libwnck : /

Informace o projektu
Jméno a verze projektu:libwnck
Jazyk:
Země:
Tým:Czech
Emailová adresa týmu:gnome-cs-list@gnome.org
Znaková sada:UTF-8
241 řetězců (0 nepřesných, 0 špatných, 0 nepřeloženo)
Originální řetězec Překlad Poznámky
Untitled application Aplikace bez názvu  
Workspace Switcher Přepínač pracovních ploch  
Tool to switch between workspaces Nástroj na přepínání mezi pracovními plochami  
Click this to switch to workspace %s Kliknutím sem se přepnete na pracovní plochu %s  
Click to start dragging \"%s\" Kliknutím začnete s přetažením \"%s\"  
Current workspace: \"%s\" Aktuální pracovní plocha: \"%s\"  
Click to switch to \"%s\" Kliknutím se přepnete na \"%s\"  
No Windows Open Neotevřeno žádné okno  
Window Selector Výběr oken  
Tool to switch between windows Nástroj na přepínání mezi okny  
Window List Seznam oken  
Tool to switch between visible windows Nástroj na přepínání mezi viditelnými okny  
Mi_nimize All M_inimalizovat vše  
Un_minimize All Deminima_lizovat vše  
Ma_ximize All Ma_ximalizovat vše  
_Unmaximize All _Demaximalizovat vše  
_Close All _Zavřít vše  
Use N_ROWS rows Použít řádky N_ROWS  
N_ROWS N_ROWS  
Only show current workspace Zobrazit jen aktuální pracovní plochu  
Use RTL as default direction Použít směr zprava doleva jako výchozí  
Show workspace names instead of workspace contents Zobrazit názvy pracovních ploch namísto obsahu ploch  
Use a vertical orientation Použít vertikální orientaci  
Don't show window in tasklist Nezobrazit okno v seznamu úloh  
Always group windows Vždy seskupovat okna  
Never group windows Nikdy neseskupovat okna  
Display windows from all workspaces Zobrazit okna ze všech pracovních ploch  
Enable Transparency Povolit průhlednost  
Unmi_nimize Demi_nimalizovat  
Mi_nimize Mi_nimalizovat  
Unma_ximize Dema_ximalizovat  
Ma_ximize Ma_ximalizovat  
Workspace %d Plocha %d  
Workspace 1_0 Plocha 1_0  
Workspace %s%d Plocha %s%d  
_Move _Přesunout  
_Resize Z_měnit velikost  
Always On _Top _Vždy navrchu  
_Always on Visible Workspace Vžd_y na viditelné ploše  
_Only on This Workspace _Jen na této ploše  
Move to Workspace _Left Přesunout na plochu v_levo  
Move to Workspace R_ight Přesunout na plochu vp_ravo  
Move to Workspace _Up Přesunout na plochu na_hoře  
Move to Workspace _Down Přesunout na plochu _dole  
Move to Another _Workspace Přes_unout na jinou plochu  
_Close _Zavřít  
Untitled window Okno bez názvu  
X window ID of the window to examine or modify ID X-Window okna k vyzkoušení nebo změně  
XID XID  
X window ID of the group leader of an application to examine ID X-Window hlavního okna skupiny aplikace k vyzkoušení  
Class resource of the class group to examine Zdroj třídy skupiny tříd k vyzkoušení  
CLASS TŘÍDA  
NUMBER of the workspace to examine or modify ČÍSLO pracovní plochy k vyzkoušení nebo ke změně  
NUMBER ČÍSLO  
NUMBER of the screen to examine or modify ČÍSLO obrazovky k vyzkoušení nebo ke změně  
Alias of --window Alternativní název --window  
List windows of the application/class group/workspace/screen (output format: \"XID: Window Name\") Vypsat okna aplikace/skupiny třídy/pracovní plochy/obrazovky (výstupní formát: \"XID: Název okna\")  
List workspaces of the screen (output format: \"Number: Workspace Name\") Vypsat pracovní plochy obrazovky (výstupní formát: \"Číslo: Název pracovní plochy\")  
Change the number of workspaces of the screen to NUMBER Změnit počet ploch obrazovky na ČÍSLO  
Change the workspace layout of the screen to use NUMBER rows Změnit rozvržení pracovní plochy obrazovky kvůli použití řádků ČÍSLO  
Change the workspace layout of the screen to use NUMBER columns Změnit rozvržení pracovní plochy obrazovky kvůli použití sloupců ČÍSLO  
Show the desktop Zobrazit pracovní plochu  
Stop showing the desktop Zastavit zobrazování plochy  
Move the viewport of the current workspace to X coordinate X Přesunout pohled na aktuální pracovní plochu na souřadnici X označenou X  
X X  
Move the viewport of the current workspace to Y coordinate Y Přesunout pohled na aktuální pracovní plochu na souřadnici Y označenou Y  
Y Y  
Minimize the window Minimalizovat okno  
Unminimize the window Deminimalizovat okno  
Maximize the window Maximalizovat okno  
Unmaximize the window Demaximalizovat okno  
Maximize horizontally the window Maximalizovat okno vodorovně  
Unmaximize horizontally the window Demaximalizovat okno vodorovně  
Maximize vertically the window Maximalizovat okno svisle  
Unmaximize vertically the window Demaximalizovat okno svisle  
Start moving the window via the keyboard Spustit přesunování okna přes klávesnici  
Start resizing the window via the keyboard Spustit měnění velikosti okna přes klávesnici  
Activate the window Aktivovat okno  
Close the window Zavřít okno  
Make the window fullscreen Vyplnit oknem celou obrazovku  
Make the window quit fullscreen mode Upravit okno tak, aby opustilo režim celé obrazovky  
Make the window always on top Upravit okno tak, aby se zobrazovalo vždy navrchu  
Make the window not always on top Upravit okno tak, aby nebylo vždy navrchu  
Make the window below other windows Upravit okno tak, aby se snížilo pod jiná okna  
Make the window not below other windows Upravit okno tak, aby nebylo pod jinými okny  
Shade the window Svinout okno  
Unshade the window Rozvinout okno  
Make the window have a fixed position in the viewport Upravit okno tak, aby mělo pevné umístění v pohledu  
Make the window not have a fixed position in the viewport Upravit okno tak, aby nemělo pevné umístění v pohledu  
Make the window not appear in pagers Upravit okno tak, aby se nezobrazovalo v přepínači  
Make the window appear in pagers Upravit okno tak, aby se zobrazovalo v přepínači  
Make the window not appear in tasklists Upravit okno tak, aby se nezobrazovalo v seznamech úloh  
Make the window appear in tasklists Upravit okno tak, aby se zobrazovalo v seznamech úloh  
Make the window visible on all workspaces Upravit okno tak, aby bylo viditelné na všech pracovních plochách  
Make the window visible on the current workspace only Upravit okno tak, aby bylo viditelné pouze na aktuální pracovní ploše  
Move the window to workspace NUMBER (first workspace is 0) Přesunout okno na pracovní plochu ČÍSLO (první pracovní plocha je 0)  
Change the X coordinate of the window to X Změnit souřadnice X okna na X  
Change the Y coordinate of the window to Y Změnit souřadnice Y okna na Y  
Change the width of the window to WIDTH Změnit šířku okna na ŠÍŘKA  
WIDTH ŠÍŘKA  
Change the height of the window to HEIGHT Změnit výšku okna na VÝŠKA  
HEIGHT VÝŠKA  
Change the type of the window to TYPE (valid values: normal, desktop, dock, dialog, toolbar, menu, utility, splash) Změnit typ okna na TYP (platné hodnoty: normal, desktop, dock, dialog, toolbar, menu, utility, splash)  
TYPE TYP  
Change the name of the workspace to NAME Změnit název pracovní plochy na NÁZEV  
NAME NÁZEV  
Activate the workspace Aktivovat pracovní plochu  
Invalid value \"%s\" for --%s Neplatná hodnota \"%s\" u --%s  
Conflicting options are present: screen %d should be interacted with, but --%s has been used\n Existují neslučitelné přepínače: s obrazovkou %d by se mělo spolupracovat, ale bylo použito --%s\n  
Conflicting options are present: windows or workspaces of screen %d should be listed, but --%s has been used\n Existují neslučitelné přepínače: okna nebo pracovní plochy obrazovky %d by mely být vypsány, ale bylo použito --%s\n  
Conflicting options are present: workspace %d should be interacted with, but --%s has been used\n Existují neslučitelné přepínače: s pracovní plochou %d by se mělo spolupracovat, ale bylo použito --%s\n  
Conflicting options are present: windows of workspace %d should be listed, but --%s has been used\n Existují neslučitelné přepínače: okna pracovní plochy %d by měla být vypsána, ale bylo použito --%s\n  
Conflicting options are present: an application should be interacted with, but --%s has been used\n Existují neslučitelné přepínače: s aplikací by se mělo spolupracovat, ale bylo použito --%s\n  
Conflicting options are present: windows of an application should be listed, but --%s has been used\n Existují neslučitelné přepínače: okna aplikace by měla být vypsána, ale bylo použito --%s\n  
Conflicting options are present: class group \"%s\" should be interacted with, but --%s has been used\n Existují neslučitelné přepínače: se skupinou třídy \"%s\" by se mělo spolupracovat, ale bylo použito --%s\n  
Conflicting options are present: windows of class group \"%s\" should be listed, but --%s has been used\n Existují neslučitelné přepínače: okna skupiny třídy \"%s\" by měla být vypsána, ale bylo použito --%s\n  
Conflicting options are present: a window should be interacted with, but --%s has been used\n Existují neslučitelné přepínače: s oknem by se mělo spolupracovat, ale bylo použito --%s\n  
Conflicting options are present: --%s and --%s\n Existují neslučitelné přepínače: --%s a --%s\n  
Invalid argument \"%d\" for --%s: the argument must be strictly positive\n Neplatný argument \"%d\" pro --%s: argument musí být zásadně kladný\n  
Invalid argument \"%d\" for --%s: the argument must be positive\n Neplatný argument \"%d\" u --%s: argument musí být kladný\n  
Conflicting options are present: --%s or --%s, and --%s\n Existují neslučitelné přepínače: --%s nebo --%s, a --%s\n  
Invalid argument \"%s\" for --%s, valid values are: %s\n Neplatný argument \"%s\" pro --%s, platné hodnoty jsou: %s\n  
Cannot change the workspace layout on the screen: the layout is already owned\n Nelze změnit rozvržení pracovní plochy na obrazovce: rozvržení je již vlastněno\n  
Viewport cannot be moved: the current workspace does not contain a viewport\n Pohled nemůže být přesunut: aktuální pracovní plocha neobsahuje pohled\n  
Viewport cannot be moved: there is no current workspace\n Pohled nemůže být přesunut: neexistuje aktuální pracovní plocha\n  
Action not allowed\n Akce není povolena\n  
Window cannot be moved to workspace %d: the workspace does not exist\n Okno nemůže být přesunuto na pracovní plochu %d: pracovní plocha neexistuje\n  
 
%lu: %s\n %lu: %s\n  
%d: %s\n %d: %s\n  
Screen Number: %d\n Číslo obrazovky: %d\n  
Geometry (width, height): %d, %d\n Geometrie (šířka, výška): %d, %d\n  
Number of Workspaces: %d\n Počet pracovních ploch: %d\n  
Workspace Layout (rows, columns, orientation): %d, %d, %s\n Rozvržení pracovní plochy (řádky, sloupce, orientace): %d, %d, %s\n  
 
Window Manager: %s\n Správce oken: %s\n  
%d (\"%s\") %d (\"%s\")  
workspace|none žádná  
Active Workspace: %s\n Aktivní pracovní plocha: %s\n  
\"%s\" \"%s\"  
%lu (%s) %lu (%s)  
window|none žádné  
Active Window: %s\n Aktivní okno: %s\n  
Showing the desktop: %s\n Zobrazuje se pracovní plocha: %s\n  
true pravda  
false nepravda  
Workspace Name: %s\n Název pracovní plochy: %s\n  
Workspace Number: %d\n Počet pracovních ploch: %d\n  
On Screen: %d (Window Manager: %s)\n Na obrazovce: %d (správce oken: %s)\n  
 
Viewport position (x, y): %s\n Pozice pohledu (x, y): %s\n  
Position in Layout (row, column): %d, %d\n Umístění v rozvržení (řádek, sloupec): %d, %d\n  
Left Neighbor: %s\n Levý soused: %s\n  
Right Neighbor: %s\n Pravý soused: %s\n  
Top Neighbor: %s\n Horní soused: %s\n  
Bottom Neighbor: %s\n Dolní soused: %s\n  
Resource Class: %s\n Třída zdroje: %s\n  
Group Name: %s\n Název skupiny: %s\n  
set nastaveno  
 
Icons: %s\n Ikony: %s\n  
Number of Windows: %d\n Počet oken: %d\n  
Name: %s\n Název: %s\n  
Icon Name: %s\n Název ikony: %s\n  
PID: %s\n PID: %s\n  
startupID|none žádné  
Startup ID: %s\n Počáteční ID: %s\n  
all workspaces všechny pracovní plochy  
On Workspace: %s\n Na pracovní ploše: %s\n  
normal window běžné okno  
desktop pracovní plocha  
dock or panel dok nebo panel  
dialog window dialogové okno  
tearoff toolbar přemístitelná lišta nástrojů  
tearoff menu přemístitelná nabídka  
utility window nástrojové okno  
splash screen úvodní obrazovka  
Window Type: %s\n Typ okna: %s\n  
Geometry (x, y, width, height): %d, %d, %d, %d\n Geometrie (x, y, šířka, výška): %d, %d, %d, %d\n  
Class Group: %s\n Skupina třídy: %s\n  
XID: %lu\n XID: %lu\n  
Session ID: %s\n ID sezení: %s\n  
Group Leader: %lu\n Hlavní okno skupiny: %lu\n  
Transient for: %lu\n Modální vůči: %lu\n  
%1$s%2$s%3$s %1$s%2$s%3$s  
, ,  
minimized minimalizované  
maximized maximalizované  
maximized horizontally maximalizované vodorovně  
maximized vertically maximalizované svisle  
shaded svinuté  
pinned připnuté  
sticky přilepené  
above nahoře  
below dole  
fullscreen celá obrazovka  
needs attention vyžaduje pozornost  
skip pager vynechat přepínač  
skip tasklist vynechat seznam úloh  
normal běžné  
State: %s\n Stav: %s\n  
move přesunout  
resize změnit velikost  
shade svinout  
unshade rozvinout  
stick přilepit  
unstick odlepit  
maximize horizontally maximalizovat vodorovně  
unmaximize horizontally demaximalizovat vodorovně  
maximize vertically maximalizovat svisle  
unmaximize vertically demaximalizovat svisle  
change workspace změnit pracovní plochu  
pin připnout  
unpin odepnout  
minimize minimalizovat  
unminimize deminimalizovat  
maximize maximalizovat  
unmaximize demaximalizovat  
change fullscreen mode změnit celoobrazovkový režim  
close zavřít  
make above vytvořit nahoře  
unmake above zrušit nahoře  
make below vytvořit dole  
unmake below zrušit dole  
no action possible žádná akce není možná  
Possible Actions: %s\n Možné akce: %s\n  
Print or modify the properties of a screen/workspace/window, or interact with it, following the EWMH specification.\nFor information about this specification, see:\n\thttp://freedesktop.org/wiki/Specifications/wm-spec Vypíše nebo změní vlastnosti obrazovky/pracovní plochy/okna, nebo s nimi spolupracuje - při dodržování specifikace EWMH.\nInformace o této specifikaci viz:\n\thttp://freedesktop.org/wiki/Specifications/wm-spec  
Options to list windows or workspaces Možnosti vypsání oken nebo pracovních ploch  
Show options to list windows or workspaces Zobrazit možnosti vypsání oken nebo pracovních ploch  
Options to modify properties of a window Možnosti změny vlastností okna  
Show options to modify properties of a window Zobrazit možnosti změny vlastností okna  
Options to modify properties of a workspace Možnosti změny vlastností pracovní plochy  
Show options to modify properties of a workspace Zobrazit možnosti změny vlastností pracovní plochy  
Options to modify properties of a screen Možnosti změny vlastností obrazovky  
Show options to modify properties of a screen Zobrazit možnosti změny vlastností obrazovky  
Error while parsing arguments: %s\n Chyba při analyzování argumentů: %s\n  
Cannot interact with screen %d: the screen does not exist\n Nelze spolupracovat s obrazovkou %d: obrazovka neexistuje\n  
Cannot interact with workspace %d: the workspace cannot be found\n Nelze spolupracovat s pracovní plochou %d: nelze najít pracovní plochu\n  
Cannot interact with class group \"%s\": the class group cannot be found\n Nelze spolupracovat se skupinou třídy \"%s\": skupinu třídy nelze nalézt\n  
Cannot interact with application having its group leader with XID %lu: the application cannot be found\n Nelze spolupracovat s aplikací, která má své hlavní okno skupiny s XID %lu: aplikaci nelze nalézt\n  
Cannot interact with window with XID %lu: the window cannot be found\n Nelze spolupracovat s oknem s XID %lu: okno nelze nalézt\n