First section isn't GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001 Serializovaná data jsou chybná. První částí není GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001  
LRM _Left-to-right mark LRM - značka z_leva doprava  
RLM _Right-to-left mark RLM - značka zp_rava doleva  
LRE Left-to-right _embedding LRE - _zapouzdření zleva doprava  
RLE Right-to-left e_mbedding RLE - z_apouzdření zprava doleva  
LRO Left-to-right _override LRO - _přepisování zleva doprava  
RLO Right-to-left o_verride RLO - př_episování zprava doleva  
PDF _Pop directional formatting PDF - zrušení směrovaného _formátování  
ZWS _Zero width space ZWS - mezera _nulové šířky  
ZWJ Zero width _joiner ZWJ - _spojovač nulové šířky  
ZWNJ Zero width _non-joiner ZWNJ - nespojovač n_ulové šířky  
Unable to locate theme engine in module_path: \"%s\", Nelze nalézt systém motivů v module_path: \"%s\",  
--- No Tip --- --- Bez rady ---  
Unknown attribute '%s' on line %d char %d Neznámý atribut \"%s\" na řádku %d, znak %d  
Unexpected start tag '%s' on line %d char %d Neočekávaná počáteční značka \"%s\" na řádku %d, znak %d  
Unexpected character data on line %d char %d Neočekávaná data znaků na řádku %d, znak %d  
Empty Prázdný  
Volume Hlasitost  
Volume Down Snížit hlasitost  
Volume Up Zvýšit hlasitost  
Muted Ztlumeno  
Full Volume Maximální hlasitost  
volume percentage|%d %% %d %%  
paper size|asme_f asme_f  
paper size|A0x2 A0x2  
paper size|A0 A0  
paper size|A0x3 A0x3  
paper size|A1 A1  
paper size|A10 A10  
paper size|A1x3 A1x3  
paper size|A1x4 A1x4  
paper size|A2 A2  
paper size|A2x3 A2x3  
paper size|A2x4 A2x4  
paper size|A2x5 A2x5  
paper size|A3 A3  
paper size|A3 Extra A3 Extra  
paper size|A3x3 A3x3  
paper size|A3x4 A3x4  
paper size|A3x5 A3x5  
paper size|A3x6 A3x6  
paper size|A3x7 A3x7  
paper size|A4 A4  
paper size|A4 Extra A4 Extra  
paper size|A4 Tab A4 Tab  
paper size|A4x3 A4x3  
paper size|A4x4 A4x4  
paper size|A4x5 A4x5  
paper size|A4x6 A4x6  
paper size|A4x7 A4x7  
paper size|A4x8 A4x8  
paper size|A4x9 A4x9  
paper size|A5 A5  
paper size|A5 Extra A5 Extra  
paper size|A6 A6  
paper size|A7 A7  
paper size|A8 A8  
paper size|A9 A9  
paper size|B0 B0  
paper size|B1 B1  
paper size|B10 B10  
paper size|B2 B2  
paper size|B3 B3  
paper size|B4 B4  
paper size|B5 B5  
paper size|B5 Extra B5 Extra  
paper size|B6 B6  
paper size|B6/C4 B6/C4  
paper size|B7 B7  
paper size|B8 B8  
paper size|B9 B9  
paper size|C0 C0  
paper size|C1 C1  
paper size|C10 C10  
paper size|C2 C2  
paper size|C3 C3  
paper size|C4 C4  
paper size|C5 C5  
paper size|C6 C6  
paper size|C6/C5 C6/C5  
paper size|C7 C7  
paper size|C7/C6 C7/C6  
paper size|C8 C8  
paper size|C9 C9  
paper size|DL Envelope Obálka DL  
paper size|RA0 RA0  
paper size|RA1 RA1  
paper size|RA2 RA2  
paper size|SRA0 SRA0  
paper size|SRA1 SRA1  
paper size|SRA2 SRA2  
paper size|JB0 JB0  
paper size|JB1 JB1  
paper size|JB10 JB10  
paper size|JB2 JB2  
paper size|JB3 JB3  
paper size|JB4 JB4  
paper size|JB5 JB5  
paper size|JB6 JB6  
paper size|JB7 JB7  
paper size|JB8 JB8  
paper size|JB9 JB9  
paper size|jis exec jis exec  
paper size|Choukei 2 Envelope Obálka Choukei 2  
paper size|Choukei 3 Envelope Obálka Choukei 3  
paper size|Choukei 4 Envelope Obálka Choukei 4  
paper size|hagaki (postcard) hagaki (dopisnice)  
paper size|kahu Envelope Obálka kahu  
paper size|kaku2 Envelope Obálka kaku2  
paper size|oufuku (reply postcard) oufuku (odpovědní dopisnice)  
paper size|you4 Envelope Obálka you4  
paper size|10x11 10x11  
paper size|10x13 10x13  
paper size|10x14 10x14  
paper size|10x15 10x15  
paper size|11x12 11x12  
paper size|11x15 11x15  
paper size|12x19 12x19  
paper size|5x7 5x7  
paper size|6x9 Envelope Obálka 6x9  
paper size|7x9 Envelope Obálka 7x9  
paper size|9x11 Envelope Obálka 9x11  
paper size|a2 Envelope Obálka a2  
paper size|Arch A Arch A  
paper size|Arch B Arch B  
paper size|Arch C Arch C  
paper size|Arch D Arch D  
paper size|Arch E Arch E  
paper size|b-plus b-plus  
paper size|c c  
paper size|c5 Envelope Obálka c5  
paper size|d d  
paper size|e e  
paper size|edp edp  
paper size|European edp Evropské edp  
paper size|Executive Executive  
paper size|f f  
paper size|FanFold European FanFold European  
paper size|FanFold US FanFold US  
paper size|FanFold German Legal FanFold German Legal  
paper size|Government Legal Government Legal  
paper size|Government Letter Government Letter  
paper size|Index 3x5 Index 3x5  
paper size|Index 4x6 (postcard) Index 4x6 (dopisnice)  
paper size|Index 4x6 ext Index 4x6 ext  
paper size|Index 5x8 Index 5x8  
paper size|Invoice Faktura  
paper size|Tabloid Tabloid  
paper size|US Legal US Legal  
paper size|US Legal Extra US Legal Extra  
paper size|US Letter US Letter  
paper size|US Letter Extra US Letter Extra  
paper size|US Letter Plus US Letter Plus  
paper size|Monarch Envelope Obálka Monarch  
paper size|#10 Envelope Obálka č. 10  
paper size|#11 Envelope Obálka č. 11  
paper size|#12 Envelope Obálka č. 12  
paper size|#14 Envelope Obálka č. 14  
paper size|#9 Envelope Obálka č. 9  
paper size|Personal Envelope Osobní obálka  
paper size|Quarto Quarto  
paper size|Super A Super A  
paper size|Super B Super B  
paper size|Wide Format Široký formát  
paper size|Dai-pa-kai Dai-pa-kai  
paper size|Folio Folio  
paper size|Folio sp Folio sp  
paper size|Invite Envelope Obálka Invite  
paper size|Italian Envelope Italská obálka  
paper size|juuro-ku-kai juuro-ku-kai  
paper size|pa-kai pa-kai  
paper size|Postfix Envelope Obálka Postfix  
paper size|Small Photo Malé foto  
paper size|prc1 Envelope Obálka prc1  
paper size|prc10 Envelope Obálka prc10  
paper size|prc 16k prc 16k  
paper size|prc2 Envelope Obálka prc2  
paper size|prc3 Envelope Obálka prc3  
paper size|prc 32k prc 32k  
paper size|prc4 Envelope Obálka prc4  
paper size|prc5 Envelope Obálka prc5  
paper size|prc6 Envelope Obálka prc6  
paper size|prc7 Envelope Obálka prc7  
paper size|prc8 Envelope Obálka prc8  
paper size|ROC 16k ROC 16k  
paper size|ROC 8k ROC 8k  
different idatas found for symlinked '%s' and '%s'\n nalezena rozdílná \"idatas\" symbolicky odkazovaných \"%s\" a \"%s\"\n  
Failed to write header\n Nezdařil se zápis záhlaví\n  
Failed to write hash table\n Nezdařil se zápis tabulky \"hash\"\n  
Failed to write folder index\n Nezdařil se zápis indexu složky\n  
Failed to rewrite header\n Nezdařil se přepis záhlaví\n  
Failed to write cache file: %s\n Nezdařil se zápis souboru vyrovnávací paměti: %s\n  
The generated cache was invalid.\n Vytvořená vyrovnávací paměť byla neplatná.\n  
Could not rename %s to %s: %s, removing %s then.\n Nelze přejmenovat %s na %s: %s, odstraňuje se tedy %s.\n  
Could not rename %s to %s: %s\n Nelze přejmenovat %s na %s: %s\n  
Could not rename %s back to %s: %s.\n %s nelze přejmenovat zpět na %s: %s.\n  
Cache file created successfully.\n Soubor vyrovnávací paměti úspěšně vytvořen.\n  
Overwrite an existing cache, even if up to date Přepsat existující vyrovnávací paměť, i když je aktuální  
Don't check for the existence of index.theme Nekontrolovat existenci \"index.theme\"  
Don't include image data in the cache Nezahrnout do vyrovnávací paměti obrazová data  
Output a C header file Výstupem soubor typu \"C header\"  
Turn off verbose output Vypnout podrobný výstup  
Validate existing icon cache Ověřit existující vyrovnávací paměť ikon  
File not found: %s\n Soubor nenalezen: %s\n  
Not a valid icon cache: %s\n Neplatná vyrovnávací paměť ikon: %s\n  
No theme index file in '%s'.\nIf you really want to create an icon cache here, use --ignore-theme-index.\n V \"%s\" nenalezen žádný indexový soubor motivu.\nPokud si opravdu přejete vytvořit zde vyrovnávací paměť ikon, použijte prosím --ignore-theme-index.\n  
Amharic (EZ+) Amharština (EZ+)  
Cedilla Cedilla  
Cyrillic (Transliterated) Cyrilice (transliterovaná)  
Inuktitut (Transliterated) Inuktitut (transliterovaný)  
IPA IPA  
Multipress Multipress  
Thai-Lao Thajština-laoština  
Tigrigna-Eritrean (EZ+) Tigriňa-Eritrea (EZ+)  
Tigrigna-Ethiopian (EZ+) Tigriňa-Etiopie (EZ+)  
Vietnamese (VIQR) Vietnamština (VIQR)  
X Input Method Vstupní metoda X  
Two Sided Oboustranný  
Paper Type Typ papíru  
Paper Source Zdroj papíru  
Output Tray Výstupní zásobník  
One Sided Jednostranný  
Auto Select Automatický výběr  
Printer Default Výchozí pro tiskárnu  
Urgent Naléhavá  
High Vysoká  
Medium Střední  
Low Nízká  
None Žádné  
Classified Utajované  
Confidential Důvěrné  
Secret Tajné  
Standard Standardní  
Top Secret Přísně tajné  
Unclassified Neutajované  
Custom %.2fx%.2f Vlastní %.2fx%.2f  
output.%s výstup.%s  
Print to File Tisknout do souboru  
PDF PDF  
Postscript Postscript  
Pages per _sheet: St_ran na list:  
File Soubor  
_Output format _Výstupní formát  
Print to LPR Tisknout na LPR  
Pages Per Sheet Stran na list  
Command Line Příkazový řádek  
test-output.%s zkušební_výstup.%s  
Print to Test Printer Tisknout na zkušební tiskárnu  
Could not get information for file '%s': %s Nelze získat informace o souboru \"%s\": %s