libgnomekbd : /

Informace o projektu
Jméno a verze projektu:libgnomekbd
Jazyk:
Země:
Tým:Czech
Emailová adresa týmu:gnome-cs-list@gnome.org
Znaková sada:UTF-8
50 řetězců (0 nepřesných, 0 špatných, 0 nepřeloženo)
Originální řetězec Překlad Poznámky
Keyboard layout \"%s\"\nCopyright © X.Org Foundation and XKeyboardConfig contributors\nFor licensing see package metadata Rozložení klávesnice \"%s\"\nCopyright © X.Org Foundation a přispívající k XKeyboardConfig\nLicencování viz metadata balíčku  
XKB initialization error Chyba při spouštění XKB  
There was an error loading an image: %s Nastala chyba při načítání obrázku: %s  
layout \"%s\" rozložení \"%s\"  
option \"%s\" možnost \"%s\"  
model \"%s\", %s and %s model \"%s\", %s a %s  
no layout bez rozložení  
no options bez možností  
A collection of scripts to run whenever the keyboard state is reloaded. Useful for re-applying xmodmap based adjustments Skupina skriptů určená ke spouštění v okamžiku, kdy dojde k opětovnému načtení stavu klávesnice. Užitečné v případě opakovaného použití změn \"xmodmap\".  
A list of modmap files available in the $HOME directory. Seznam souborů \"modmap\" dostupný v adresáři $HOME.  
Default group, assigned on window creation Výchozí skupina, přiřazená při vytvoření okna  
Keep and manage separate group per window U každého okna udržovat a spravovat oddělenou skupinu  
Keyboard Update Handlers Obsluha aktualizace klávesnice  
Keyboard layout Rozložení klávesnice  
Keyboard model Model klávesnice  
Keyboard options Možnosti klávesnice  
Keyboard settings in gconf will be overridden from the system ASAP (deprecated) Nastavení klávesnice v programu \"gconf\" bude nahrazeno systémovým, jakmile to jen bude možné (zastaralé)  
Save/restore indicators together with layout groups Ukládat/obnovovat indikátory společně se skupinami rozložení  
Secondary groups Sekundární skupiny  
Show flags in the applet Zobrazovat v appletu vlaječky  
Show flags in the applet to indicate the current layout Ukazovat aktuální rozložení zobrazením vlaječek v appletu  
Show layout names instead of group names Zobrazovat názvy rozložení namísto názvu skupin  
Show layout names instead of group names (only for versions of XFree supporting multiple layouts) Zobrazí názvy rozložení namísto názvů skupin (pouze u verzí XFree podporujících vícenásobná rozložení)  
Suppress the \"X sysconfig changed\" warning message Nezobrazovat varovnou zprávu o změně systémového nastavení X  
The Keyboard Preview, X offset Náhled klávesnice, umístění X  
The Keyboard Preview, Y offset Náhled klávesnice, umístění Y  
The Keyboard Preview, height Náhled klávesnice, výška  
The Keyboard Preview, width Náhled klávesnice, šířka  
The list of enabled Keyboard Indicator plugins Seznam zapnutých zásuvných modulů indikátoru klávesnice  
Very soon, keyboard settings in gconf will be overridden (from the system configuration) This key has been deprecated since GNOME 2.12, please unset the model, layouts and options keys to get the default system configuration. Velmi brzy dojde k nahrazení nastavení klávesnice v programu \"gconf\" (systémovým nastavením). Tento klíč je zastaralý od verze 2.12 prostředí GNOME. Výchozí systémové nastavení lze získat zrušením výběru modelu, rozložení a klíčů nastavení.  
keyboard layout rozložení klávesnice  
keyboard model model klávesnice  
modmap file list seznam souboru \"modmap\"  
Activate more plugins Aktivuje více zásuvných modulů  
Active _plugins: Aktivní zásuvné _moduly:  
Add Plugin Přidat zásuvný modul  
Close the dialog Zavře dialogové okno  
Configure the selected plugin Nastaví vybraný zásuvný modul  
Deactivate selected plugin Deaktivuje vybraný zásuvný modul  
Decrease the plugin priority Sníží prioritu zásuvného modulu  
Increase the plugin priority Zvýší prioritu zásuvného modulu  
Keyboard Indicator Plugins Zásuvné moduly indikátoru klávesnice  
The list of active plugins Seznam aktivních zásuvných modulů  
_Available plugins: _Dostupné zásuvné moduly:  
No description. Bez popisu.  
Failed to init GConf: %s\n Nezdařilo se spustit GConf: %s\n  
Enable/disable installed plugins Zapnout/vypnout instalované zásuvné moduly  
Keyboard Indicator plugins Zásuvné moduly indikátoru klávesnice  
Keyboard Indicator Test (%s) Test indikátoru klávesnice (%s)  
Indicator: Indikátor: