metacity : /

Informace o projektu
Jméno a verze projektu:metacity
Jazyk:
Země:
Tým:Czech
Emailová adresa týmu:gnome-cs-list@gnome.org
Znaková sada:UTF-8
517 řetězců (0 nepřesných, 0 špatných, 0 nepřeloženo)
Originální řetězec Překlad Poznámky
Desktop Pracovní prostředí  
Window Management Správa oken  
Unknown window information request: %d Neznámý informační požadavek okna: %d  
Could not parse \"%s\" as an integer \"%s\" nelze analyzovat jako celé číslo  
Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\" Nerozuměno koncovým znakům \"%s\" v řetězci \"%s\"  
Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n Nelze analyzovat zprávu \"%s\" z procesu dialogu\n  
Error reading from dialog display process: %s\n Chyba při čtení z procesu zobrazení dialogu: %s\n  
Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n Chyba při spouštění metacity-dialog kvůli dotazu o zabití aplikace: %s\n  
Failed to get hostname: %s\n Nelze získat název počítače: %s\n  
Missing %s extension required for compositing Schází rozšíření %s vyžadované ke skládání  
Failed to open X Window System display '%s'\n Nelze otevřít displej X Window System \"%s\"\n  
Lost connection to the display '%s';\nmost likely the X server was shut down or you killed/destroyed\nthe window manager.\n Ztraceno spojení s displejem \"%s\";\npravděpodobně byl ukončen server X nebo jste zabili/zrušili\nsprávce oken.\n  
Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n Kritická chyba V/V %d (%s) na displeji \"%s\".\n  
Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a binding\n Klávesu %s s modifikátory %x již jako zkratku používá nějaký jiný program\n  
Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n Chyba při spouštění metacity-dialog kvůli výpisu chyby o příkazu: %s\n  
No command %d has been defined.\n Nebyl definován příkaz %d.\n  
No terminal command has been defined.\n Nebyl definován příkaz terminálu.\n  
metacity %s\nCopyright (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\nThis is free software; see the source for copying conditions.\nThere is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n metacity %s\nCopyright (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc. a další.\nToto je svobodný software; podmínky kopírování a rozšiřování naleznete\nve zdrojových textech. Tento software je BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY; neposkytují se ani záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.\n  
Disable connection to session manager Zakáže připojení ke správci sezení  
Replace the running window manager with Metacity Nahradí běžícího správce oken správcem Metacity  
Specify session management ID Určení ID správy sezení  
X Display to use Displej X, který použije  
Initialize session from savefile Spustí sezení z uloženého souboru  
Print version Vypíše verzi  
Make X calls synchronous Provede volání X synchronně  
Failed to scan themes directory: %s\n Nelze prohledat adresář motivů: %s\n  
Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n Nelze najít motiv! Ujistěte se prosím, že existuje %s a obsahuje obvyklé motivy.\n  
Failed to restart: %s\n Nezdařil se restart: %s\n  
Type of %s was not integer Typ %s nebyl celým číslem  
GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n Klíč GConf \"%s\" je nastaven na neplatný typ\n  
\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button modifier\n \"%s\" nalezené v databázi nastavení není platnou hodnotou modifikátoru tlačítka myši\n  
GConf key '%s' is set to an invalid value\n Klíč GConf \"%s\" je nastaven na neplatnou hodnotu\n  
%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the range 1..128\n %d uložené v klíči GConf %s není přiměřenou velikostí cursor_size; musí být v rozsahu 1-128\n  
Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n Nelze analyzovat popis písma \"%s\" v klíči GConf %s\n  
%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current maximum is %d\n %d uložené v klíči GConf %s není přiměřeným počtem ploch, aktuální maximum je %d\n  
Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not behave properly.\n Bylo zakázáno obcházení chyb aplikací. Některé aplikace se možná nebudou chovat správně.\n  
%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n %d uloženo v klíči GConf %s je mimo rozsah 0 až %d\n  
Error setting number of workspaces to %d: %s\n Chyba při nastavování počtu ploch na %d: %s\n  
Workspace %d Plocha %d  
\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding \"%s\"\n \"%s\" nalezené v databázi nastavení není platnou hodnotou klávesové zkratky \"%s\"\n  
Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n Chyba při nastavování názvu plochy %d na \"%s\": %s\n  
Screen %d on display '%s' is invalid\n Obrazovka %d na displeji \"%s\" je neplatná\n  
Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --replace option to replace the current window manager.\n Obrazovka %d na displeji \"%s\" již správce oken má; zkuste prosím nahradit aktuálního správce oken pomocí přepínače --replace.\n  
Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n Nelze získat výběr správce oken na obrazovce %d displeje \"%s\"\n  
Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n Obrazovka %d na displeji \"%s\" již má správce oken\n  
Could not release screen %d on display \"%s\"\n Nelze uvolnit obrazovku %d na displeji \"%s\"\n  
Could not create directory '%s': %s\n Nelze vytvořit adresář \"%s\": %s\n  
Could not open session file '%s' for writing: %s\n Nelze otevřít soubor sezení \"%s\" k zápisu: %s\n  
Error writing session file '%s': %s\n Chyba při zápisu souboru sezení \"%s\": %s\n  
Error closing session file '%s': %s\n Chyba při zavírání souboru sezení \"%s\": %s\n  
Failed to read saved session file %s: %s\n Chyba při čtení uloženého souboru sezení %s: %s\n  
Failed to parse saved session file: %s\n Chyba při analyzování uloženého souboru sezení: %s\n  
attribute seen but we already have the session ID nalezen atribut , ale ID sezení už k dispozici je  
Unknown attribute %s on element Neznámý atribut %s prvku  
nested tag vnořená značka  
Unknown attribute %s on element Neznámý atribut %s prvku  
Unknown attribute %s on element Neznámý atribut %s prvku  
Unknown attribute %s on element Neznámý atribut %s prvku  
Unknown element %s Neznámý prvek %s  
Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support session management: %s\n Chyba při spouštění metacity-dialog kvůli varování o aplikacích, které nepodporují správu sezení: %s\n  
Failed to open debug log: %s\n Nelze otevřít ladicí záznam: %s\n  
Failed to fdopen() log file %s: %s\n Nelze provést fdopen () soubor záznamu %s: %s\n  
Opened log file %s\n Otevřen soubor záznamu %s\n  
Metacity was compiled without support for verbose mode\n Metacity bylo přeloženo bez podpory podrobného režimu\n  
Window manager: Správce oken:  
Bug in window manager: Chyba ve správci oken:  
Window manager warning: Varování správce oken:  
Window manager error: Chyba správce oken:  
Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n Aplikace nastavila neplatný _NET_WM_PID %lu\n  
%s (on %s) %s (na %s)  
Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n Neplatné okno WM_TRANSIENT_FOR 0x%lx specifikováno pro %s.\n  
Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER window as specified in the ICCCM.\n Okno %s nastavilo SM_CLIENT_ID samo na sebe, namísto okna WM_CLIENT_LEADER, jak je definováno v ICCCM.\n  
Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n Okno %s nastavuje pokyn MWM, kterým naznačuje, že se nedá měnit jeho velikost, ale nastavuje min. velikost %d × %d a max. velikost %d × %d; to nedává smysl.\n  
Window 0x%lx has property %s\nthat was expected to have type %s format %d\nand actually has type %s format %d n_items %d.\nThis is most likely an application bug, not a window manager bug.\nThe window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n Okno 0x%lx má vlastnost %s\nTa má mít typ %s formátu %d\na ve skutečnosti má typ %s formátu %d n_items %d.\nTo je pravděpodobně chyba aplikace, nikoliv správce oken.\nOkno má nadpis=\"%s\", třída=\"%s\", název=\"%s\".\n  
Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n Vlastnost %s okna 0x%lx obsahovala neplatné UTF-8\n  
Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n Vlastnost %s okna 0x%lx obsahovala neplatné UTF-8 u položky %d seznamu\n  
Metacity Metacity  
(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows (Neimplementováno) Navigace pracuje s aplikacemi, nikoliv s okny  
A font description string describing a font for window titlebars. The size from the description will only be used if the titlebar_font_size option is set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font option is set to true. Řetězec popisu písma popisující písmo záhlaví oken. Velikost z popisu bude použita jen pokud je volba titlebar_font_size nastavena na \"0\". Tato volba je dále zakázána, je-li volba titlebar_uses_desktop_font nastavena na \"true\".  
Action on title bar double-click Akce při dvojitém kliknutí na záhlaví okna  
Action on title bar middle-click Akce při kliknutí prostředním tlačítkem na záhlaví okna  
Action on title bar right-click Akce při kliknutí pravým tlačítkem na záhlaví okna  
Activate window menu Aktivovat nabídku okna  
Arrangement of buttons on the titlebar Uspořádání tlačítek na záhlaví okna  
Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of the window from the right corner, and the button names are comma-separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions without breaking older versions. Uspořádání tlačítek na záhlaví okna. Hodnota by měla být řetězcem, např. \"menu:minimize,maximize,close\"; dvojtečka odděluje levý a pravý roh okna, názvy tlačítek jsou odděleny čárkami. Opakování tlačítka není dovoleno. Neznámé názvy tlačítek jsou v tichosti ignorovány, aby mohla být v budoucích verzích metacity přidána tlačítka bez vlivu na starší verze.  
Automatically raises the focused window Automaticky zvýší aktivní okno  
Clicking a window while holding down this modifier key will move the window (left click), resize the window (middle click), or show the window menu (right click). Modifier is expressed as \"<Alt>\" or \"<Super>\" for example. Kliknutí na okno za současného stisknutí tohoto modifikátoru okno přesune (levým tlačítkem), změní jeho velikost (prostředním tlačítkem), nebo zobrazí nabídku okna (pravým tlačítkem). Modifikátor je vyjádřen např. jako \\\"<Alt>\\\" nebo \\\"<Super>\\\".  
Close window Zavřít okno  
Commands to run in response to keybindings Příkazy, které spustit klávesovými zkratkami  
Compositing Manager Správce skládání  
Control how new windows get focus Určuje způsob, jakým se nová okno stanou aktivními  
Current theme Aktuální motiv  
Delay in milliseconds for the auto raise option Zpoždění v milisekundách u volby automatického zvýšení  
Determines whether Metacity is a compositing manager. Určuje, jestli je Metacity správcem skládání.  
Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'. Určuje, jestli mohou aplikace nebo systém generovat slyšitelné zvukové znamení; ve spojení s \"vizuálním zvonkem\" může být použito k povolení tichého zvukového znamení.  
Disable misfeatures that are required by old or broken applications Zakázat \"pseudovlastnosti\", které jsou potřeba pro staré nebo chybné aplikace  
Enable Visual Bell Povolit vizuální zvonek  
Hide all windows and focus desktop Skrýt všechna okna a aktivovat pracovní plochu  
If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the focused window will be automatically raised after a delay specified by the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to raise it, nor to entering a window during drag-and-drop. Je-li \"true\" a režim aktivace je buď \"sloppy\" nebo \"mouse\", pak bude aktivní okno automaticky po zpoždění zvýšeno (zpoždění je určeno v klíči auto_raise_delay). Netýká se klikání na okno za účelem aktivace, ani přechodu na okno během akce táhnutí a puštění.  
If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application font for window titles. Je-li \"true\", ignorovat volbu titlebar_font a použít standardní písmo aplikací u nadpisů oken.  
If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in usability for many users, but may allow legacy applications to continue working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, the wireframe feature is disabled when accessibility is on. Je-li \"true\", bude Metacity dávat uživateli méně zpětné vazby používáním drátových rámů, nepoužíváním animací nebo jinými způsoby. Pro mnoho uživatelů to znamená výrazné snížení použitelnosti, ale také možnost, že staré aplikace budou nadále pracovat. I pro terminálové servery se může jednat o přístupný kompromis. Funkce drátových rámů je ale zakázána, pokud je povoleno zpřístupnění.  
If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in application-based mode, all the windows in the application will be raised. Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to windows in other applications. Application-based mode is, however, largely unimplemented at the moment. Je-li \"true\", pracuje Metacity s aplikacemi namísto oken. Toto pojetí je trochu abstraktní, ale obecně systém založený na aplikacích připomíná více Mac a méně Windows. V případě aktivace okna v režimu založeném na aplikacích jsou zvýšena všechna okna aplikace. V režimu založeném na aplikacích také nejsou oknům v jiných aplikacích předávána aktivující kliknutí. Režim založený na aplikacích je ovšem momentálně povětšinou neimplementován.  
If true, trade off usability for less resource usage Je-li \"true\", dávat přednost menšímu používání prostředků před použitelností  
Lower window below other windows Snížit okno pod jiná okna  
Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally raise the window as a side-effect. Setting this option to false, which is strongly discouraged, will decouple raising from other user actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Mnohé akce (např. klikání v klientské oblasti, přesun nebo změna velikosti okna) standardně zvýší okno jako postranní efekt. Nastavením této volby na \"false\", což lze jen doporučit, dojde k oddělení zvyšování od ostatních uživatelských akcí a požadavky od aplikací na zvýšení oken budou ignorovány. Viz .  
Maximize window Maximalizovat okno  
Maximize window horizontally Maximalizovat okno vodorovně  
Maximize window vertically Maximalizovat okno svisle  
Minimize window Minimalizovat okno  
Modifier to use for modified window click actions Modifikátor, který použít pro modifikované akce kliknutí na okno  
Move backward between panels and the desktop immediately Okamžitě přepínat zpět mezi panely a pracovní plochou  
Move backwards between panels and the desktop with popup Přepínat zpět mezi panely a pracovní plochou s pomocným oknem  
Move backwards between windows immediately Okamžitě přepínat zpět mezi okny  
Move backwards between windows of an application immediately Okamžitě přepínat zpět mezi okny aplikace  
Move backwards between windows of an application with popup Přepínat zpět mezi okny aplikace s pomocným oknem  
Move between panels and the desktop immediately Přepínat mezi panely a pracovní plochou okamžitě  
Move between panels and the desktop with popup Přepínat mezi panely a pracovní plochou s pomocným oknem  
Move between windows immediately Přepínat mezi okny okamžitě  
Move between windows of an application immediately Přepínat mezi okny aplikace okamžitě  
Move between windows of an application with popup Přepínat mezi okny aplikace s pomocným oknem  
Move between windows with popup Přepínat mezi okny s pomocným oknem  
Move focus backwards between windows using popup display Přepínat zpět mezi okny s pomocným oknem  
Move window Přesunout okno  
Move window one workspace down Posunout okno o plochu dolů  
Move window one workspace to the left Posunout okno o plochu doleva  
Move window one workspace to the right Posunout okno o plochu doprava  
Move window one workspace up Posunout okno o plochu nahoru  
Move window to east side of screen Přesunout okno na východní stranu obrazovky  
Move window to north side of screen Přesunout okno na severní stranu obrazovky  
Move window to north-east corner Přesunout okno do severovýchodního rohu  
Move window to north-west corner Přesunout okno do severozápadního rohu  
Move window to south side of screen Přesunout okno na jižní stranu obrazovky  
Move window to south-east corner Přesunout okno do jihovýchodního rohu  
Move window to south-west corner Přesunout okno do jihozápadního rohu  
Move window to west side of screen Přesunout okno na západní stranu obrazovky  
Move window to workspace 1 Přesunout okno na plochu 1  
Move window to workspace 10 Přesunout okno na plochu 10  
Move window to workspace 11 Přesunout okno na plochu 11  
Move window to workspace 12 Přesunout okno na plochu 12  
Move window to workspace 2 Přesunout okno na plochu 2  
Move window to workspace 3 Přesunout okno na plochu 3  
Move window to workspace 4 Přesunout okno na plochu 4  
Move window to workspace 5 Přesunout okno na plochu 5  
Move window to workspace 6 Přesunout okno na plochu 6  
Move window to workspace 7 Přesunout okno na plochu 7  
Move window to workspace 8 Přesunout okno na plochu 8  
Move window to workspace 9 Přesunout okno na plochu 9  
Name of workspace Název plochy  
Number of workspaces Počet ploch  
Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many workspaces. Počet ploch. Musí být více než nula a má pevné maximum (aby nebylo možno vyřadit prostředí z provozu žádostí o příliš mnoho ploch).  
Raise obscured window, otherwise lower Zvýšit okno, pokud je zakryté, jinak je snížit  
Raise window above other windows Zvýšit okno nad jiná okna  
Resize window Změnit velikost okna  
Run a defined command Spustit definovaný příkaz  
Run a terminal Spustit terminál  
Show the panel menu Zobrazit nabídku panelu  
Show the panel run application dialog Zobrazit dialog spuštění aplikace umístěný na panelu  
Some applications disregard specifications in ways that result in window manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, which gives a more consistent user interface, provided one does not need to run any misbehaving applications. Některé aplikace nerespektují specifikace způsobem, který má za následek chybné vlastnosti správce oken. Tato volba umístí Metacity do zcela korektního režimu, což uživateli poskytne konzistentnější uživatelské rozhraní, pokud tedy není zapotřebí spouštět jakékoliv chybně se chovající aplikace.  
Switch to workspace 1 Přepnout na plochu 1  
Switch to workspace 10 Přepnout na plochu 10  
Switch to workspace 11 Přepnout na plochu 11  
Switch to workspace 12 Přepnout na plochu 12  
Switch to workspace 2 Přepnout na plochu 2  
Switch to workspace 3 Přepnout na plochu 3  
Switch to workspace 4 Přepnout na plochu 4  
Switch to workspace 5 Přepnout na plochu 5  
Switch to workspace 6 Přepnout na plochu 6  
Switch to workspace 7 Přepnout na plochu 7  
Switch to workspace 8 Přepnout na plochu 8  
Switch to workspace 9 Přepnout na plochu 9  
Switch to workspace above this one Přepnout na plochu nad aktuální plochou  
Switch to workspace below this one Přepnout na plochu pod aktuální plochou  
Switch to workspace on the left Přepnout na plochu nalevo  
Switch to workspace on the right Přepnout na plochu napravo  
System Bell is Audible Systémový zvonek je slyšet  
Take a screenshot Zachytit obrazovku  
Take a screenshot of a window Zachytit obrázek okna  
Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the currently focused window's titlebar is flashed. Sděluje Metacity, jak implementovat vizuální znamení o zazvonění systémového zvonku nebo jiného aplikačního znamení zvonku. Momentálně existují dvě platné hodnoty, \"fullscreen\", která způsobí černo-bílé bliknutí celé obrazovky, a \"frame_flash\", která způsobí blikání záhlaví aplikace posílající signál zvonku. Není-li aplikace, která poslala signál zvonku, známá (což je obvykle případ výchozího systémové zvukového znamení), bliká záhlaví aktuálního okna.  
The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N will execute command_N. Klíče /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N definují klávesové zkratky, které odpovídají těmto příkazům. Stisknutí klávesové zkratky pro run_command_N spustí command_N.  
The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked. Klíč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot definuje klávesovou zkratku, která způsobí spuštění příkazu určeného tímto nastavením.  
The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key defines a keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked. Klíč /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot definuje klávesovou zkratku, která způsobí spuštění příkazu určeného tímto nastavením.  
The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/metacity/keybinding_commands The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která spustí příkaz s odpovídajícím číslem v /apps/metacity/keybinding_commands. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu nad aktuální pracovní plochou. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu pod aktuální pracovní plochou. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to the workspace on the left of the current workspace. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu nalevo od aktuální pracovní plochy. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to the workspace on the right of the current workspace. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu napravo od aktuální pracovní plochy. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 1. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 10. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 11. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 12. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 2. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 3. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 4. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 5. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 6. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 7. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 8. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která přepne na pracovní plochu 9. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka aktivující nabídku okna. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to close a window. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka zavírající okno. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using the keyboard. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka užívaná k přechodu do \"režimu přesunu\" a k přesunu okna pomocí klávesnice. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window using the keyboard. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka užívaná k přechodu do \"režimu změny velikosti\" a ke změně velikosti okna pomocí klávesnice. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the desktop background. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka skrývající všechna normální okna a aktivující pozadí pracovní plochy. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka maximalizující okno. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka minimalizující okno. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka posunující okna o plochu dolů. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka posunující okna o plochu doleva. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka posunující okna o plochu doprava. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka posunující okna o plochu nahoru. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přesunující okna na plochu 1. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přesunující okna na plochu 10. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přesunující okna na plochu 11. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přesunující okna na plochu 12. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přesunující okna na plochu 2. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přesunující okna na plochu 3. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přesunující okna na plochu 4. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přesunující okna na plochu 5. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přesunující okna na plochu 6. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přesunující okna na plochu 7. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přesunující okna na plochu 8. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přesunující okna na plochu 9. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, using a popup window. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající zpět mezi panely a pracovní plochou s pomocným oknem. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, without a popup window. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající zpět mezi panely a pracovní plochou bez pomocného okna. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move focus backwards between windows of an application without a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající zpět mezi okny bez pomocného okna. Držení \"shift\" spolu s touto zkratkou přepne směr znovu vpřed. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move focus backwards between windows of an application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající zpět mezi okny s pomocným oknem. Držení \"shift\" spolu s touto zkratkou přepne směr znovu vpřed. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající zpět mezi okny bez pomocného okna. Držení \"shift\" spolu s touto zkratkou přepne směr zase vpřed. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go forward again. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající zpět mezi okny s pomocným oknem. Držení \"shift\" spolu s touto zkratkou přepne směr zase vpřed. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a popup window. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající mezi panely a pracovní plochou s pomocným oknem. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a popup window. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající mezi panely a pracovní plochou bez pomocného okna. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move focus between windows of an application without a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající mezi okny bez pomocného okna (tradičně <Alt>Escape). Stisknutí klávesy \"shift\" při použití této zkratky obrátí směr pohybu. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move focus between windows of an application, using a popup window. (Traditionally <Alt>F6) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající mezi okny s použitím pomocného okna (tradičně <Alt>F6). Stisknutí klávesy \"shift\" při použití této zkratky obrátí směr pohybu. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move focus between windows without a popup window. (Traditionally <Alt>Escape) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající mezi okny bez pomocného okna (tradičně <Alt>Escape). Stisknutí klávesy \"shift\" při použití této zkratky obrátí směr pohybu. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. (Traditionally <Alt>Tab) Holding the \"shift\" key while using this binding reverses the direction of movement. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající mezi okny s pomocným oknem (tradičně <Alt>Tab). Stisknutí klávesy \"shift\" při použití této zkratky obrátí směr pohybu. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top will always be visible over other overlapping windows. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající na okno vždy navrchu. Okno, které je vždy navrchu, bude vždy vidět nad jinými okny. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající režim na celou obrazovku. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající maximalizaci. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající zarolovaný/vyrolovaný režim. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or just one. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka přepínající na okno na všech plochách nebo jen na jedné. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka užívaná ke zrušení maximalizace okna. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která zobrazí dialogové okno \"Spustit aplikaci\" panelu. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která spustí terminál. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a screenshot of a window. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která spustí nástroj panelu pro zachycení obrazovky, aby zachytil obrázek okna. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která spustí pomůcku panelu pro zachycení obrazovky. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Klávesová zkratka, která zobrazí hlavní nabídku panelu. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
The name of a workspace. Název pracovní plochy.  
The screenshot command Příkaz zachycení obrazovky  
The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so forth. Motiv určuje vzhled okrajů okna, záhlaví okna atd.  
The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The delay is given in thousandths of a second. Zpoždění před zvýšením okna, je-li auto_raise nastaveno na \"true\". Zpoždění je uvedeno v tisícinách sekundy.  
The window focus mode indicates how windows are activated. It has three possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and unfocused when the mouse leaves the window. Režim aktivace oken ukazuje, jak jsou okna aktivována. Má tři možné hodnoty; \"click\" znamená, že okna jsou aktivována kliknutím, \"sloppy\" znamená, že okna jsou aktivována, když se do nich přesune myš, a \"mouse\" znamená, že okna jsou aktivována, když se do nich přesune myš, a deaktivována, když je opustí.  
The window screenshot command Příkaz zachycení obrázku okna  
This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If the window is covered by another one, it raises the window above all others, and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Tato klávesová zkratka mění to, zda je okno nad nebo pod jinými okny. Je-li okno zakryté jiným oknem, zvýší je nad ostatní okna. Je-li okno již úplně viditelné, sníží je pod ostatní okna. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Tato klávesová zkratka sníží okno pod ostatní okna. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Tato klávesová zkratka přesune okno na severní (horní) stranu obrazovky. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Tato klávesová zkratka přesune okno na východní (pravou) stranu obrazovky. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the screen. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Tato klávesová zkratka přesune okno na severovýchodní stranu obrazovky (vpravo nahoře). Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the screen. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Tato klávesová zkratka přesune okno na severozápadní stranu obrazovky (vlevo nahoře). Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Tato klávesová zkratka přesune okno na jižní (dolní) stranu obrazovky. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of the screen. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Tato klávesová zkratka přesune okno na jihovýchodní stranu obrazovky (vpravo dole). Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of the screen. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Tato klávesová zkratka přesune okno na jihozápadní stranu obrazovky (vlevo dole). Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Tato klávesová zkratka přesune okno na západní (levou) stranu obrazovky. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
This keybinding raises the window above other windows. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Tato klávesová zkratka zvýší okno nad ostatní okna. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Tato klávesová zkratka změní velikost okna, aby vyplnilo dostupné vodorovné místo. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action. Tato klávesová zkratka změní velikost okna, aby vyplnilo dostupné svislé místo. Formát má podobu \"<Control>a\" nebo \"<Shift><Alt>F1. Analyzátor je poměrně velkorysý a dovoluje malá i velká písmena a zkratky jako \"<Ctl>\" a \"<Ctrl>\". Pokud volbu nastavíte na speciální řetězec \"disabled\", pak pro tuto akci nebude žádná klávesová zkratka.  
This option determines the effects of double-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do anything. Tato volba určuje důsledek dvojitého kliknutí na záhlaví okna. Momentálně platnými volbami jsou \"toggle_shade\", která okno svine/rozvine, \"toggle_maximize\", která okno maximalizuje nebo zruší maximalizaci, \"minimize\", která okno minimalizuje, a \"none\", která nezpůsobí nic.  
This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do anything. Tato volba určuje důsledek kliknutí prostředním tlačítkem myši na záhlaví okna. Momentálně platnými volbami jsou \"toggle_shade\", která okno svine/rozvine, \"toggle_maximize\", která okno maximalizuje nebo zruší maximalizaci, \"minimize\", která okno minimalizuje, a \"none\", která nezpůsobí nic.  
This option determines the effects of right-clicking on the title bar. Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do anything. Tato volba určuje důsledek kliknutí pravým tlačítkem myši na záhlaví okna. Momentálně platnými volbami jsou \"toggle_shade\", která okno svine/rozvine, \"toggle_maximize\", která okno maximalizuje nebo zruší maximalizaci, \"minimize\", která okno minimalizuje, a \"none\", která nezpůsobí nic.  
This option provides additional control over how newly created windows get focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being given focus. Tato volba poskytuje dodatečnou kontrolu nad tím, jakým způsobem se nově vytvořená okna stanou aktivními. Má dvě možné hodnoty, \"smart\" použije běžný uživatelův režim aktivace, \"strict\" má za následek neaktivnost oken spouštěných z terminálu.  
Toggle always on top state Přepnout stav vždy navrchu  
Toggle fullscreen mode Přepnout režim na celou obrazovku  
Toggle maximization state Přepnout stav maximalizace  
Toggle shaded state Přepnout stav svinutí  
Toggle window on all workspaces Přepnout okno na všech plochách  
Turns on a visual indication when an application or the system issues a 'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy environments. Zapíná vizuální znamení v okamžiku, kdy aplikace nebo systém vyvolá \"zvonek\" nebo zvukové znamení (pípnutí); užitečné pro osoby s poškozeným sluchem a k použití v hlučném prostředí.  
Unmaximize window Zrušit maximalizaci okna  
Use standard system font in window titles Použít v nadpisech oken standardní systémové písmo  
Visual Bell Type Typ vizuálního zvonku  
Whether raising should be a side-effect of other user interactions Jestli má zvyšování být vedlejší efekt jiných interakcí s uživatelem  
Window focus mode Režim aktivace oken  
Window title font Písmo nadpisu oken  
Close Window Zavřít okno  
Window Menu Nabídka okna  
Minimize Window Minimalizovat okno  
Maximize Window Maximalizovat okno  
Unmaximize Window Zrušit maximalizaci okna  
Roll Up Window Svinout okno  
Unroll Window Rozvinout okno  
Keep Window On Top Držet okno navrchu  
Remove Window From Top Odstranit okno svrchu  
Always On Visible Workspace Vždy na viditelné ploše  
Put Window On Only One Workspace Umístit okno jen na jednu plochu  
Mi_nimize Mi_nimalizovat  
Ma_ximize Ma_ximalizovat  
Unma_ximize Zrušit ma_ximalizaci  
Roll _Up Sv_inout  
_Unroll Rozv_inout  
_Move _Přesunout  
_Resize Z_měnit velikost  
Move Titlebar On_screen Přesunout záhlaví okna na _obrazovku  
Always on _Top _Vždy navrchu  
_Always on Visible Workspace Vžd_y na viditelné ploše  
_Only on This Workspace _Jen na této ploše  
Move to Workspace _Left Přesunout na plochu v_levo  
Move to Workspace R_ight Přesunout na plochu vp_ravo  
Move to Workspace _Up Přesunout na plochu na_hoře  
Move to Workspace _Down Přesunout na plochu _dole  
_Close _Zavřít  
Workspace 1_0 Plocha 1_0  
Workspace %s%d Plocha %s%d  
Move to Another _Workspace Přes_unout na jinou plochu  
Shift Shift  
Ctrl Ctrl  
Alt Alt  
Meta Meta  
Super Super  
Hyper Hyper  
Mod2 Mod2  
Mod3 Mod3  
Mod4 Mod4  
Mod5 Mod5  
\"%s\" is not responding. \"%s\" neodpovídá.  
You may choose to wait a short while for it to continue or force the application to quit entirely. Je možné chvíli počkat, aby aplikace mohla pokračovat, nebo si vynutit úplné ukončení aplikace.  
_Wait _Počkat  
_Force Quit _Vynutit ukončení  
Title Nadpis  
Class Třída  
These windows do not support \"save current setup\" and will have to be restarted manually next time you log in. Tato okna nepodporují ukládání aktuálního nastavení a po vašem příštím přihlášení je budete muset spustit ručně.  
There was an error running \"%s\":\n%s. Při spuštění \"%s\" se vyskytla chyba:\n%s.  
%d x %d %d × %d  
Line %d character %d: %s Řádek %d znak %d: %s  
Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element Atribut \"%s\" opakován dvakrát v jednom prvku <%s>  
Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context Atribut \"%s\" je v prvku <%s> v tomto kontextu neplatný  
Integer %ld must be positive Celé číslo %ld musí být kladné  
Integer %ld is too large, current max is %d Celé číslo %ld je příliš velké, aktuální maximum je %d  
Could not parse \"%s\" as a floating point number Nelze analyzovat \"%s\" jako číslo s pohyblivou řádovou čárkou  
Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\" Booleovské hodnoty musí být \"true\" nebo \"false\", nikoliv \"%s\"  
Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n Úhel musí být mezi 0.0 a 360.0, měl hodnotu %g\n  
Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n Alfa musí být mezi 0.0 (neviditelný) a 1.0 (zcela neprůhledný), měla hodnotu %g\n  
Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,large,x-large,xx-large)\n Neplatné měřítko nadpisu \"%s\" (musí být jedno z xx-small, x-small, medium, large, x-large, xx-large)\n  
No \"%s\" attribute on <%s> element Chybí atribut \"%s\" v prvku <%s>  
<%s> name \"%s\" used a second time <%s>: název \"%s\" použit podruhé  
<%s> parent \"%s\" has not been defined <%s>: rodič \"%s\" nebyl definován  
<%s> geometry \"%s\" has not been defined <%s>: geometrie \"%s\" nebyla definována  
<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry <%s> musí určit buď geometrii, nebo rodiče, který má geometrii  
You must specify a background for an alpha value to be meaningful Aby měla hodnota alfa význam, je nutné určit pozadí  
Unknown type \"%s\" on <%s> element Neznámý typ \"%s\" v prvku <%s>  
Unknown style_set \"%s\" on <%s> element Neznámý style_set \"%s\" v prvku <%s>  
Window type \"%s\" has already been assigned a style set Typu okna \"%s\" již byla přiřazena sada stylů  
Theme already has a fallback icon Motiv již má nouzovou ikonu  
Theme already has a fallback mini_icon Motiv již má nouzovou ikonu mini_icon  
Element <%s> is not allowed below <%s> Prvek <%s> není povolen pod <%s>  
No \"name\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"name\" v prvku <%s>  
No \"value\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"value\" v prvku <%s>  
Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons U tlačítek nelze zadat button_width/button_height a zároveň poměr stran  
Distance \"%s\" is unknown Vzdálenost \"%s\" není známa  
Aspect ratio \"%s\" is unknown Poměr stran \"%s\" není znám  
No \"top\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"top\" v prvku <%s>  
No \"bottom\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"bottom\" v prvku <%s>  
No \"left\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"left\" v prvku <%s>  
No \"right\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"right\" v prvku <%s>  
Border \"%s\" is unknown Okraj \"%s\" není znám  
No \"color\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"color\" v prvku <%s>  
No \"x1\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"x1\" v prvku <%s>  
No \"y1\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"y1\" v prvku <%s>  
No \"x2\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"x2\" v prvku <%s>  
No \"y2\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"y2\" v prvku <%s>  
No \"x\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"x\" v prvku <%s>  
No \"y\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"y\" v prvku <%s>  
No \"width\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"width\" v prvku <%s>  
No \"height\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"height\" v prvku <%s>  
No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"start_angle\" nebo \"from\" v prvku <%s>  
No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"extent_angle\" nebo \"to\" v prvku <%s>  
No \"start_angle\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"start_angle\" v prvku <%s>  
No \"extent_angle\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"extent_angle\" v prvku <%s>  
No \"alpha\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"alpha\" v prvku <%s>  
No \"type\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"type\" v prvku <%s>  
Did not understand value \"%s\" for type of gradient Nerozuměno hodnotě \"%s\" typu přechodu  
No \"filename\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"filename\" v prvku <%s>  
Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element Nerozuměno typu výplně \"%s\" prvku <%s>  
No \"state\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"state\" v prvku <%s>  
No \"shadow\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"shadow\" v prvku <%s>  
No \"arrow\" attribute on element <%s> Chybí atribut \"arrow\" v prvku <%s>  
Did not understand state \"%s\" for <%s> element Nerozuměno stavu \"%s\" prvku <%s>  
Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element Nerozuměno stínu \"%s\" prvku <%s>  
Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element Nerozuměno šipce \"%s\" prvku <%s>  
No called \"%s\" has been defined Nebyly definovány žádné nazvané \"%s\"  
Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference Vložení draw_ops \"%s\" na tomto místě by vytvořilo zacyklený odkaz  
No \"value\" attribute on <%s> element Chybí atribut \"value\" v prvku <%s>  
No \"position\" attribute on <%s> element Chybí atribut \"position\" v prvku <%s>  
Unknown position \"%s\" for frame piece Neznámá pozice položky rámu \"%s\"  
Frame style already has a piece at position %s Styl rámu již má položku na pozici %s  
No with the name \"%s\" has been defined Nebyly definované žádné s názvem \"%s\"  
No \"function\" attribute on <%s> element Chybí atribut \"function\" v prvku <%s>  
No \"state\" attribute on <%s> element Chybí atribut \"state\" v prvku <%s>  
Unknown function \"%s\" for button Neznámá funkce tlačítka \"%s\"  
Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d) Funkce tlačítka \"%s\" v této verzi neexistuje (%d, potřeba je %d)  
Unknown state \"%s\" for button Neznámý stav tlačítka \"%s\"  
Frame style already has a button for function %s state %s Styl rámu již má tlačítko funkce %s stavu %s  
No \"focus\" attribute on <%s> element Chybí atribut \"focus\" v prvku <%s>  
No \"style\" attribute on <%s> element Chybí atribut \"style\" v prvku <%s>  
\"%s\" is not a valid value for focus attribute \"%s\" není platná hodnota atributu focus  
\"%s\" is not a valid value for state attribute \"%s\" není platná hodnota atributu state  
A style called \"%s\" has not been defined Nebyl definován styl \"%s\"  
No \"resize\" attribute on <%s> element Chybí atribut \"resize\" v prvku <%s>  
\"%s\" is not a valid value for resize attribute \"%s\" není platná hodnota atributu resize  
Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded states Atribut \"resize\" by neměl být na prvku <%s> maximalizovaného/svinutého stavu  
Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states Atribut \"resize\" by neměl být na prvku <%s> maximalizovaného stavu  
Style has already been specified for state %s resize %s focus %s U state %s resize %s focus %s již byl definován styl  
Style has already been specified for state %s focus %s U state %s focus %s již byl definován styl  
Can't have a two draw_ops for a element (theme specified a draw_ops attribute and also a element, or specified two elements) Nelze mít dvě draw_ops u prvku (motiv definoval atribut draw_ops i prvek , nebo definoval dva prvky)  
Can't have a two draw_ops for a Nelze mít dvě draw_ops u prvku  
Can't have a two draw_ops for a element (theme specified a draw_ops attribute and also a element, or specified two elements) Nelze mít dvě draw_ops u prvku (motiv definoval atribut draw_ops i prvek , nebo definoval dva prvky)  
Outermost element in theme must be not <%s> Vnější prvek motivu musí být , nikoliv <%s>  
Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element Prvek <%s> není dovolen v prvku name/author/date/description  
Element <%s> is not allowed inside a element Prvek <%s> není dovolen v prvku  
Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element Prvek <%s> není dovolen v prvku distance/border/aspect_ratio  
Element <%s> is not allowed inside a draw operation element Prvek <%s> není dovolen v prvku operace kreslení  
Element <%s> is not allowed inside a <%s> element Prvek <%s> není dovolen v prvku <%s>  
No draw_ops provided for frame piece U položky rámu neposkytnuty draw_ops  
No draw_ops provided for button U tlačítka neposkytnuty draw_ops  
No text is allowed inside element <%s> V prvku <%s> není dovolen žádný text  
specified twice for this theme u tohoto motivu definováno dvakrát  
specified twice for this theme u tohoto motivu definováno dvakrát  
specified twice for this theme u tohoto motivu definováno dvakrát  
specified twice for this theme u tohoto motivu definováno dvakrát  
specified twice for this theme u tohoto motivu definováno dvakrát  
Failed to find a valid file for theme %s\n Nelze nalézt platný soubor motivu %s\n  
Theme file %s did not contain a root element Soubor motivu %s neobsahoval kořenový prvek  
/_Windows /_Okna  
/Windows/tearoff /Okna/K přemístění  
/Windows/_Dialog /Okna/_Dialog  
/Windows/_Modal dialog /Okna/_Modální dialog  
/Windows/_Utility /Okna/_Nástroje  
/Windows/_Splashscreen /Okna/Spouštěcí _obrazovka  
/Windows/_Top dock /Okna/_Horní dok  
/Windows/_Bottom dock /Okna/_Spodní dok  
/Windows/_Left dock /Okna/_Levý dok  
/Windows/_Right dock /Okna/_Pravý dok  
/Windows/_All docks /Okna/_Všechny doky  
/Windows/Des_ktop /Okna/Pr_acovní plocha  
Open another one of these windows Otevřít další takové okno  
This is a demo button with an 'open' icon Toto je demonstrační tlačítko s ikonou \"otevřít\"  
This is a demo button with a 'quit' icon Toto je demonstrační tlačítko s ikonou \"ukončit\"  
This is a sample message in a sample dialog Toto je ukázková zpráva v ukázkovém dialogu  
Fake menu item %d\n Falešná položka nabídky %d\n  
Border-only window Okno jen s okrajem  
Bar Lišta  
Normal Application Window Normální okno aplikace  
Dialog Box Dialogové okno  
Modal Dialog Box Modální dialogové okno  
Utility Palette Paleta nástrojů  
Torn-off Menu Odtržení nabídky  
Border Okraj  
Button layout test %d Test rozložení tlačítek %d  
%g milliseconds to draw one window frame %g milisekund na nakreslení jednoho rámu okna  
Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n Použití: metacity-theme-viewer [NÁZEVMOTIVU]\n  
Error loading theme: %s\n Chyba při načítání motivu: %s\n  
Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n Načten motiv \"%s\" za %g sekund\n  
Normal Title Font Normální písmo nadpisu  
Small Title Font Malé písmo nadpisu  
Large Title Font Velké písmo nadpisu  
Button Layouts Rozložení tlačítek  
Benchmark Test výkonnosti  
Window Title Goes Here Sem patří nadpis okna  
Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per frame)\n Nakresleno %d rámů za %g sekund na straně klienta (%g milisekund na rám) a %g sekund reálného času včetně zdrojů serveru X (%g milisekund na rám)\n  
position expression test returned TRUE but set error test výrazu umístění vrátil TRUE, ale nastavil chybu  
position expression test returned FALSE but didn't set error test výrazu umístění vrátil FALSE, ale nenastavil chybu  
Error was expected but none given Byla očekávána chyba, ale nebyla přijata  
Error %d was expected but %d given Byla očekávána chyba %d, ale bylo přijato %d  
Error not expected but one was returned: %s Chyba nebyla očekávána, ale byla vrácena: %s  
x value was %d, %d was expected Hodnota x byla %d, bylo očekáváno %d  
y value was %d, %d was expected Hodnota y byla %d, bylo očekáváno %d  
%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n Zpracováno %d výrazů souřadnic za %g sekund (průměr %g sekund)\n  
top nahoře  
bottom dole  
left vlevo  
right vpravo  
frame geometry does not specify \"%s\" dimension geometrie rámu nedefinuje rozměr \"%s\"  
frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\" geometrie rámu nedefinuje rozměr \"%s\" okraje \"%s\"  
Button aspect ratio %g is not reasonable Poměr stran tlačítka %g není přiměřený  
Frame geometry does not specify size of buttons Geometrie rámu nedefinuje velikost tlačítek  
Gradients should have at least two colors Přechody by měly mít alespoň dvě barvy  
GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\" Specifikace GTK barvy musí mít stav v hranatých závorkách, např. gtk:fg[NORMAL], kde NORMAL je stav; nelze analyzovat \"%s\"  
GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\" Specifikace GTK barvy musí mít za stavem hranatou závorku, např. gtk:fg[NORMAL], kde NORMAL je stav; nelze analyzovat \"%s\"  
Did not understand state \"%s\" in color specification Nerozuměno stavu \"%s\" ve specifikaci barvy  
Did not understand color component \"%s\" in color specification Nerozuměno barevné složce \"%s\" ve specifikaci barvy  
Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the format Formát prolínání má podobu \"prolínání/barva_pozadí/barva_popředí/alfa\", \"%s\" tomuto formátu neodpovídá  
Could not parse alpha value \"%s\" in blended color Nelze analyzovat hodnotu alfa \"%s\" v prolínající barvě  
Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0 Hodnota alfa \"%s\" v prolínající barvě není mezi 0.0 a 1.0  
Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format Formát stínu má podobu \"stín/základní_barva/faktor\", \"%s\" tomuto formátu neodpovídá  
Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color Nelze analyzovat faktor stínu \"%s\" ve stínované barvě  
Shade factor \"%s\" in shaded color is negative Faktor stínu \"%s\" ve stínované barvě je záporný  
Could not parse color \"%s\" Nelze analyzovat barvu \"%s\"  
Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed Souřadnicový výraz obsahuje nepovolený znak \"%s\"  
Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be parsed Souřadnicový výraz obsahuje číslo s pohyblivou řádovou čárkou \"%s\", které nelze analyzovat  
Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed Souřadnicový výraz obsahuje celé číslo \"%s\", které nelze analyzovat  
Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: \"%s\" Souřadnicový výraz obsahuje na začátku textu neznámý operátor: \"%s\":  
Coordinate expression was empty or not understood Souřadnicový výraz byl prázdný nebo mu nebylo rozuměno  
Coordinate expression results in division by zero Souřadnicový výraz způsobil dělení nulou  
Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number Souřadnicový výraz chce použít operátor mod na číslo s pohyblivou řádovou čárkou  
Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected Souřadnicový výraz má na místě, kde byl očekáván operand, operátor \"%s\"  
Coordinate expression had an operand where an operator was expected Souřadnicový výraz má operand tam, kde byl očekáván operátor  
Coordinate expression ended with an operator instead of an operand Souřadnicový výraz končí operátorem místo operandu  
Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no operand in between Souřadnicový výraz má operátor \"%c\" za operátorem \"%c\" bez operandu umístěného mezi nimi  
Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\" Souřadnicový výraz má neznámou proměnnou nebo konstantu \"%s\"  
Coordinate expression parser overflowed its buffer. Analyzátor souřadnicových výrazů přeplnil svou vyrovnávací paměť.  
Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis Souřadnicový výraz má pravou závorku bez levé závorky  
Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis Souřadnicový výraz má levou závorku bez pravé závorky  
Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands Souřadnicový výraz zřejmě nemá žádné operátory nebo operandy  
Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n Motiv obsahoval výraz, který způsobil chybu: %s\n  
U tohoto stylu rámu musí být zadáno  
Missing Chybí  
Failed to load theme \"%s\": %s\n Nelze načíst motiv \"%s\": %s\n  
No <%s> set for theme \"%s\" Není nastaveno <%s> motivu \"%s\"  
No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a element U typu okna \"%s\" motivu \"%s\" není nastaven typ rámu, přidejte prosím prvek  
User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not Uživatelem definované konstanty musí začínat velkým písmenem; \"%s\" toto nesplňuje  
Constant \"%s\" has already been defined Konstanta \"%s\" již byla definována  
Usage: %s\n Použití: %s\n